بررسی و تحلیل وضعیت تنوع گونه ای سه ماهی کپور، کلمه و سفید استان گلستان طی سال های بهره برداری 1387-1384

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

مطالعه حاضر باهدف بررسی و تحلیل وضعیت صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان در یک دوره سه ساله طی سال­های 87-1384 با بررسی آماری داده­ های موجود در تعاونی­ های صیادی و اداره کل شیلات استان صورت گرفته است.نتایج حاکی از آن است که طی این مدت اختلاف معنی ­دار آماری در سطح 0/05 بین تراکم و گونه ماهیان استخوانی صید شده برقرار بوده و صید روند نزولی دارد.در دوسال اول مطالعه تراکم صید ماهی کپور> سفید> کلمه بوده است. در سال 1386 ضمن تداوم روند کاهشی صید ماهی کپور نسبت به دوسال گذشته روند افزایشی صید ماهی سفید نسبت به سال­ های قبل به روشنی مشهود است و تراکم صید ماهیان نیز سفید> کپور> کلمه بوده است. به­ علاوه در طی این مدت بالاترین میزان صید برابر با 503525 کیلوگرم به ماهی سفید در سال 86 و حداقل آن نیز برابر با 864 کیلوگرم به ماهی کلمه اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


  1. اداره کل شیلات گلستان،واحد صید وبهره­برداری شیلات استان گلستان. 1394 . لیست شرکت­ های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان. 2صفحه.
  2. عبد­الملکی، ش.، 1385.بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای ­خزر (ایران). مجله علمی شیلات ایران. جلد 15، شماره 2، صفحات 87 تا 100.
  3. عبدالملکی، ش.؛ فضلی، ح.؛ صیادبورانی، م.؛ پورغلامی، ا.؛ بندانی، غ.ع.؛ عباسی، ک. و پیری، ح.، 1381. ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای ­خزر در سال­ های 1380-1379. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. بندر انزلی. 124صفحه.
  4. فضلی، ح. و روحی، ا.، 1381. تاٌثیر احتمالی ورود شانه­ دار بر روی ترکیب گونه ­ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر سال­ های1380-1376. مجله علمی شیلات ایران. سال 1، شماره 11، صفحات 63 تا 72.
  5. قربانی، ر.؛ یلقی، س. و عقیلی، م.، 1389. بررسی و تحلیل وضعیت صید شرکت­ های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان در سال­ های بهره­ برداری 1385-1384. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر. سال3، شماره 4، صفحات 39 تا 47.
  6. کازرونیمنفرد،م.،1384. صیادی در گیلان جدال با آب­ های سرد به خاطر صید چند ماهی. خبرگزاری قدس. 32 صفحه.
  7. گیلانی، غ.ر.، 1390. بررسی روند صید ده ساله ماهیان سفید، کپور، کفال و کلمه طی سال­ های 1378-1387 در استان گلستان. پروژه کارشناسی مهندسی کشاورزی و منابغ طبیعی شیلات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز. 82 صفحه.
  8. محمدنژادشموشکی، م.؛ دردی­ئی، خ.؛ رضایی ­شیرازی، ع. و یحیایی، م.، 1392. مطالعه روند صید سه ساله ماهیان استخوانی سفید (Rutilus frisii kutum)، کفال(Liza ssp) و کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سال­ های 1388-1390. مجله آبزیان و شیلات. سال 4، شماره 15، صفحات 27 تا 38.
  9. یحیایی، م.، 1384. شروع صید ماهیان استخوانی در استان گلستان. اداره کل شیلات استان گلستان. 10صفحه.
  10. Kamakim, P.I., Ushivtzev, A.M.; Shiganova, V.B.; Zhukova, T.; Aladin, O.; Wilson, N.; Harbison, S.I. and Dumont, H.J., 2000. Invasion of Caspian Sea by the comb jellyfish Mnemiopsis leidyi (Ctenophora). Biological invasions. Vol. 2, No. 2, pp: 255-258.