ارزیابی و تحلیل توان بوم شناختی منطقه حفاظت شده باشگل با رویکرد زون بندی و ارتقای سطح حفاظت

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران، صندوق پستی: 118-31746

2 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران، صندوق پستی: 4111

چکیده

ارزیابی توان بوم ­شناختی سرزمین به­عنوان هسته مطالعات محیط­ زیستی، قبل از توسعه برای کاربری­های مختلف ضروری است. مناطق حفاظت­شده برای دستیابی به اهداف پیش­بینی شده براساس معیارهای IUCN، لازم است طی فرآیند ارزیابی توان محیط ­زیستی، زون­بندی شوند. این پژوهش با هدف تعیین توان بوم ­شناختی و زون­بندی منطقه حفاظت­شده باشگل با روش تجزیه و تحلیل سیستمی جهت طبقه­بندی مجدد حفاظتی آن صورت گرفت. برای نیل به آن، با تهیه نقشه منابع اکولوژیکی پایدار و ناپایدار و اقتصادی ـ اجتماعی محدوده در مقیاس 1:25000 و تجزیه و تحلیل و جمع­بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی، 1012 یگان محیط­ زیستی در منطقه حاصل شد. از مقایسه واحدهای همگن با مدل اکولوژیکی ویژه منطقه، نقشه­های توان اکولوژیکی تهیه و سپس با تلفیق و ادغام واحدهای دارای کاربری یکسان، در ابتدا نقشه پایه زون­بندی و در نهایت، با اولویت­بندی و ساماندهی زون­های اولیه، نقشه زون­بندی نهایی به­عنوان واحد­های برنامه­ریزی تهیه گردید. نتایج نشان داد از کل منطقه (24399هکتار)، 24/14% (6133/14 هکتار) در زون طبیعت محدود شده، 58/41% (14250/99هکتار) در زون حفاظت شده، 0/32% (77/4 هکتار) در زون تفرج گسترده، 13/63% (3324/65 هکتار) در زون سایر استفاده­ها، 1/87% (456/87­ هکتار) در زون بازسازی و احیاء، 0/6% (145/26 هکتار) در زون سپر بازدارنده، 0/04% (9/12 هکتار) در زون تاریخی و فرهنگی و 0/005% (1/32 هکتار) در زون اداری قرار دارد. با توجه به وسعت زیاد زون حفاظت، منطقه باشگل از ارزش حفاظتی بالا برخوردار است اما یکی از زون­های لازم (زون تفرج متمرکز) برای ارتقا به پارک ملی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the ecological capability of Bashgol protected area using zoning approach and assessment of feasibility of its upgrade to higher level of conservation

نویسندگان [English]

 • Siavash Rezazadeh 1
 • Ali Jahani 1
 • Hamid Goshtasb 1
 • Majid Makhdoum Farkhondeh 2
1 Department of Natural Environment and Biodiversity, Faculty of Environment, Environmental Protection Agency, Karaj, Iran, PO Box: 118-31746
2 Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Assessment of land ecological capability as the core of environmental studies, is necessary before development for different uses. To achieve the planned objectives according to the IUCN, it is necessary for protected areas to be zoned in the process of evaluation of environmental capabilities. This study was done to determine the ecological capability and zoning of Bashgol protected area by systemic analysis method for the conservational reclassification of the Protected area. To achieve it, 1012 environment units in the area was achieved with preparing the map of stable and unstable ecological resources, and socioeconomic resources of area and its analysis and concluding by GIS (scale 1:25,000). The maps of ecological potential were prepared by comparing the homogeneous units with special ecological model of the area, and then with integration of units with the same usage, first base map of zoning and eventually the final zoning map with prioritizing and organizing the primary zones as the units of planning was prepared. The results showed that the percentages of the restricted nature zones, the protected zone, the extensive recreation zone, the other uses zone, the recovery and restoration zone, the buffer zone, the historic and cultural zone and the special use zone, are 25.14%(6133.14 hectares),58.41% (14250.99 hectares),0.32 %(77.4 hectares),13.63%(3324.65 hectares), 1.87%(456.87 hectares),0.6%(145.26 hectares),0.04%(9.12 hectares) and 0.005%(1.32 hectares), respectively. Due to the large extent of the protection zone, Bashgol area has high conservation value, but does not have one of the necessary zones (Intensive recreation zone) to be upgraded to national park level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • Ecological potential
 • Systemic analysis
 • Zoning
 • Bashgol protected area
 1. اسدالهی، ز.؛ دانه­کار، ا. و اسدالهی، ذ.،1391. زون­بندی حفاظتی تالاب چغاخور از طریق ارزیابی چندمعیاره مکانی (SMCE). فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. شماره 23، صفحات 35 تا 47.
 2. امیراصلانی، ف.؛ مطهری، س. و ریاضی، ب.،1394. ارزیابی مناطق شکار ممنوع به­منظور ارتقاء به مناطق حفاظت­شده. محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران. دوره 68، شماره 1، صفحات 53 تا 65.
 3. انق، ا. و جعفری، ح.، 1384. زون­بندی منطقه حفاظت­شده گنو با استفاده از GIS. مجله محیط­شناسی. شمارة ۳۸،  صفحات 39 تا 46.
 4. ایلدرمی، ع.؛ دلال­اوغلی، ع. و قربانی، م.، 1395. ارزیابی توان اکولوژیکی و اکوتوریسمی منطقه حفاظت­شده لشگردر شهرستان ملایر. فصلنامه فضای جغرافیایی. سال 16، شماره 4، صفحات 325 تا 347.
 5. پیرمحمدی، ز.؛ فقهی، ج.؛ زاهدی­امیری، ق. و شریفی، م.، 1389. ارزیابی توان اکولوژیکی متناسب با رویکرد طبیعت­گردی (اکوتوریسم) در جنگل­های زاگرس (مطالعه موردی: سامان عرفی چم حاجی جنگل کاکا رضا، استان لرستان). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 18، شماره 2، صفحات 230 تا 241.
 6. جوزی، ع.؛رضایان، س. و آقامیری، ک.، 1391. ارزیابی توان محیط زیستی منطقه حفاظت­شده ورجین به­منظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مکانی(SMCEM). علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره 14، شماره 1، صفحات 83 تا 96.
 7. جهانی، ع.، 1395. مدل­سازی آشفتگی انبوهی جنگل در ارزیابی محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 24، شماره 2، صفحات 310 تا 322.
 8. جهانی، ع.؛ مخدوم­فرخنده، م.؛ فقهی، ج. و اعتماد، ن.، 1390. آمایش اراضی جهت مدیریت جنگل برای استفاده چندمنظوره (برداشت چوب، اکوتوریسم و حمایت) (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود). نشریه آمایش سرزمین. جلد 3، شماره 5، صفحات 33 تا 50.
 9. دهداردرگاهی، م.؛ کرمی، م. و خراسانی، ن.، 1386. زون­بندی منطقه شکار ممنوع درفک با استفاده ازGIS . مجله محیط­شناسی. سال 33، شماره 43، صفحات 51 تا 60.
 10. دهداردرگاهی،م.و مخدوم،م.،1381. زون­بندی پارک ملی گلستان مجلة محیط­شناسی. شمارة 29، صفحات 71 تا 77.
 11. دهداردرگاهی،م. ومخدوم،م.، 1382. زون­بندی پارک ملی کویر. مجلة منابع طبیعی ایران. جلد 56، شمارة 4، صفحات 437 تا 443.
 12. گشتاسب­میگونی، ح.، 1392. طرح جامع مدیریت منطقه حفاظت شده باشگل. اداره کل حفاظت­محیط زیست قزوین. صفحات ا تا 80.
 13. فراشی،آ. و شریعتی، م.، 1392. زون­بندی حفاظتی پارک ملی کلاه قاضی با رویکرد ارزیابی چندمعیاره. فصلنامه محیط­زیست. شماره 57، صفحات 75 تا 84.
 14. مجنونیان،ه.،۱۳80. ارزیابی توان محیط­زیستی پناهگاه حیات­وحش لوندویل. محیط­شناسی. شماره 27، صفحات 23 تا 33.
 15. مخدوم،م.،1390. شالوده آمایش سرزمین. چاپ دوازدهم. انتشارات دانشگاه تهران. 304 صفحه.
 16. مخدوم،م.؛ درویش­صفت،ع،ا.؛ جعفرزاده،ه.ومخدوم،ع.، 1380. ارزیابی و برنامه­ریزی محیط زیست با سامانه­های اطلاعات جغرافیایی (GIS). انتشارات دانشگاه تهران. 309 صفحه.
 17. مسعودی، م.؛ جوکار، پ. و صادقی، م.، 1394. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی شهرستان داراب. فصلنامه اکوسیستم­های طبیعی ایران. سال 6، شماره 3، صفحات 49 تا 58.
 18. Abdussalam, M.; Lindsay, R.G.; Malcolm, C. and Beveridge, M., 2000.Ecotourism to protect the reserve mangrove forest the Sundarbans and its flora and fauna. Anatolia. Vol. 11, No. 1, pp: 56-66.
 19. Jahani, A., 2019b. Forest landscape aesthetic quality model (FLAQM): A comparative study on landscape modelling using regression analysis and artificial neural networks. Journal of Forest Science. Vol. 65, No. 2, pp: 61-69.
 20. Jahani, A., 2016. Modeling of forest canopy density confusion in environmental assessment using artificial neural network. Forest and Poplar Research. Vol. 24, No. 2, pp: 310-322.
 21. Jahani, A., 2019a. Sycamore failure hazard classification model (SFHCM): an environmental decision support system (EDSS) in urban green spaces. International Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 16, pp: 955-964.
 22. Jahani, A.; Makhdoum, F.M.; Feghhi, J. and Omid, M., 2016a. Optimized forest degradation model (OFDM): an environmental decision support system for environmental impact assessment using an artificial neural network, Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 59, No. 2, pp: 222-244.
 23. Jahani, A.; Makhdoum, F.M.; Feghhi, J. and Omid, M., 2016b. Environmental decision support systems (EDSSs): the study of concepts, developments and challenges from past to present. Journal of Environmental researches. Vol. 7, No. 13, pp: 175-188.
 24. Jahani, A.; Makhdoum, M.; Feghhi, J. and Etemad, V., 2011. Landscape quality appraisal from lookouts for ecotourism land use (Case study: Patom district of Kheirud forest). Journal of Environment Researches. Vol. 2, No. 3, pp: 13-20.
 25. Rezazadeh, S.; Jahani, A.; Makhdoum, M. and Meigooni, H.G., 2017. Evaluation of the Strategic Factors of the Management of Protected Areas Using SWOT Analysis Case Study: Bashgol Protected Area Qazvin Province. Open Journal of Ecology. Vol. 7, pp: 55-68.
 26. Shirmohammadi, I.; Jahani, A.; Etemad, V.; Zargham, N. and Makhdoum, M., 2017. Environmental impact assessment in Karkas protected area using degradation model, Environmental researches. Vol. 7, No. 14, pp: 91-102.
 27. Sobhani, P.; Goshtasb, H.; Nezami, B. and Jahani, A., 2017. Ecological Capability Evaluation of No Hunting Areas for a Higher Level of Protection by Using Multiple Criteria Decision Making Method (Case Study: Alvand No Hunting Area), Environment Researches. Vol. 8, No. 16, pp: 29-42.
 28. Sobhani, P.; Goshtasb, H.; Nezami, B. and Jahani, A., 2018. Evaluation of Promoting Conservation Hunting Areas (Case Study: Hamedan Alvand No Hunting Area). Environment sciences and technology. Vol. 20, No. 3, pp: 143-157.
 29. Verdiella, A.; Sabatini, M.; Maciel, M.C. and Rodriguez, R.M., 2005. A mathematical model for zoning of protected natural areas. International Transactions in Operational Research. Vol. 12, pp: 203-213.