اثر عصاره اتانولی گیاه خارخاسک (Terrestis tribulus) روی فاکتورهای رشد و تولیدمثل درمولد و لارو ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گنبد گاووس، ایران

چکیده

 در تحقیق حاضر اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه خارخاسک(Terrestis tribulus) روی عملکرد تولید‌مثلی و برخی فاکتور‌های رشد در ماهی دم‌شمشیری و هم­چنین روی رشد و بقاء در فرزندان نسل اول این ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان مولد با جیره حاوی سطوح مختلف عصاره گیاه خارخاسک، ۰ (شاهد یا تیمار ۱)، 750 (تیمار ۲)، 1000 (تیمار ۳) و 1250 (تیمار ۴) میلی‌گرم بر کیلو‌گرم جیره غذایی به ­مدت 2 ماه تغذیه شدند. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که اضافه کردن 750 میلی‌گرم عصاره گیاه خارخاسک باعث افزایش معنی‌داری در وزن نهایی، طول نهایی، شاخص افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه درمقایسه با تیمارشاهد بود (0/05>P). بیش ­ترین میزان هم‌آوری نسبی در تیمار ۲ مشاهده شد. شاخص گنادوسوماتیک نیز در تیمار ‌2 بیش­ترین مقدار را نشان داد. نتایج هم ­چنین نشان داد که بالاترین میزان لارو به مولد ماده در تیمار 2 دیده شد (0/05>P). درصد بقا در لاروها معنی ­دار نبودند و بیش ­ترین وزن نهایی و طول نهایی لاروها در تیمار 2 و کم ­ترین آن در تیمار 1 مشاهده گردید. در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از غلظت 750 میلی‌گرم بر کیلوگرم گیاه خارخاسک در جیره مولدین ماهی ماده دم ­شمشیری می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های رشد و عملکرد تولیدمثلی در مولد و هم ­چنین لاروها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ethanolic extract of Terrestis tribulus on reproductive performance, growth parameters and survival in Xiphophorus helleri

نویسندگان [English]

 • Shadi Zamani 1
 • Mohammad Sudagar 1
 • Shahram Dadgar 2
 • Hossein Adineh 3
 • Abasali Hajibeglou 1
1 Department of Fisheries Sciences, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Agricultural Research and Development Organization, Fisheries Research Institute of Iran, Tehran, Iran
3 Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environment, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Gavous, Iran
چکیده [English]

The present research studied the effect of different levels of ethanolic extract of Tribulus terrestris on reproductive performance of Xiphophorus helleri. Fish fed diets containing different levels of Tribulus terrestris extract, 0 (control or treatment 1), 750 (treatment 2), 1000 (treatment 3) and 1250 (treatment 4) mg/kg diet for 2 months. Results showed that final weight, final length, weight gain index, weight gain and specific growth rate were significantly higher in treatment 4 in comparison with control group (P <0.05). The highest relative fecundity and gonadosomatic index were observed in treatments 2.  Results also showed that the highest amount of larvae was observed in the treatment of 2 (P <0.05). The survival percentage was not significant in larvae and the highest final weight and final length of larvae were observed in treatment 2 and the lowest in treatment 1. It can be concluded that using of 750 mg extract/kg diet can improve the growth factors and reproductive performance in Xiphophorus helleri.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Xiphophorus helleri¸ Tribulus terrestris
 • Growth performance
 • Reproduction
 1. حاجی بگلو، ع.، 1393. تاثیر ریزپوشانی و استفاده از عصاره اتانولی کورکوروس الیتوریوس و فیکوس بنگهالنسیس بر عملکرد تولیدمثلی و شاخص ­های رشد در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri). پایان­ نامه دکتری. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. صفحات 10 تا 138.
 2. حاجی ­بگلو، ع.؛ سوداگر، م.؛ حسینی، س،ع. و جعفری، س،م.، 1393. بررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولیCorchorus olitorius برروی برخی فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهی دم­ شمشیری (Xiphophorus helleri). فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. سال 6، شماره 4، صفحات: 47 تا 56.
 3. حسن­زاده، ا.؛ رضازاده، ش.؛ شمسا، ف.؛ دولت ­آبادی، ر. و زرین ­قلم، ج.، 1389. مروری بر خواص درمانی و فیتوشیمیایی شنبلیله (Fenu greek). فصلنامه گیاهان دارویی. سال 9، دوره 2، صفحات 2 تا 3.
 4. رضائی، آ.؛ روزبه، م.؛ گورانی ­نژاد، س.؛ نجف ­زاده ­ورزی، ح.؛ فاطمی ­طباطبایی، س.ر. و پورمهدی ­بروجنی، م.، 1392. مطالعه اثرات حمایتی عصاره آبی-الکلی خارخاسک و ویتامین C بر تغییرات ناشی از سیکلوفسفامید در تخمدان رت. فیزیولوژی و فارماکولوژی، سال 2، شماره 17، صفحات 194 تا 203.
 5. روزبهانی، ش. و نظری، ع.، 1394. تاثیر عصاره اتانولی رازیانه (Foenicolum vulgar) بر رشد و باروری ماهی گوپی (Pocilia reticulate). نشریه توسعه آبزی­ پروری. سال 9، شماره 3، صفحات 30 تا 35.
 6. سجادی، م.؛ طاهری ­کندر، ا.؛ سوری ­نژاد، ا.؛ دریایی، ع.؛ میرزاده، ق. و خادمی، ف.، 1392. تاثیر افزودن مکمل ان-کارنیتین به جیره غذایی بر شاخص­ های رشد و بازماندگی ماهی صبیتی Sparidentexhasta. دوره 3، شماره 3، صفحات 37 تا 39.
 7. ناجی، ط.؛ شهروزی­ فر، پ. و حسین ­زاده، ه.، 1393. مقایسه اثرات فیتواستروژن تخم گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L) و 17 بتا استرادیول بر بافت تخمدان و کبد ماهی نابالغ گورامی سه­ خال. مجله پژوهش ­های بالینی دامپزشکی، دوره 5، شماره 2، صفحات 125 تا 134.
 8. Chong, A.S.C.; Ishak, S.D. and Osman, Z.R., 2004. Effect of dietary protein level on the reproductive performance of female swordtails Xiphophorus helleri (Poeciliidae). Aquaculture. Vol. 234, pp: 381-392.
 9. Citarasu, T.; Michael-Babu, M.; Raja-JeyaSekar, R. and Peter-Marian, M., 2002. Developing Artemia enriched Herbal diet for producing quality larvae in Penaeus monodon, Fabricius.AsianFish.Sci.Vol. 15, 32 p.  
 10. Conrad, J.; Dinchev, D.; Klaiber, I.; Mika, S.; Kostova, I. and Kraus, W., 2004. A novel furostanol saponin from Tribulus terrestris of Bulgarian origin. Fitoterapia. Vol. 75, pp: 117-122.
 11. Dahlgren, B.T., 1980. The effects of three different dietary protein levels on the fecundity in the guppy, Poecilia reticulate (Peters). Journal of Fish Biology. Vol. 16, pp: 83-97.  
 12. Ebisch, I.M.; Thomas, C.M.; Peters, W.H.; Braat, D.D. and Steegers-Theunissen, R.P., 2007. The importance of folate, zinc and antioxidants in the pathogenesis and subfertility. Journal Human Reproduction Up date. Vol. 13, No. 2, pp:163-174.  
 13. Ghosh, S.; Sinha, A. and Sahu, C., 2007. Effect of probiotic on reproductive performance in female livebearing ornamental fish. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 518-526. 
 14. Htun-Han, C., 1979. The reproduction biology of the Dab Limnda limnda in the North Sea. Gonadosomatic index, Hepato somatic index and condition factor. Journal of Fish Biology. Vol. 1, pp: 369-378. 
 15. Jain A.; Katewa, S.S.; Chaudhary, B.L. and Galav,P., 2004. Folk herbal medicine used in birth control and sexual diseases by tribals of southern Rajasthan, India. J Ethnopharmacology. Vol. 90, pp: 171-177.
 16. Kalamegam, K. and Ganesan, A.P., 2008. The hormonal effects of Tribulus terrestris and its role in the management of male erectile dysfunction an evaluation using primates, rabbit and rat. Phytomedicine. Vol. 15, 54 p.
 17. Panjeshahin, M.; Dehghani, F.; Tahei, T. and Panahi, Z., 2005. The effects of hydroalcholic extract of Actinidia chinesis sperm count and motility and on the blood levels of estradiol and testosterone in male rats. Archives of Iranian Medicine. Vol. 8, No. 3, pp: 211-216. 
 18. Pokharkar, R.D.; Saraswat, R.K. and Kotkar, S., 2010. Survey of plants having antifertility activity from Western Ghat area of Maharashtra state. Journal of Herbal Medicine and Toxicology. Vol. 4, No. 2, pp: 71-75.
 19. Poorfarid, M.; Karimi Jashni, H. and Houshmand, F., 2013. The effects of Aloe Vera sap on progesterone, estrogen and gonadotropin in female rats. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. Vol. 10, No. 4, pp: 6-10. 
 20. Rao, Y.V.; Das, B.K.; Pradhan, J. and Chakrabarti, R., 2006. Effect of Achyranthes aspera on the immunity and survival of Labeo rohita infected with Aeromonas hydrophila. Fish Shellfish Immunol. Vol. 20, pp: 263-273.
 21. Sivaram, V.; Babu, M.M.; Immanuel, G.; Murugadass, S.; Citarasu, T. and Marian, M.P., 2004. Growth and immune response of juvenile greasy groupers (Epinephelus tauvina) fed with herbal antibacterial active principle supplemented diets against Vibrio harveyi infections. Aquaculture. Vol. 227,pp: 2-9. 
 22. Telefo, P.B.; Moundipa, P.F. and Tchouanguep, F.M., 2004. Inductive effect of the leaf mixture extract of Aloe buettneri, Justicia insularis, Dicliptera verticillata and Hibiscus macranthus on in vitro production of estradiol. J Ethno Pharmacol. Vol. 91, No. 2-3, pp: 225-2230.
 23. Wang, J.Q.; LIU, G.Z.; Tian, Z.X.; Li, W.K. and Yan, Y.L., 2008. Effects of Chinese herb medicine supplementation on reproduction of yellow catfish Pelteobagrus fulvidraco. Journal of Dalian Fisheries University. Vol. 2, pp: 174-185.
 24. Wu, W.; Ye, J.; Lu, Q.; Wu, H. and Pan, Q., 1998. Studies on Gynostemma pentaphyllum used as fish feed additives. J Shanghai Fish Univ. Vol. 7, pp: 367-370.  
 25. Yan, W., Ohtani, K., Kasai, R. and Yamasaki, K. 1996. Steradial saponins from fruits of Tribulus terrestris.
 26. Zheleva-dimitrova, D.; Obreshkova, D. and Nedialkov, P., 2012. Antioxidant activity of tribulus terrestris a natural Product in infertility therapy. Vol. 4, No. 4, pp: 1488- 1490.