تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این تحقیق خصوصیات تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکودگیری گله گوسفند مغانی در طول یک چرخه تولید سالانه برای شناسایی عملکرد صفات و تجزیه و تحلیل اقتصادی دو سیستم  پرورشی روستایی و عشایری در استان اردبیل مورد استفاده قرار گرفت. به ­منظور برآورد ارزش اقتصادی صفات، مدل‌هایی که توصیف کننده شرایط تولیدی و تولیدمثلی در سطح پرورش گوسفند نژاد مغانی در سیستم روستایی و عشایری باشد تشکیل و ارزش ­های اقتصادی صفات با استفاده از نرم­افزار MATLAB محاسبه گردید. اثر افزایش یک واحد تغییر در میانگین صفات بر درآمدها و هزینه‌های سیستم‌های تولید و در نتیجه ارزش اقتصادی نشان داد که در هر دو سیستم در صورت افزایش میانگین صفات نرخ زنده­ مانی میش، میزان آّبستنی، تعداد دفعات زایش در سال، وزن پشم و وزن شیر باعث افزایش درآمد و درصورت افزایش میانگین وزن جایگزین باعث افزایش هزینه و درنهایت کاهش درآمد می‌گردد. در روش پرورش عشایری و روستایی  ضرایب اقتصادی نسبی همه صفات به ­جز صفت وزن جایگزین مشابه با اکثر تحقیقات صورت گرفته مثبت برآورد گردید. آنالیز اقتصادی سیستم نشان داد که در شرایط روستایی درآمدها، هزینه‌ها و سود حاصل به ­ازای هر رأس میش در سال به ­ترتیب 3864702/32، 3293308/57 ،571393/75 ریال در شرایط عشایری درآمدها، هزینه ­ها و سود سیستم به ­ترتیب 8134659/38 ، 11072563/71 و 2937904/33 ریال برآورد گردید. به­منظور بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی، آنالیز حساسیت انجام گردید. تحلیل هزینه و فایده به ­ازای هر رأس میش مولد تحت سیستم روستایی انجام شد و بیش ­ترین سهم هزینه مربوط به هزینه کارگری و بیش ­ترین سهم درآمد مربوط به فروش وزن زنده بره‌ها بود. درحالی­ که در گوسفندان تحت سیستم عشایری، بیش­ ترین هزینه مربوط به هزینه تغذیه و بیش ­ترین درآمد مربوط به وزن زنده هنگام فروش بود. هم ­چنین برای بررسی تغییرات عوامل موثر بر بهره ­وری اقتصادی به­ عنوان شاخص عملکرد گله برخی از پارامترهای مدل به­ میزان 50 درصد در جهت مثبت و منفی تغییر داده شد  نتایج  نشان داد که  در صورت تغییر صفات نرخ زنده ­مانی میش، میزان آبستنی و وزن شیر در جهت مثبت شاخص بهره ­وری افزایش و درصورت افزایش وزن جایگزین در جهت مثبت شاخص بهره ­وری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of the Moghani sheep during the annual production cycle in two different cultivating systems

نویسندگان [English]

 • Reza Seyedsharifi
 • Hajar Taher soula
 • Nemat Hedayat Evrigh
 • Jamal Seifdavati
 • Hossein Abdi benamar
 • Azadeh Boustan
Department of Animal Science, University of mohaghegh ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In this research, production, reproductive, managerial and economic characteristics of Moghani sheep breeding during the annual production cycle in nomadic and rural systems were used to identify the traits' performance and economic analysis of both rural and nomadic systems in Ardebil province. In order to estimate the economic value of the traits, the models that describe the production and reproductive conditions at the breeding ground of the sheep breed in the rural and nomadic system and the economic values of the traits were calculated using MATLAB software. The effect of increasing the unit of variation in average of attributes on the revenues and costs of production systems and the resulting economic value showed that in both systems, in the case of an increase in the average traits, the survival rate of the ewe, the pregnancy rate, the number of births per year, the weight of the wool and The weight of milk increases the income, and if the average weight of the alternative increases, it will increase the cost and eventually reduce the income. In nomadic and rural methods, the relative economic coefficients of all traits except the alternative weight trait were similar to those of most of the research carried out. Economic analysis of the system showed that in rural conditions, the income, expenses and profits per head of the ewe per year were 3864702.32, 3293308.57, 571393.75 Rials, in nomadic conditions of income, expenses and profit of the system, respectively, 8134659.38, 11072563.71 and 2937904.33 Rials. In order to investigate the effects of economic and biological variables on economic value, sensitivity analysis was performed. The cost-benefit analysis for each ewe's head was done in the Moghani sheep under the rural system, with the largest share of labor costs and the largest share of income related to the sales of live weight of lambs. While sheep in the nomadic system, the most was the cost of nutrition and the highest income associated with live weight during sales. Also, to study the changes in the factors affecting economic efficiency as a performance index, some of the parameters of the model were changed by 50 percent in the positive and negative directions. It was shown that if the traits change, the survival rate of the ewe, pregnancy rate and milk weight in the direction Positive increases the productivity index, but in the case of weight gain in the positive direction, it decreases productivity.                                                                                                                                

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Assessment
 • Moghani Sheep
 • Nomadic System
 • Rural System
 1. باقری،م.،1393. تجزیه و تحلیل اقتصادی پرورش میش در عشایر استان چهارمحال بختیاری. مجله تحقیقات دام و طیور. شماره 1، صفحات 75 تا 85.
 2. ساورسفلی، س.؛ عباسی، م.ع. و مختارپور، غ.م.، 1394. تعیین ضرایب اقتصادی صفات زنده­مانی، تولیدی و تولیدمثلی گوسفندان زل در سیستم پرورش غیرمتمرکز. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 108، صفحات 195 تا 202.
 3. کلانترنیستانکی،م.،1384. برررسی صفات تولیدمثلی و شاخص ­های اقتصادی گله­ های گوسفند و بز استان قم. سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور، کرج.
 4. موسی ­زاده، ل.؛ شادپرور، ع.ا. و اسکندری ­نسب، م. پ.، 1391. برآورد ارزش اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی گوسفند افشاری در سیستم روستایی. نشریه پژوهش های علوم دامی. جلد 22، شماره 2، صفحات 35 تا 44.
 5. نصرتی، م.، 1377.  برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن در سنین مختلف و تولید پشم سالیانه در گوسفندان مغانی. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه تبریز.
 6. وطن ­خواه، م. 1384. اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی: تعیین مدل مناسب. پایان­ نامه دوره دکتری. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران.
 7. وطن­ خواه، م.؛ مرادی­ شهربابک، م.؛ نجاتی­ جوارمی، ا.؛ واعظ ترشیزی، ر. و میرائی­ آشتیانی، س.ر.، 1386. ارایه مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسعه تحقیقات علوم دامی کشور. 116 صفحه.
 8. Dekkers, J.C.M., 2003. Design and Economics of Animal Breeding Strategies. Iowa State University, Iowa, USA.
 9. Dekkers, J.C.M.;Birke, P.V. and Gibson, J.P., 1995. Optimum linear selection indexes for multiple generation objectives with nonlinear profit functions. Journal of Animal Science. Vol. 610, pp: 75-165.
 10. Gibson, J.P., 1995. An introduction to the design and economics of amimal breeding strategies. Guleph, Ontario, Canada.
 11. Harris, D.L., 1970. Breeding for efficiency in livestock production: Defining the economic objectives. Journal of Animal Science. Vol. 30, pp: 860-865.
 12. Jones, H.E.; Amer, P.R.;  Lewis, R.M. and Emmans, G.S.,  2004. Economic values for changes in carcass lean and fat weight at a fixed age for terminal sire breeds of sheep in the UK. J of Livestock Production Science. Vol. 89, pp: 1-17.
 13. Kosgey, I.S.; Van Arendonk, J.A.M. and Baker, R.L., 2003. Economic values for traits of meat sheep in medium to high production potential areas of the tropics. Journal of Small Ruminant Research. Vol. 50, pp: 187-202.
 14. Kosgey,I.S.;VanArendonk,J.A.M.andBaker, R.L., 2004. Economic values for traits in breeding objectives for sheep in the tropics: impact of tangible and intangible benefits.
 15. Lobo, R.N.B.; Pereira, I.D.C.; Faco, O. and McManus, C., 2011. Economic values for production traits of Morada Nova Meat sheep in a pasture based production system  semi-arit Brazil. J of Small Ruminant Research. Vol. 96, pp: 93-100.
 16. Ponzoni, R.W. and Newman, S., 1989. Developing breeding objective for Australian beef cattle production. Journal of Animal Production. Vol. 49, pp: 35-47.
 17. Smith, C.; James, J. and Brascamp, E.W., 1986. On the derivation of economic weights in livestock improvement. Journal of Animal Production. Vol. 43, pp: 545-551.
 18. Wolfova,M.; Wolf, J.; Kvapilik, J. and Kica, J., 2007. Selection for profit in cattle: I. Economic weights for purebred dairy cattle in the Czech Republic. Journal of Dairy Science. Vol. 90, pp: 2442-2455.