بررسی تجمع فلزات سنگین کروم و کبالت در بافت های آبشش، پوست و عضله ماهی شاه کولی Chalcalburnus Chalcoides

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

تحقیق حاضر ، در بهار 1392، به­منظور تعیین غلظت فلزات سنگین کروم وکبالت در بافت­های آبشش، پوست و عضله ماهی شاه کولی صید شده از آب­های حوضه جنوبی دریای خزر (تالاب انزلی وشیرود) در استان گیلان و مازندران وصورت گرفت. بافت­های مورد نظر پس از انجام زیست­سنجی، تفکیک شدند. به­منظور سنجش میزان فلزات در بافت­ها از روش هضم شیمیایی توسط اسیدنیتریک استفاده گردید و غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی کوره تعیین گردید. میانگین غلظت فلزات (برحسب پی پی ام وزن خشک) با استانداردهای جهانی نظیر: استاندارد جهانی FAO،  WHO و Stoskopf مقایسه شد. میانگین غلظت کروم در همه موارد به­جز در بافت عضله در هر دو استان و در قیاس با استاندارد WHO وStoskopf بالاتر از حد مجاز ثبت گردید. میزان تجمع کبالت در مقایسه با استاندارد جهانی FAO در تالاب انزلی بالاتر از حد مجاز جهانی بود. میانگین غلظت فلز کروم بین بافت­های عضله، پوست و آبشش در هر دو استان تفاوت معنی­داری نشان داد (0/05>p). میانگین غلظت فلز کبالت بین بافت­های عضله، پوست و آبشش در هر دو استان تفاوت معنی­داری را نشان نداد (0/05<p). میانگین غلظت فلزات کروم و کبالت در بافت­های مورد بررسی بین دو استان تفاوت معنی­ داری را نشان نداد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Heavy metals(Co, Cr) inMuscle,Skin and Gillof Tissues Chalcalburnus chalcoides in South of Caspian sea( Anzali lagoon and shirud)

نویسندگان [English]

 • Mahnazsadat Sadeghi
 • Mozhgan Emtiazju
 • Arezoo shahbazi
Department of marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, University of Islamic Azad University, Tehran North Branch, PO Box: 1971-198
چکیده [English]

The concentration of heavy metals Cd, Co were investigated in the Gill, Skin and Muscle tissues of Chalcalburnus Chalcoides Caught in Spring 2012 from in south of Caspian sea (Anzali lagoon &Shirud)in Gilan and Mazandaran province..  After biometrical measurements the Gill, Skin and Muscle tissues of samples were separated; metals were measured by chemical digestion method with pure nitric acid and their concentrations were determined by AAS .Mean concentrations ppm/ dry weigh)were compared with the international standards  such as WHO, FAO and Stoskopf. The mean concentration for Cr in all tissues except in muscle tissue in both stations higher than the WHO standard and Stoskopf limit was recorded. The concentration Co in comparison with international standards FAO in Anzali lagoon were found higher than permissible limit. Also average accumulation of Cr in Muscle, Skin and Gills tissues had significantly different in two provinces (P< 0.05). Average accumulation of Co in Muscle, Skin and Gills tissues was not significantly different in two provinces (Gilan&Mazandaran)(P>0.05 ).Average accumulation of Cr and Co in muscle, skin and gills tissues were not significantly different between two provinces (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heavy metals accumulation
 • Chalcalburnus chalcoides
 • Caspian sea
 • Gilan province
 1. اسماعیلی­ساری، ع.، 1381. آلاینده­ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست. انتشارات نقش مهر، چاپ اول، تهران. 767 صفحه.
 2. سعیدی، ه.، 1391 .آلودگی فلزات سنگین در ماهی و آب­های جمع­آوری شده سواحل گرگان دریای خزر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی. 90 صفحه.
 3. صادقی­راد، م.،1383. مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم، سرب، چیوه) در بافت عضله و خاویار دو گونه تاس­ماهی ایرانی و ازون­برون حوضه جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. دوره 14، شماره 3، صفحات 79 تا 100.
 4. عسکری­ساری، م.، 1383. بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب، روی، کبالت) در ماهیان خوراکی تالاب انزلی. همایش بین­المللی خلیج فارس. 101 صفحه.
 5. منصوری، ب.، 1389. تعیین میزان برخی فلزات سنگین در بافت­های مختلف سیاه­ماهی در قنات­های بخش مرکزی بیرجند. کارشناس ارشد محیط زیست.
 6. Canli, M. and Atli, G., 2003. The Relationships Between Heavy Metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) Levels and The Size of Sixe Mediterranean Fish Species, Environmental Pollution. Vol. 121, No. 1, pp: 129-136.
 7. Demirak, A.; Yilmaz, F.; Levent tuna, A. and Ozdemiy, N., 2006. Heavy metals in water sediment and tissues of Leucicuscephalus form a stream in south Western Trurky, chemosphere. Vol. 63, No. 9, pp: 1451-1458.
 8. Ebrahimpour, M. and Porkhabbaz, A., 2011. Bioaccumulation of heavy metals in freshwater fishes, Anzali, Iran. Department of environmental sciences, Faculty of agriculture, University of Birjand. Vol. 87, pp: 386-392.
 9. Fridtid, S.M. 2010. Trace Metal Contents in Fish Species from Pacific Ocean (Soth of Asia), Environmental Pollution Vol. 10, pp: 209-213.
 10. Kalay, M.; Ay, O. and Canli, M., 1999. Heavy Metal Concentrations in fish tissues from the Northeast Mediterranean Sea. Bull. Environ. Contam. Toxicol. Vol. 63, pp: 673-681.
 11. Karadede, H.; Oymak, S.A. and Unlu, E., 2004. Heavy metals in Mullet, Liza abu, and catfish, silurus triostogus, from the Ataturk Dumlake (Eupharates), Turkey. Environ Int. Vol. 30, No. 2, pp: 183-188.
 12. Kazancheev, D., 1980. Exotic fish species in the fresh waters of Iran. Zoology in the Middle East. Vol. 40, No. 2, pp: 88-103.
 13. Mesut, U., 2012. Determination of Metal (Cu, Zn, Se, Cr and Cd) levels in Tissues of the Cyprinid Fish, Capoeta trutta (Heckel, 1843)from Different regions of keban Dam lake (Euphrates-Turkey). Vol. 20, No. 8, pp: 2036-2040.
 14. MOOPAM. 1999. Manual of Oceanographic Observation and Pollution Analyses Method.Third Edition. Regional Organization for The Marine Environment (Ropme). 450 P.
 15. Pouarang, N.; Dennis, J.H., and Ghoorchian, H., 2005. Tissue distribution and redistribution of trace elemenets in shrimp species with the emphasis on the roles of metallothionein. Ecotoxicology. Vol. 13, No. 6, pp: 519-533.
 16. PrabhuDassBatvari, B.; Kamala-Kannan, S.; Shanthi, K.; Krishnamoorthy, R.; Jae Lee, K. and Jayaprakash, M., 2008. Heavy metals in two fish species (Carangoidelmalabaricus and Belone stronglurus) from Pulicat Lake, North of Chennai, Southeast Coast of India. Environ. Monit. Assess. Vol. 145, pp:167-175.
 17. Rashed, M.N., 2001. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Bulletin. U.S. Vol. 90, pp: 328-367.
 18. Sekar, C.K.; Chary, N.S.; Kamala, T.C.; Raj, D.S.S. and Rao, A.S., 2003. Fractionation studies and bioaccumulation of sedimentbound heavy metals in Kolleru Lake by edible fish. Environ. Int.Vol. 29, pp: 1001-1008.
 19. Viarengo, A., 1989. Heavy metals in marine invertebrates: mechanisms of at the cellular level. Rev, Aquat.Sci. Vol. 1, pp: 295-317.
 20. WHO. 1999. Toxic Cyanobacteria in Water. E and FN spon. 416 p.
 21. Wong, C.K.; Wong, P.P.P.K. and Chu, L.M., 2001. Heavy metal concentrations in marine fishes collected from fish culture sites in Hong Kong. Arch. Environ. Contamin. Toxicol. Vol. 40, pp: 60-69.