ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‏ بیوتیکی و پتانسیل تشکیل بیوفیلم در سویه‏ های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

سودوموناس آئروژینوزا یکی‌ از دلایل اصلی عفونت‌های کسب شده از بیمارستان و اجتماع است و این به دلیل صفات ژنتیکی سودوموناس می‌باشد. اکنون به دلیل استفاده بی‌‏رویه از آنتی بیوتیک‌ها مقاومت چند دارویی یکی‌ از مشکلات جهانی‌ شده است .مقاومت به دلیل ترکیبی‌ از فاکتور‌های مختلف مانندژن های مقاومت، پمپ های افلاکس و بیوفیلم می‌باشد. بیوفیلم باعث جلوگیری از نفوذ موثرآنتی‏ بیوتیک ها می ‏شود که شانس مقاومت آنتی بیوتیکی را بالا می‏ برد. در مطالعه حاضر۶۰ سویه بالینی سودوموناس آئروژینوزا ازبیماران بستری در بیمارستان سینا گرفته شد. سویه ها به روش‌های استاندارد شناسایی شدند. تست حساسیت میکروبی به روش دیسک فیوژن براساس استاندارد کربی بائر انجام شد. پتانسیل تشکیل بیوفیلم  سویه ها براساس روش میکروتیترپلیت ارزیابی شد. در نهایت ارتباط بین تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی از طریق آزمون مربع کایبا استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 بررسی گردید. سویه ‏های سودوموناس آئروژینوزا در این مطالعه به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم بودند. آنالیز کمی بیو فیلم نشان داد که اکثر سویه ها بیوفیلم قوی ایجاد می کردند. تولید بیوفیلم قوی در سویه ‏هایی که مقاومت چند دارویی داشتند به طور معنی داری بالاتر بود (0/042=p) مطالعه حاضر نشان داد که مقاومت چنددارویی با تشکیل بیوفیلم در نمونه‌های سودوموناس آئروژینوزا ارتباط دارد. شیوع بالای تولیدکننده‌های بیوفیلم قوی و مقاومت چند دارویی در سودوموناس آئروژینوزا نشان می ‏دهد که برنامه های پیشگیری برای جلوگیری از عفونت در بیماران در معرض خطر باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. قوطاسلو، ر.، 1391. بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا و روش­های پیشگیری و درمان­های تازه آن. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 22 صفحه.
 2. مردانه، ج.، 1391. بررسی پروفایل مقاومت آنتی­بیوتیکی سویه­های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. شماره 3، 6 صفحه.
 3. Abidi, S.H.; Sherwani, S.K.; Siddiqui, T.R.; Bashir, A. and Kazmi, S.U., 2013. Drug resistance profile and biofilm forming potential of Pseudomonas aeruginosa isolated from contact lenses in Karachi-Pakistan. BMC Ophthalmol. Vol. 17, No. 13, pp: 57. doi: 10.1186/1471-2415-13-57.
 4. Abidi, S.H.; Sherwani, S.K.; Siddiqui, T.R.; Bashir, A. and Kazmi, S.U., 2013, Drug resistance profile and biofilm forming potential of Pseudomonas aeruginosa isolated from contact lenses in Karachi-Pakistan. BMC Ophthalmol. Vol. 17, No. 13, pp: 57-63.
 5. Coban, A.Y.; Ciftci, A.; Onuk, E.E.; Erturan, Z. and Tanriverdi, C.Y., 2009, Durupinar, B., Investigation of biofilm formation and relationship with genotype and antibiotic susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients with cystic fibrosis. Mikrobiyoloji bulteni. Vol. 43, No. 4, pp: 563-573.
 6. Collee, J.M. and McCartney, M., 1989. practical medical microbiology.
 7. Fricks-Lima, J.; Hendrickson, C.M.; Allgaier, M.; Zhuo, H.; Wiener-Kronish, J.P.; Lynch, S.V. and Yang, K., 2011. Differences in biofilm formation and antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from airways of mechanically ventilated patients and cystic fibrosis patients. nt J Antimicrob Agents. Vol. 37, No. 4, pp: 309-315.
 8. Harrison, F., 2007. Microbial ecology of the cystic fibrosis lung. Microbiology. Vol. 153, No. 4, pp: 917-923.
 9. Hassan, A.; Usman J.; Kaleem, F.; Omair, M.; Khalid, A. and Iqbal, M., 2011, Evaluation of different detection methods of biofilm formation in the clinical isolates. Braz J Infect Dis. Vol. 15, No. 4, pp: 305-311.
 10. Hoffman, L.R.; Deziel, E.; D’Argenio, D.A.; Lepine, F.; Emerson, J. and McNamara, S., 2006. Selection for Staphylococcus aureus small-colony variants due to growth in the presence of Pseudomonas aeruginosa. Proc Natl Acad Sci USA. Vol. 103, No. 52, pp: 19890-19895.
 11. Høiby, N.A., 2017. Short history of microbial biofilms and biofilm infections. APMIS. Vol. 125, No. 4, pp: 272-275.
 12. Hou, W.; Sun, X.; Wang, Z. and Zhang, Y., 2012, Biofilm Forming Capacity of Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa from Ocular InfectionsBiofilm-Forming Capacity of Human Flora Bacteria. Investigative ophthalmology and visual science. Vol. 53, No. 9, pp: 5624-5631.
 13. Imani Foolad, A.A.; Rostami, Z. and Shapouri R., 2010. Antimicrobial resistance and ESBL prevalence in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimen by phenotypic and genotypic methods. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. Vol. 10, No. 3, pp: 189-191.
 14. James, G.A.; Swogger, E.; Wolcott, R.; Pulcini, Ed.; Secor, P.; Sestrich, J.; Costerton, J.W. and Stewart, P.S., 2008. Biofilms in chronic wounds. Wound Repair Regen. Vol. 16, No. 1, pp: 37-44.
 15. Jensen, P.Ø.; Kolpen, M.; Kragh, K.N. and Kühl, M., 2017. Microenvironmental characteristics and physiology of biofilms in chronic infections of CF patients are strongly affected by the host immune response. APMIS, Vol. 125, No. 4, pp: 276-288.
 16. Kádár, B.; Szász, M.; Kristóf, K.; Pesti, N.; Krizsán, G. and Szentandrássy, J., 2010. In vitro activity of clarithromycin in combination with other antimicrobial agents against biofilm-forming Pseudomonas aeruginosa strains. Acta microbiologica et immunologica Hungarica. Vol. 57, No. 3, pp: 235-245.
 17. Moradali, M.F.; Ghods, S. and Rehm, B.H., 2017. Pseudomonas aeruginosa Lifestyle: A Paradigm for Adaptation, Survival, and Persistence.Front Cell Infect Microbiol. Vol. 15; No. 7, pp: 39. doi: 10.3389.
 18. Wayne, P., 2007. Clinical and laboratory standards institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing.
 19. Yousefi, S.; Nahaei, M.; Farajnia, S.; Ghojazadeh, M.; Akhi, M. and Sharifi, Y., 2010, Class 1 integron and imipenem resistance in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa: prevalence and antibiotic susceptibility. Iranian journal of microbiology. Vol. 2, No. 3, pp: 113-119.