مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

پلنگ ایرانی (Pantera pardus saxicolor) یکی از 37 گونه گربه­سان دنیا به شمار می­آید، که در اکثر زیست­گاه­های طبیعی کشور به صورت انفرادی زیست می­کند و برای خود قلمرو مشخصی دارد. آگاهی از نیازهای زیستی گونه­ها نقشی اساسی در برنامه­ریزی حفاظت از گونه­ها دارد. ارزیابی زیستگاه حیات وحش یکی از ملزومات اساسی جهت شناخت نیازهای زیستی و فیزیکی گونه برای حفاظت می­باشد. شناسایی مکان­هایی که صرفا در یک زیستگاه مورد استفاده حیات­وحش قرار می­گیرند ما را به شناخت پارامترهای خُرد زیستگاهی مطلوب جانور رهنمون می­کنند. این مطالعه با هدف تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی با روش ENFA در این منطقه در پاییز سال 1393 انجام شده است، مهم­ترین متغیرهایی در انجام این تحقیق پراکنش طعمه، پوشش گیاهی، نزدیکی به مناطق مسکونی، خطوط حمل و نقل، شیب، ارتفاع و منابع آب هستند. نتایج نشان می­دهد، به طور کلی نزدیک به 20 درصد از کل پناهگاه حیات وحش خوش­ییلاق زیستگاهی مطلوب برای پلنگ می باشد. مهم­ترین عامل موثر بر حضور یا عدم حضور پلنگ در این منطقه تحت تاثیر طعمه­هایش، به ویژه کل و بز و قوچ و میش قرار دارد، به علاوه مطلوب­ترین زیستگاه پلنگ در این منطقه در ارتفاعات بالا بین 1700 تا 2000 متر از سطح دریا و در شیب­های 30 تا 60 درصد یعنی مناطق صخره­ای و صعب­العبور کوهستانی واقع شده است. در حقیقت قلب زیستگاه حفاظت شده خوش­ییلاق به سبب وجود کوه­های مرتفع و صخره­ای و هم­چنین تمرکز بالای حضور طعمه، مطلوب­ترین و امن­ترین نقاط برای حضور این گونه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Habitat Suitability of Persian Leopard (Pantera pardus saxicolor) in Khoshyeilagh Wildlife refuge using ENFA method

نویسندگان [English]

 • Haydar Rouhi 1
 • Hadi Tahsini 2
 • Abdolrasoul Salman Mahini 1
 • Hamidreza Rezaei 1
1 Department of Environment, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Persian leopard (Pantera pardus saxicolor) is one of 37 species of cats in the world, which lives individual in most natural habitats of the country, and has a specific territory for itself. Awareness of the biological needs of species has a fundamental role in the conservation of species. To identify places merely exploited as wildlife habitat leads us to recognize optimal animal’s microhabitat parameters. Khoshyeilagh Wildlife Refuge is one of the best and most secure habitat for Persian Leopard in Shahroud city located at the north of Semnan province. The present study aimed to determine the habitat suitability of the Persian leopard with ENFA method in this area has fall 2013. The main variables considered here are the prey distribution, land cover, proximity to residential areas, transportation line, slope elevation and water resources. The results show that, in general, nearly 20% of the total wildlife refuges is a desirable habitat for the Leopard. The most important factor affecting the presence or absence of leopards in this area is under the influence of its prey, especially the wild goat and wild sheep. The most favorable habitat for leopard in this region is at high altitudes between 1700 to 2000 meters above sea level and 30 to 60 percent slopes, In fact, the center of Khoshyeilagh Wildlife refuge is the most desirable and secure place for the presence of this species due to the presence of high and rocky mountains, as well as the high concentration of prey presence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Habitat assessment
 • Wildlife
 • Khoshyeilagh
 • Micro parameters
 • Persian Leopard
 1. امیدی، م.، 1387. تجزیه وتحلیل و مدل سازی زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی کلاه قاضی استان اصفهان. پایان­نامه­ کارشناسی ارشد، دانشکده محیط ­زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. 95 صفحه.
 2. سلمان­ماهینی، ع. و کامیاب، ح.ر.، 1388. سنجش از دور و سامانه­های اطلاعات جغرافیایی کاربردی با نرم­افزار ایدریسی. انتشارات مهر مهدیس. تهران. 582 صفحه.
 3. ضیایی، ه.، 1387. راهنمایی صحرایی پستانداران ایران. انتشارات کانون آشنایی با حیات وحش. 350 صفحه.
 4. عرفانیان، ب.، 1390. مسیریابی بهینه­ گذرگاه­های حرکتی پلنگ در پارک ملی گلستان. پایان­نامه­ کارشناسی ارشد، دانشکده شیلات و محیط زیست گرگان. 136صفحه.
 5. فلاحی، م.، 1389. بررسی تأثیر عشایر کوچنده بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک‌ ملی لار. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات. 117 صفحه.
 6. شعاعی، ا.؛ قلی­پور، م.؛ رضایی، ح.ر. و یارمحمدی، ث.، 1396. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor, Pocock 1927) با روش آنتروپی بیشینه (Maxent) در پارک ملی تندوره طی فصول تابستان و پاییز.فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 9، شماره 1، صفحات 21 تا 30.
 7. مبرقع، م.، 1386. ارزیابی زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی توران با به­کارگیری روشHEP. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان. 120صفحه.
 8. Anderson, M.C.; Watts, J.M.; Freilich, J.E.; Yool, S.R.; Wakefield, G.I.; Mccaulery, J.F. and Fahnestock, A., 2000. Regression-tree modeling of desert tortoise habitat in the centeral Mojave.
 9. Boyce, M., 2002. Evaluating resource selection functions. Ecol. Modell. Vol. 157, pp: 281-300.
 10. Clark, L.A. and Pregibon, D., 1992. Tree-based Models. Statistical Models in S. (ed. by J.M. Chambers and T.J. Hastie), Chapman and Hall, New York. pp: 377-419.
 11. Darvish Sefat, A., 2006. Atlas of protected areas of Iran. Department of the Environment, Iran. 157 p.
 12. Ghoddousi, A.; Khleghi Hamidi, A.M.; Ghadirian, T.; Ashayeri, D.; Hamzepour, M.; Moshiri, H. and Julay, L.I., 2008. Territorial marking by Persian leopard (Pantera pardus saxicolor Pocock, 1927) in Bamu national park. Short communication. Zoology in meddle East. Vol. 44, pp: 101-103.
 13. Guisan, A. and Zimmermann, N.E., 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modeling. Vol. 135, pp: 147-186.
 14. Hirzel, A.H.; Hausser, J.; Chessel, D. and Perrin, N., 2002. Ecological Niche Factor Analysis: How to compute habitat suitability maps without absent data. Ecology. Vol. 83, pp: 2027-2036.
 15. Hirzel, A.H.; Hausser, J. and perrin, N., 2007. Biomapper 4.0, Laboratory for Conservation Biology, Department of Ecology and Evolution, University of Lausanne, Switzerland. URL, Viewed 10 November 2010. <http://www2.unil.ch /biomapper>.
 16. Huntera, L.; Balme, G.; Walker, C.; Pretorius, K. And Rosenberg, K., 2003. The landscape ecology of leopards (Panthera pardus) in northern KwaZula-natal, South Africa: A preliminary project report. Ecological journal.
 17. Mertzanis, G.; Korakis, G.; Kallimanis, A.; Sgardelis, St. and Aravidis, I., 2006. Bear habitat suitability in relation to habitat types of European interest in NE pindos mountain range, Greece. pp: 321-326.
 18. Morrison, M.L.; Marcot, B.G. and Mannan, R.W., 1992. Wildlife-habitat relationships: Concepts and applications. University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, USA.
 19. Pontius, R.G.Jr. and Schneider, L., 2001. Land-use change model validation by a ROC method for the Ipswich watershed, Massachusetts, USA. Agriculture, Ecosystems & Environment. Vol. 85, No. 1-3, pp: 239-248.
 20. Strubbe, D. and Matthysen, E., 2008. Predicting the potential distribution of invasive ring-necked parakeets.
 21. Wang, X.; Weihua, X. and Ouyang, Zh., 2009. Integrating population size analysis into habitat suitability assessment: implications for giant panda conservation in the Minshah Mountain, China. The Ecological Society of Japan.