دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1393 
اثر مصرف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba)بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

صفحه 19-27

وحید یدالهی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ مهران جواهری بابلی؛ حدیث عباسی قادیکلایی؛ علی افسر


تجمع زیستی وانادیوم در ماهی Strongylura strongylura در منطقه نفت خیز بهرگان (خلیج فارس)

صفحه 39-46

طاهره ابراهیمی یزدان آباد؛ مژگان امتیازجو؛ پرگل قوام مصطفوی؛ زهرا صاحبی


بررسی تجمع زیستی جیوه در پرندگان آبزی و غیرآبزی در استان اصفهان

صفحه 103-111

زهرا حسین پورمحمدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ نورالله میرغفاری


تغییرات بافت شناسی گناد صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor) تحت تأثیر تغییرات طول روز

صفحه 231-240

مهرداد شیرین آبادی؛ عباس متین‌فر؛ ابوالقاسم کمالی؛ همایون حسین‌زاده صحافی