بررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی Corchorus olitorius بر روی برخی فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهی دم‎شمشیری (Xiphophorus helleri)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در این آزمایش اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه Corchorus olitorius روی عملکرد تولیدمثلی و برخی فاکتورهای رشد در ماهی دم‌ شمشیری (Xiphophorus helleri) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عصاره اتانولی (70%) گیاه پس از استخراج با امواج مایکروویو، با استفاده از دستگاه روتاری تغلیظ و سپس به‌ کمک دستگاه خشک‎کن انجمادی به عصاره پودری تبدیل شد. عصاره پودری به‌ میزان 0 (شاهد یا تیمار 1)، 200 (تیمار 2)، 400 (تیمار 3) و 800 (تیمار 4) میلی‎گرم بر کیلوگرم جیره غذایی افزوده شد. ماهی‎ها به‌ مدت 14 هفته، غذادهی شدند. نتایج نشان داد که شاخص گنادوسوماتیک، وزن نهایی مولدین، طول نهایی مولدین و درصد بقای لارو در تیمار 3 به‎طور معنی‎داری بیش‌ تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). کم ‌ترین میزان هم‌ آوری نسبی در تیمار 1 (شاهد) مشاهده شد، به‎علاوه هم‌ آوری نسبی تیمار 1 با 2 و نیز تیمار 3 با 4 اختلاف معنی‎داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). هم‌ چنین طول و وزن لارو در تیمارهای 3 و 4 به‎طور معنی‎داری بیش ‌تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). مقدار ضریب رشد ویژه مولدین در تیمارهای 1 و2 به‎طور معنی‎داری (0/05>P) کم‌ تر از تیمارهای دیگر بود. به‎علاوه عصاره فوق تأثیری بر روی نسبت‎های جنسی نداشت. 

کلیدواژه‌ها