بررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی Corchorus olitorius بر روی برخی فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهی دم‎شمشیری (Xiphophorus helleri)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در این آزمایش اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه Corchorus olitorius روی عملکرد تولیدمثلی و برخی فاکتورهای رشد در ماهی دم‌ شمشیری (Xiphophorus helleri) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عصاره اتانولی (70%) گیاه پس از استخراج با امواج مایکروویو، با استفاده از دستگاه روتاری تغلیظ و سپس به‌ کمک دستگاه خشک‎کن انجمادی به عصاره پودری تبدیل شد. عصاره پودری به‌ میزان 0 (شاهد یا تیمار 1)، 200 (تیمار 2)، 400 (تیمار 3) و 800 (تیمار 4) میلی‎گرم بر کیلوگرم جیره غذایی افزوده شد. ماهی‎ها به‌ مدت 14 هفته، غذادهی شدند. نتایج نشان داد که شاخص گنادوسوماتیک، وزن نهایی مولدین، طول نهایی مولدین و درصد بقای لارو در تیمار 3 به‎طور معنی‎داری بیش‌ تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). کم ‌ترین میزان هم‌ آوری نسبی در تیمار 1 (شاهد) مشاهده شد، به‎علاوه هم‌ آوری نسبی تیمار 1 با 2 و نیز تیمار 3 با 4 اختلاف معنی‎داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). هم‌ چنین طول و وزن لارو در تیمارهای 3 و 4 به‎طور معنی‎داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). مقدار ضریب رشد ویژه مولدین در تیمارهای 1 و2 به‎طور معنی‎داری (0/05>P) کم‌ تر از تیمارهای دیگر بود. به‎علاوه عصاره فوق تأثیری بر روی نسبت‎های جنسی نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of ethanol extract of Corchorus olitorius on reproductive and growth factors in sword tail (Xiphophorus helleri)

نویسندگان [English]

  • Abbasali Hajibeglou 1
  • Mohammad Sudagar 1
  • Seyed Abbas Hoseini 1
  • Seyed Mehdi Jafari 2
1 Department of Fisheries Sciences, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Iran
2 Department of Food Industry, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Iran.
چکیده [English]

In the present study the effect of different levels of ethanol extract of Corchorus olitorius on reproductive performance and some growth factors in Xiphophorus helleri were studied. Ethanol extract (70%) of plant extracted with microwave and concentrated using the rotary-evaporator. The extract was then powderd using the freez-dryer. The prepared extract was incorporated with the artificial feeds at concentration of 0.0 (A), 200 (B), 400 (C) and 800 (D) mg kg-1 of dry diet and fed to fish for a period of 14 weeks. The results showed that Gonadosomatic index, the weight of female broodstock, length of female broodstock and fry survival was significantly higher in group 3 as compared to other groups (P<0.05). Relative fecundity was lowest in group A. The results of the relative fecundity showed that there was no significant difference (P>0.05) between group A and B and also between C and D. The length and weight of fry in groups 3 and 4 were significantly higher than other groups (P<0.05). The gonadosomatic index was found lower in group 1 and 2  as compared to other groups. Moreover, no significant differences in the sex ratio were observed within the experimental groups (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Xiphophorus heller
  • Corchorus olitorius
  • reproductive performance
  • Relative fecundity
  • growth