ارجحیت های زیستگاهی کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در مقیاس سیمای سرزمین (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، صندوق پستی: 397

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

نابودی زیستگاه‌ ها به ‌دلیل تغییرات سرزمین انتخاب زیستگاه توسط گونه‌های حیات‌ وحش را با دشواری روزافزونی مواجه کرده است. در این میان زیستگاه‌ های باز به‌ دلیل دسترسی پذیری آسان بیش ‌ترین تاثیرپذیری را داشته‌ اند و پرندگان سرزمین‌ های استپی یکی از در خطر انقراض ‌ترین گروه‌ ها در جهان می‌ باشند. کوکر شکم‌ سیاه از جمله پرندگان این نواحی است که با وجود این که به‌ شدت تحت شکار و تخریب زیستگاه است تاکنون بسیار ناشناخته مانده است. پژوهش حاضر به یافتن زیستگاه ‌های ترجیحی کوکر شکم‌ سیاه با استفاده از روش رگرسیون منطقی، با تاکید بر تفاوت نقش بیوتوپ‌ های مختلف در انتخاب زیستگاه کوکر شکم ‌سیاه و اهمیت تغییر زیستگاه آن‌ ها در منطقه شیراحمد سبزوار می‌ پردازد. طبق نتایج این تحقیق مشخص شد انتخاب زیستگاه و نیازهای زیستگاهی کوکر شکم‌ سیاه در مقیاس سیمای سرزمین اغلب با کشت‌زارهای باز همبستگی دارد. این پرنده از زیستگاه ‌های جنگلی و درخت‌زارها دوری می‌ کند و به مزارع کشت غلات دیم و کشت‌زارهای آبی در مراحل شخم‌ خورده، بذرپاشی شده و پس از برداشت وابسته است (0/05>p).بنابراین حفظ و حمایت سیستم‌ های کشاورزی سنتی و ایجاد آیش ‌های منظم و حفظ تعادل در ایجاد کشت های فشرده و مکانیزه در منطقه که می‌ تواند در حمایت از نسل این پرنده تاثیر به ‌سزایی داشته باشد، پیشنهاد می‌ گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat preferences by Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) in landscape scale in Shir-Ahmad Wildlife Refuge, Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Aazam Elhami Rad 1
  • Hamid Reza Rezaei 2
  • Hossein Varasteh Moradi 2
  • Mohammad Kaboli 3
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, P.O. Box:397, Sabzevar, Iran
2 Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
3 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O.Box: 4111, Karaj, Iran
چکیده [English]

Wildlife habitat selection has been increasingly run into difficulty because of habitats destruction resulted from land changes. Because of easy accessibility, the open habitats have been widely influenced by land changes. The steppe land birds are listed as one of the most endangered species groups in the world. The Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) is one of these species that while suffering from intensive habitat destruction and hunting, there is no enough information about its population ecology within its distribution area. In this survey, Black-bellied Sandgrouse preferred habitats has been studied using logistic regression, with an emphasis on the differences in role of biotopes in habitat selection and importance of habitat change in Shirahmad wildlife refuge.The results highlighted that habitat selection and habitat needs of Sandgrouse is often associated with open farmlands in landscape scale (p< 0.05). This bird avoids from forest and woodland habitats and prefers dry cereal fields and fallows, stubbles and ploughs. Therefore keep and support of traditional agricultural systems and creating fallow regular and balance control of intensive and mechanized cultivation creating in the region that could be have important effect on support the bird generation, is recommended.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • black-bellied sandgrouse
  • Habitat preference
  • Binary logistic regression
  • Shir Ahmad