دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1397 
4. فراوانی و شدت خسارت گوشت خواران به دامداران روستایی در شرق استان اصفهان

صفحه 35-44

مکرمه بهمنش؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران اصفهانی؛ محمود رضا همامی؛ محسن احمدی


11. تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی

صفحه 99-106

رضا سید شریفی؛ هاجر طاهر سولا؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار؛ آزاده بوستان


14. پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد

صفحه 119-128

علیرضا خان احمدی؛ قدرت الله رحیمی میانجی؛ محمدحسین مرادی شهر بابک؛ سید حسن حافظیان؛ محمدباقر زندی باغچه مریم


25. بررسی پراکندگی و ریخت سنجی دوزیستان منطقه لواسانات در استان تهران

صفحه 219-228

مسرور ذاکری نسب؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ زهرا خشنود