مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) در رودخانه های چشمه کیله و کرگانرود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی:6116- 14155

چکیده

ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) یکی از 9 زیر گونه قزل ‌آلای قهوه ‌ای در جهان و از گونه ‌های مهم اقتصادی و در معرض خطر انقراض دریای خزر می‌ باشد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 225 عدد مولد ماهی آزاد از رودخانه‌ های چشمه کیله و کرگانرود جمع‌ آوری و DNA ژنومی با استفاده از روش استات آمونیوم استخراج شد. کیفیت و کمیت DNAهای استخراج شده با استفاده از روش‌ های الکتروفورز افقی ژل آگارز 1% و اسپکتروفتومتری ارزیابی شد. واکنش زنجیره‌ ای پلیمراز با استفاده از 16 جفت آغازگر ریزماهواره انجام و محصولات تکثیر شده با استفاده از ژل پلی اکریل آمید 6% الکتروفورز و با روش نیترات نقره رنگ‌ آمیزی شدند. باندهای DNA با نرم افزار Photo- Capt امتیازدهی شدند و پنج جایگاه چندشکلی تولید شد. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به‌ ترتیب 09/0±47/0 و 10/0±61/0 محاسبه شد و بیش ‌تر جایگاه‌ ها خارج از تعادل هاردی-واینبرگ بودند (0/001>P). نتایج آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که اختلاف تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت‌ ها معنی ‌دار است (0/01>P). بنابراین بیش از یک جمعیت در رودخانه‌ های مورد مطالعه وجود دارد که باید در بازسازی ذخایر مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) in the Cheshmeh Kileh and Kargan Rud Rivers using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Saltanat Najjar Lashgari 1
  • Sohrab Rezvani Gilkolaei 2
  • Abolghasem Kamali 1
  • Mahdi Soltani 1
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) is one of the nine subspecies of brown trout (Salmo trutta) in the world and is one of the economically important species and endangered in the Caspian Sea. In this study, the genetic diversity of the Caspian brown trout was investigated using microsatellite method. For this purpose, 225 specimens of adult Caspian brown trout were collected from Cheshmeh Killed and Kargan Rud rivers and genomic DNA was extracted using Ammonium Acetate method. The quality and quantity of the extracted DNA was assessed using a horizontal electrophoresis in 1% agarose gel and spectrophotometry methods. The Polymerase Chain Reaction (PCR) was performed using 16 pairs SSR primers and the amplified products were vertical electrophoresis using 6% polyacrylamide gel and were stained using silver nitrate method. DNA bands were scored using Photo- Capt software and produced five polymorphic loci. The mean observed and expected heterozygosity was calculated 0.47±0.09 and 0.61±0.10 respectively and more loci were out of Hardy- Weinberg equilibrium (P<0.001). Analysis of molecular variance (AMOVA) showed significant differences in genetic diversity between and within populations (P<0.01). So there is more than one population in studied rivers that should be considered in restructuring reserves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmo trutta caspius
  • genetic diversity
  • Microsatellite