ارجحیت های زیستگاهی کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در مقیاس سیمای سرزمین (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، صندوق پستی: 397

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

نابودی زیستگاه‌ ها به ‌دلیل تغییرات سرزمین انتخاب زیستگاه توسط گونه‌های حیات‌ وحش را با دشواری روزافزونی مواجه کرده است. در این میان زیستگاه‌ های باز به‌ دلیل دسترسی پذیری آسان بیش ‌ترین تاثیرپذیری را داشته‌ اند و پرندگان سرزمین‌ های استپی یکی از در خطر انقراض ‌ترین گروه‌ ها در جهان می‌ باشند. کوکر شکم‌ سیاه از جمله پرندگان این نواحی است که با وجود این که به‌ شدت تحت شکار و تخریب زیستگاه است تاکنون بسیار ناشناخته مانده است. پژوهش حاضر به یافتن زیستگاه ‌های ترجیحی کوکر شکم‌ سیاه با استفاده از روش رگرسیون منطقی، با تاکید بر تفاوت نقش بیوتوپ‌ های مختلف در انتخاب زیستگاه کوکر شکم ‌سیاه و اهمیت تغییر زیستگاه آن‌ ها در منطقه شیراحمد سبزوار می‌ پردازد. طبق نتایج این تحقیق مشخص شد انتخاب زیستگاه و نیازهای زیستگاهی کوکر شکم‌ سیاه در مقیاس سیمای سرزمین اغلب با کشت‌زارهای باز همبستگی دارد. این پرنده از زیستگاه ‌های جنگلی و درخت‌زارها دوری می‌ کند و به مزارع کشت غلات دیم و کشت‌زارهای آبی در مراحل شخم‌ خورده، بذرپاشی شده و پس از برداشت وابسته است (0/05>p).بنابراین حفظ و حمایت سیستم‌ های کشاورزی سنتی و ایجاد آیش ‌های منظم و حفظ تعادل در ایجاد کشت های فشرده و مکانیزه در منطقه که می‌ تواند در حمایت از نسل این پرنده تاثیر به ‌سزایی داشته باشد، پیشنهاد می‌ گردد.  

کلیدواژه‌ها