بررسی اپیدمی لپتوسپیروز در گاوهای استان گلستان طی سال های 1385 لغایت 1386

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، صندوق پستی: 85799

چکیده

بیماری لپتوسپیروز یکی از شایع ­ترین بیماری­ های مشترک بین انسان و حیوان در سراسر دنیا محسوب می‏ شود که از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با ادرار حیوانات آلوده بروز می­کند. از آن­ جایی­ که در استان گلستان اطلاعات پایه ­ای در مورد وضعیت بیماری مذکور وجود ندارد، در مطالعه حاضر به بررسی و پایش بیماری لپتوسپیروز پرداخته شد. در همین راستا، از 910 راس گاو در سنین مختلف در سطح استان گلستان نمونه خون تهیه و نمونه ­ها به ­روش میکروآگلوتیناسیون مورد بررسی سرولوژی قرار گرفت. اطلاعات به ­دست آمده با استفاده از نرم ­افزار SPSS 18 و آزمون کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در نهایت نتایج نشان دادند که از کل نمونه­ ها تعداد 170 نمونه دارای پاسخ سرمی سرولوژی مثبت بوده که از این تعداد 86 نمونه تنها با یک سرووار واکنش نشان دادند. در تمام نمونه­ های دارای پاسخ سرمی سرولوژی مثبت، 41/15 درصد با گریپوتیفوزا، 35/89 درصد با سرجروهاردجو، 22/49 درصد با کانیکولا و 0/48 درصد با پومونا واکنش مثبت نشان دادند. هم ­چنین بیش ­ترین فراوانی (33/49 درصد) در تیتر 1/400 مشاهده گردید. شایان ذکر است که هیچ­ یک از نمونه ­ها علیه سرووار ایکتروهموراژیه تیتر قابل تشخیص نداشت. هم­ چنین نتایج بررسی آماری اختلاف معنی ­داری بین فصل و سن و میزان آلودگی نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


 1. فلاح ­زاده، ح.، 1395. مبانی و روش ­های آمار زیستی. انتشارات آثار سبحان. چاپ پنجم. 222 صفحه.
 2. Abdollahpour, G., 1987. Seroepidemiological study of leptospirosis in small animals. D.V.M Thesis No: 1619. Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran.
 3. Adler, B. and Pena Mocrezuma, A., 2010.Leptospira and leptospirosis. Vet microbial. Vol. 140, pp: 287-296.
 4. Agésilas, F.;Gey, F.;Monbrunt, A.; Combes, J.C.; Llanas, B. and Schlossmacher, P., 2005. Acute leptospirosis in children in Reunion Island: a retrospective review of 16 cases. Arch Pediatr. Vol. 12, No. 9, pp: 1344-1348.
 5. Alanso Andicoberry,C.;Garcia Pena,F.J.;Pereira Bueno, J.; Costas, E. and Ortego-Mora, L.M., 2001. Herd-level risk factors associated with leptospira spp. Seroprevalence in dairy and beef catle in Spain. Preventive veterinary medicine. Vol. 52, pp: 109-117.
 6. Asadpoor, Y., 2005. Study sertological of leptospirosis in Guilan province cows. The final report of the research project at Razi Vaccine Research Institute. (In Persian)
 7. Barkin, R.M.; Gackian, I.C. and Glosser, I.W., 1974. Infection by Leptospira ballum: a laboratory associated case. South. Med. J. Vol. 67, pp: 155-156.
 8. Brenner, J.; Kaufmann, A.F.; Sulzerk, R.; Steigerwalt, A.G.; Rogers, F.C. and Weyant, R.S., 1999. Further determination of DNA relatedness between serogroups and serovars in the family Leptospiraceae with a proposal for Leptospira alexanderi sp. nov. and four new Leptospira genomospecies. Int. J. Syst. Bacteriol. Vol. 49, pp: 839-858.
 9. Garoussi, T.; Vand Yoosefi, M.; Famil Ghadakchi, J. and Noroozian, H.V., 2003. Epidemiologic survey of leptospirosis in staff and dairy herds of livestock around Mashhad. Journal of Faculty of Veterinary Medicine of Tehran. Vol. 58, No. 1, pp: 89-94. (In Persian)
 10. Guitian, F.J.; Garcia- pena, F.J.; olivera. J. and Yus, E., 2001. Serological study of the frequency of leptospira infection among dairy lows in farms with suboptimal reproductive efficiency in galicia, spain, veterinary microbiology. Vol. 80, pp: 275-284.
 11. Hassanpoor, A.; Fartashvand, M.; Moghaddam, G.H.; Abdollahpoor, G.H.; Amooghloo, B. and Mosaferi, S., 2007. Determination of seroprevalence of Leptospira infection in dairy cattle around Tabriz. Journal of research and Sazandegi. Vol. 74, pp: 67-77. (In Persian)
 12. Haji Hajikolaei,M.R.;Ghorbanpour,M.andAbdollahpour, G., 2005. Serological study of Leptospirosis in cattle in Ahvaz. J Faculty of Vet Med, Univ Tehran. Vol. 60, pp: 7-15.
 13. Jori, F.; Galvez, H.; Mendoza, P.; Cespedes, M. and Mayor, P., 2009. Monitoring of leptospirosis seroprevalence in a colony of captive collared peccaries (Tayassu tajacu) from the Peruvian Amazon. Research in Veterinary Science. Vol. 86, pp: 383-387.
 14. Lau, C.L.; Smythe, L.D.; Craig, S.B. and Weinstein, P., 2010. Climate change, flooding, urbanisation and leptospirosis: fuelling the fire? Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. Vol. 104, pp: 631-638.
 15. Levett, P.N., 2004. Leptospirosis: A forgotten zoonosis. Clinical & applied immunology reviews. Vol. 4, pp: 435-448.
 16. Lilenbaum, W.; Morais, Z.M.; Gonçales, A.P.; Souza, G.O.; Richtzenhain, L. and Vasconcellos, S.A., 2007. First isolation of leptospires from dairy goats in Brazil. Brazilian Journal of Microbiology. Vol. 38, pp: 507-510.
 17. Maghami, Gh., 1981. The role of leptospirosis causing abortion in the cattle around Tehran. Publications of veterinary organization. No. 20, pp: 50-60.
 18. Momtaz, H. and Moshkelani, S., 2012. Detection and characterization of Leptospira spp. Isolated from aborted bovine clinical samples. ACTA vet. brno J. Vol. 81, pp: 21-25.
 19. Radostits, O.M.; Gay, C.C.; Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D., 2007. Veterinary Medicine. 10th ed. Elsevier. pp: 1094-1110.
 20. Shoaiee, S., 1994. Seroepidemiological study of Leptospira infection in East Azarbaijan province. Dissertation for obtaining a doctoral degree in veterinary medicine. Islamic Azad University of Tabriz. (In Persian)
 21. Tabatabaiee, A.H. and Firoozi, R., 2011. Animal Bacterial Diseases. Tehran University Press. pp: 431-445.
 22. Vahedi Noori, N., 1997. Identification of dominant leptospira strains in suspected cows in Mazandaran province. The final report of the research project at Razi Vaccine Research Institute.
 23. Yousefivand, J.; Moradibidhendi, S. and Ahoorai, P., 1995. New findings about leptospirosis in the Razi Institute. Pajouhesh & Sazandegi. No. 25. pp: 72-75.