بررسی و تحلیل وضعیت تنوع گونه ای سه ماهی کپور، کلمه و سفید استان گلستان طی سال های بهره برداری 1387-1384

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

مطالعه حاضر باهدف بررسی و تحلیل وضعیت صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان در یک دوره سه ساله طی سال­های 87-1384 با بررسی آماری داده­ های موجود در تعاونی­ های صیادی و اداره کل شیلات استان صورت گرفته است.نتایج حاکی از آن است که طی این مدت اختلاف معنی ­دار آماری در سطح 0/05 بین تراکم و گونه ماهیان استخوانی صید شده برقرار بوده و صید روند نزولی دارد.در دوسال اول مطالعه تراکم صید ماهی کپور> سفید> کلمه بوده است. در سال 1386 ضمن تداوم روند کاهشی صید ماهی کپور نسبت به دوسال گذشته روند افزایشی صید ماهی سفید نسبت به سال­ های قبل به روشنی مشهود است و تراکم صید ماهیان نیز سفید> کپور> کلمه بوده است. به­ علاوه در طی این مدت بالاترین میزان صید برابر با 503525 کیلوگرم به ماهی سفید در سال 86 و حداقل آن نیز برابر با 864 کیلوگرم به ماهی کلمه اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and Assessment Species diversity of Cyprinus carpio, Rutilus frisii kutum and Rutilus rotilus in Golestan province since 2006-2009

نویسندگان [English]

 • Somayeh Nnodehsharifi
 • Seyed yusef Peyghambari
 • Saeed Gorgin
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
چکیده [English]

This study conduct to evaluate the survey and assessment of beach seine fish predation by statistical analysis of fish cooperative and Golestan fisheries office data since 2006-2008. In two Miankaleh and Gomishan in the second half of the 20 October second decade every year till the end of April the following year for a period of 6 months through pre-coastal continues by cooperatives Fishing blades and supervision of experts blade to the fishing and fishermen are employed Results, showed significant difference in amount of osteochities fish density and species in three years of study and was decreased (p<0.05).Also, the osteochities fish density was Cyprinus.carpio> Rutilus.firisi kuttum> Rutilus.rutilus in two first years of survey. Followed the decreasing Carp predation In 2008 than two past years Kuttum predation was increasing than past brightly and predation density was kuttum> Sea carp> Roachin 2008. So, kuttum by 503525 kg had the upper level of predation in2008 and Roach by864 kg had the lower level in 2007.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beach seine
 • osteochities fish
 • Predation density
 • Golestan province
 1. اداره کل شیلات گلستان،واحد صید وبهره­برداری شیلات استان گلستان. 1394 . لیست شرکت­ های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان. 2صفحه.
 2. عبد­الملکی، ش.، 1385.بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای ­خزر (ایران). مجله علمی شیلات ایران. جلد 15، شماره 2، صفحات 87 تا 100.
 3. عبدالملکی، ش.؛ فضلی، ح.؛ صیادبورانی، م.؛ پورغلامی، ا.؛ بندانی، غ.ع.؛ عباسی، ک. و پیری، ح.، 1381. ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای ­خزر در سال­ های 1380-1379. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. بندر انزلی. 124صفحه.
 4. فضلی، ح. و روحی، ا.، 1381. تاٌثیر احتمالی ورود شانه­ دار بر روی ترکیب گونه ­ای، صید و ذخایر کیلکا ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر سال­ های1380-1376. مجله علمی شیلات ایران. سال 1، شماره 11، صفحات 63 تا 72.
 5. قربانی، ر.؛ یلقی، س. و عقیلی، م.، 1389. بررسی و تحلیل وضعیت صید شرکت­ های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی استان گلستان در سال­ های بهره­ برداری 1385-1384. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر. سال3، شماره 4، صفحات 39 تا 47.
 6. کازرونیمنفرد،م.،1384. صیادی در گیلان جدال با آب­ های سرد به خاطر صید چند ماهی. خبرگزاری قدس. 32 صفحه.
 7. گیلانی، غ.ر.، 1390. بررسی روند صید ده ساله ماهیان سفید، کپور، کفال و کلمه طی سال­ های 1378-1387 در استان گلستان. پروژه کارشناسی مهندسی کشاورزی و منابغ طبیعی شیلات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز. 82 صفحه.
 8. محمدنژادشموشکی، م.؛ دردی­ئی، خ.؛ رضایی ­شیرازی، ع. و یحیایی، م.، 1392. مطالعه روند صید سه ساله ماهیان استخوانی سفید (Rutilus frisii kutum)، کفال(Liza ssp) و کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سال­ های 1388-1390. مجله آبزیان و شیلات. سال 4، شماره 15، صفحات 27 تا 38.
 9. یحیایی، م.، 1384. شروع صید ماهیان استخوانی در استان گلستان. اداره کل شیلات استان گلستان. 10صفحه.
 10. Kamakim, P.I., Ushivtzev, A.M.; Shiganova, V.B.; Zhukova, T.; Aladin, O.; Wilson, N.; Harbison, S.I. and Dumont, H.J., 2000. Invasion of Caspian Sea by the comb jellyfish Mnemiopsis leidyi (Ctenophora). Biological invasions. Vol. 2, No. 2, pp: 255-258.