بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی Oxynoemacheilus argyrogramma (1874 Heckel,) در رودخانه گاماسیاب استان همدان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران، صندوق پستی: 163

2 باشگاه پژوهشگران جوان بوشهر، واحد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

 ماهی  Oxynoemacheilus argyrogramm یک گونه بومی غرب ایران می­باشد که اطلاعات بیولوژیکی اندکی در مورد این گونه وجود دارد. در این تحقیق الگوهای رشد و ساختار سنی گونهO. argyrogramma  در رودخانه گاماسیاب همدان از اسفند 89 تا خرداد 90 طی 4 ماه نمونه­برداری مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع از 317 عدد ماهی صید شده 147 عدد نر و134 عدد ماده بودند که اختلاف معنی­داری بین جنس نر و ماده وجود نداشت (0/05<P) و نسبت جنسی آن­ها 1:1/09 به­دست آمد. دامنه تغیرات طولی و وزنی در جمعیت به­ترتیب از7/6-2/7 سانتی­متر و 3/331-0/181 گرم و حداکثر فراوانی در گروه طولی 5/7-4/2 سانتی­متر مشاهده گردید. تعیین سن از روی سرپوش آبششی نشان داد که جمعیت مورد مطالعه دارای 4 گروه سنی +0 تا +3 است. رابطه طول-وزن برای نرها  3/007TL0/008=W، برای ماده­ها 3/177TL0/006=W و برای جمعیت 3/088TL0/007=W بود که الگوی رشد در نرها ایزومتریک و در ماده­ها و جمعیت از نوع آلومتریک مثبت بود. معادله فان برتلانفی برای جمعیت ماده  ((2/71+t)0/158-exp-1)10/81=Lt و برای جنس نر(2/46+t)0/176-exp-1)10 /91=Lt  ­ به دست آمد. اطلاعات ارائه شده را می­توان در مدیریت گونه و تنوع زیستی مورد استفاده قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of some growth parameters in Oxynoemacheilus argyrogramma (Heckel,1847) from Gamasiab river (Hamaden Provience_western Iran)

نویسندگان [English]

 • Altin Ghojoghi 1
 • Shaghayegh Asgardoun 1
 • Rahman Patimar 1
 • Hashem Nowferesti 2
1 Department of Fisheries, Gonbad-e-Kavus University, Gonbad-e-Kavus, Iran, POBox: 163
2 Youth Researchers Club of Bushehr, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran
چکیده [English]

O. argyrogrammais a species native to the west Iran. There is little information about this species. The growth pattern and age structure of O. argyrogramma have been studied in the Gamasyab river, Hamdan province .In this study, a total of 317 specimen collected from March 2011 to June 2011, including 147 males and 134 females. There was no significant difference between males and female's abundance (P<0.05),  meaning the sex ratio was 1:1.09. Range of the length and weight changes in the population was 2.7-7.6 cm and 0.181-3.331 g respectively and the maximum frequency of length was observed in the range of 4.2-5.7 cm. Age determination by opecula showed that the studied population includes 4 age groups (0+ to 3+). LWR was obtained W=0.008 for males, W=0.006for females and w= for the population. The growth pattern was isometric for males, and positive allometric for female and the population.  The provided information can be used in the management of species and biodiversity in future. The VBGF was Lt=10.08(1-exp-0.158(t+2.71))) and Lt=10.91(1-exp-0.176(t+2.46)) for females and males respectively. The provided information can be used in the management of species and biodiversity in future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • O. argyrogramma
 • Growth pattern
 • Leangth-weight relationship
 • Gamasiab River
 1. پاتیمار، ر. و عبدلی، ا.، 1388. تنوع گونه­ای ماهیان رودخانه زرین گل (البرز شرقی- استان گلستان). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 16، شماره 2، صفحات 72 تا 81.
 2. عباسی، ک.؛ نیک­سرشت، ک. و نوروزی، ه.ا.، 1388. شناسایی و بررسی جمعیت ماهیان تالاب­های آق گل، پیرسلمان و مناطق تالابی رودخانه­های گاماسیاب و خرم آباد استان همدان. مجله علمی-تخصصی تالاب. سال 1، شماره 1، صفحات 71 تا 90.
 3. عبدلی، ا.، 1378. ماهیان آب­های داخلی ایران. انتشارات موزه طبیعت و حیات وحش ایران. 68 صفحه.
 4. سازمان شیلات ایران. 1381. مطالعات برنامه­ریزی توسعه منطقه­ای شیلات در آب­های داخلی در منطقه زاگرس میانی. جلد 3، بخش1: منابع آب­های سطحی تهران. 296 صفحه.
 5. شریفی­نیا، م.؛ قربانی، ر.؛ حاجی­مرادلو، ع. و آزرم­دل، ح.، 1394. بررسی الگوی رشد سگ ­ماهی جویباری Paracobitis hircanica  در رودخانه گرمابدشت، استان گلستان. مجله پژوهش­های ماهی شناسی کاربردی. دوره 3، شماره 1، صفحات 39 تا 52.
 6. شیخ، م.، 1392. مطالعه فونستیک ماهی جنس Cobitis در حوزه­ خزر جنوبی. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس. 62 صفحه.
 7. گلزاریان­پور، ک.، 1388. مطالعه سیستماتیک گونه­های جنس Nemacheilus در حوضه دجله براساس صفات مورفومتریک و مریستیک. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی. 144 صفحه.
 8. Bagenal, T., 1978. Methods for Assesment of fish production in freshwater. Third edition. Blackwell scientific publication Oxford. London Edinburgh Melbourne. 365 p.
 9. Beverton, R.J.H. and Holt, S.J., 1956. A review of methods for estimating mortality rates in fish populations, with special reference to sources of bias in catch sampling. Rapp. P.v. Iteun. Cons. Int. Explor. Mer. Vol. 140, pp: 67-83.
 10. Biwas, S.P., 1993. Manul of Methods in fish biology. South Asian Publishers Pvt Ltd., New Delhi, India.157 p.
 11. Coad, B.W., 1987. Zoogeography of the freshwater fishesof Iran. In: Proceedings of the Symposium on the Fauna and Zoogeography of the Middle East, Mainz. pp: 213-228.
 12. Coad, B.W. and Nalbant, T.T., 2005. A new genus and a new species of a remarkable Nemacheilid fish from Iran (Pisces: Ostariophysi: Nemacheilidae). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa. Vol. 48, pp: 303-308.
 13. Erdogan, O., 2002. Studies on the age, growth and reproduction characteristics of the chub, Leuciscus cephalus orientalis (Nodman. 1840) in Karasu River. Turkey. Turk journal of Vet Animal Science. Vol. 26, pp: 983-991.
 14. Esmaeili, H.R. and Ebrahimi, M., 2006. Length-weight relationships of some freshwater fishes of Iran. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 328-329. 
 15. Esmaeili, H.R.; Coad, B.W.; Gholamifard, A.; Nazari, N. and Teimory, A., 2010. Annotated checklist of the freshwater fishes of Iran. Zoosystematica Rossica. Vol. 19, pp: 361-386.
 16. Golzarianpour, K.; Abdoli, A. and Freyhof, J., 2011. Oxynoemacheilus kiabii, a new loach from Karkheh river drainage, Iran (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyological Explorations of Freshwaters. Vol. 22, No. 3, pp: 201-208.
 17. Golzarianpour, K.; Abdoli, A. and Kiabi, B.H., 2011. Length-weight relationships for nine nemacheilian loaches (Teleostei: Nemacheilidae) from Iran. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 27, pp: 1411-1412.
 18. Gonzalez Acosta, A.F.; De La Cruz Aguero, G. and De La Cruz Aguero, J., 2004. Length-weight relationships of fish species caught in a mangrove swamp in the Gulf of California (Mexico).  Journal of Applied Ichthyology. Vol. 20, No. 2, pp: 154-155.
 19. Heydarnejad, M.S., 2009. Length-weight relationships for six fresh water fish species in Iran. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. Vol. 27, pp: 61-62.
 20. Jamali, H.; Patimar, R.; Farhadi, M.; Golzarianpour, K. and Daraei, V., 2014. Some aspects of Turcinoemacheilus hafezi (Teleostei: Nemacheilidae) from Beshar River, southwestern Iran. Iranian Journal of Ichthyology. Vol. 1, pp: 32-38.
 21. Jamali, H.; Patimar, R.; Farhadi, M.; Doost, A. and Daraei, V., 2014. Length-Weight relationships for five nemacheilian loaches (Teleostei: Nemacheilidae) from Iran. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 31, pp: 244-245.
 22. Jamali, H.; Hassanpour-Fattahi, A.; Abdollahi, D.; Patimar, R. and keivany, Y., 2015. Some biological characteristics of Sefidrud loach, Oxynomacheilus bergianus (Teleostei: Nemacheilidae), in Aras River, northwestern Caspian Sea basin. Iranian Journal of Ichthyology. Vol. 2, No. 1, pp: 13-19.
 23. Jamali, H.; Patimar, R.; Farhadi, M. and Daraei, V., 2016. Age, growth and reproduction of Paracobits malapterura from Qom River, Iran. Iranian Journal of Ichthyology. Vol. 3, No. 1, pp: 43-52.
 24. Kottelat, M., 1990. Indochinese nemachilines: a revision of nemacheiline loaches (Pisces, Cypriniformes) of Thailand, Burma, Laos, Cambodia and southern Vietnam., Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. 262 p.
 25. Lagler, K.F.; Bardach, J.E. and Miller, R.R., 1962. Ichthyology. Library of congress catalog cord number: 62-17463 printed in U.S.A. 545 p.
 26. Mafakhei, P.; Eagderi, S., Farahmand, H. and Mosavii sabet, H., 2015. Descriptive osteology of Oxynoemacheilus kermanshahensis (Bănărescu and Nalbant, 1966) (Cypriniformes, Nemacheilidae). Croation journal of Fisheries. Vol. 73, pp: 115-123.
 27. Nalbant, T.T. and Bianco, P.G., 1998. The loaches of Iran and adjacent regions with description of six new species (Cobitoidea). Italian Journal of Zoology. Vol. 65, pp: 109-123.
 28. Nikolski, G.V., 1969. Theory of fish population dynamics as the biological background for rational explotation and management of fishery resources. Oliver and Boyd, Edinburgh. 323 p.
 29. Patimar, R.; Adineh, H. and Mahdavi, M.J., 2009. Life history of the Western Crested Loach Paracobits malapterura in the Zarin-Gol River, East of the Elburz mountains (Northen Iran). Journal of Biologia. Vol. 64, No. 2, pp: 350-355.
 30. Patimar, R.; Mortazaei Rishkhori, Kh. and Sabian, A., 2011. Age, growth and reproductive charactistics of the Turkmenian crested loach Metaschistura cristata (Nemacheilidae). Folia Zool. Vol. 60, No. 4, pp: 302-307.
 31. Patimar, R.; Amouei, M. and Mir Ashrafi Langroudi, S.M., 2011. New data on the biology of Cobitis cf. satunini from the southern Caspian basin (northern Iran). Folia Zool. Vol. 60, No. 4, pp: 308-314.
 32. Pauly, D., 1984. Fish population dynamics in tropical waters. A manual for use with programmable calculators. ICLARM studies and reviews (Manila). Vol. 8, pp: 1-325.
 33. Prokofiev, A.M, 2009. Problems of the classification and phylogeny of nemacheiline loaches of the group lacking the preethmoid I (Cypriniformes: Balitoridae: Nemacheilinae). Journal of Ichthyology. Vol. 49, No. 10, pp: 874-898. 
 34. Ricker, W.E., 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish population. Bulletin 191. 382 p.
 35. Saadati, M.J, 1977. Taxonomy and Distribution of the Freshwater Fishes of Iran. MSc Thesis, Colorado State University, Fort Colins. 212 p.
 36. Sánchez-Carmona, R.; Encina, L.; Rodríguez, R. and Rodriguez- Sánchez, V., 2008. Age, growth and diet of the Iberian loach, Cobitis paludica in two different environments. Folia Zool. Vol. 57, No. 4, pp: 420-434.
 37. Tabatabaei, S.N.; Hashemzadeh Segherloo, I.; Eagderi, S. and Zamani, M., 2015. Length-weight relationships of fish species in Kordan River (Namak Lake basin), Iran. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 31, pp: 800-811.
 38. Venema, S.C.; Christensen, J.M. and Pauly, D., 1988. Training in tropical fish stock assessment: A Narrative of Experience. FAO fisheries technical paper. Vol. 389, pp: 1-15.
 39. Wootton, R.J., 1992. Fish Ecology. Chapman & Hall. 185 p.