بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران، کدپستی: 3699631113

چکیده

منطقه حفاظت ­شده اساس با مساحت 2997 هکتار در جنوب شهرستان سوادکوه واقع در شرق جاده ارتباطی قائم­شهر- تهران در استان مازندران قرار دارد. از آن­ جا که اطلاعات دقیقی از خزندگان این منطقه در دست نبود این مطالعه با هدف بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس از فروردین ماه 1393 تا اواخر آبان­ماه 1393 انجام گرفته است. در طی مدت تحقیق، 49 نمونه سوسمار از قسمت ­های مختلف منطقه جمع­ آوری گردید و در مجموع، هفت گونه از هفت جنس و پنج خانواده شناسایی شدند که عبارت بودند از: گونه Paralaudakia caucasia از خانواده Agamidae، گونه­ ها­ی Anguis colchica orientalis  و Pseudopus apodus apodus از خانواده Anguidae، گونه­ Tenuidactylus caspius caspiusاز خانواده Gekkonidae، گونه­ های Darevskia caspica و Lacerta strigata  از خانواده Lacertidae و گونه­ Ablepharus pannonicus از خانواده Sincidae. از زیرراسته سوسمارها بیش­ ترین تعداد مشاهده شده مربوط به Darevskia caspica با 12 نمونه و فراوانی 27 درصد و کم ­ترین تعداد مربوط به Tenuidactylus caspius caspiusبا 4 نمونه و فراوانی 9 درصد می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Lizards Fauna in Esas Protected Area in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

 • Mona Ebrahimi Rahnama
 • Vida Hojati
 • Hooman Shajiee
Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Esas Protected Area with an area of 2997 hectares in the south of Savadkouh City along the easthern side of the Ghaemshahr-Tehran road is located in Mazandaran Province of Iran. Since, exact information about reptiles of this area wasn't available, this study was performed to identify the lizards fauna of this region from early April to late November 2013. During this research, 49 specimens were collected from different parts of this region and a total of 7 species of 7 genera and 5 families were identified. These include: Paralaudakia caucasia belonging to Agamidae Family, Anguis colchica orientalis and Pseudopus apodus apodus belonging to Anguidae Family, Tenuidactylus caspius caspius belonging to Gekkonidae Family, Darevskia caspica and Lacerta strigata belonging to Lacertidae Family, Ablepharus pannonicus belonging to Sincidae Family. The highest number of Sauria suborder belongs to the species Darevskia caspica with 12 samples and 27% frequency, and the lowest belongs to the Tenuidactylus caspius caspius with 4 sample and 9% frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fauna
 • Esas Protected Area
 • Reptiles
 • lizards
 • Mazandaran
 1. افتخاریان، س.؛ حجتی، و. و شرفی، ش.، 1396. بررسی فون سوسمارها و لاک پشت ­های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران. محیط­ زیست جانوری، سال 9، شماره 2، صفحات 130 تا 121.
 2. حجتی، و.؛ کمی، ح.ق. و فقیری، ا.، 1385. بررسی فونستیک سوسماران منطقة دامغان. مجله زیست­ شناسی ایران. جلد 19، شماره 3، صفحات 340 تا 325.
 3. حجتی، و. و فقیری، ا.، 1388. مقایسه بیومتری سه جمعیت از جکوی انگشت­ خمیده خزری Cyrtopodioncaspium در بخش ­های شمالی ایران. زیست ­شناسی جانوری. سال 2، شماره 2، صفحات 51 تا 56.
 4. حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.، 1388. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری. زیست شناسی جانوری. سال 1، شماره 3، صفحات 31 تا 38.
 5. حجتی، و.؛ فقیری، ا. و بابایی ­سواسری، ر.، 1390. بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران. زیست ‌شناسی جانوری. سال 4، شماره 2، صفحات 33 تا 40.
 6. حجتی، و.؛ درخشانپور، س. و عباسپور، ح.، 1395. بررسی فونستیک سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان. محیط­ زیست جانوری. سال 8، شماره 4، صفحات 121 تا 130.
 7. رستگارپویانی، ن.؛ جوهری، م. و رستگارپویانی ا.، 1386. راهنمای صحرایی خزندگان ایران (جلد اول: سوسماران). انتشارات دانشگاه رازی. 268 صفحه.
 8. سازمان حفاظت محیط ­زیست ایران.1390. لیست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط ­زیست. فروردین ۱۳۹5، بازبینی‌شده در ۲1 فروردین ۱۳۹5.
 9. سلیمان­ فلاح، د.، 1392. بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک استان سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 117 صفحه.
 10. فیروز، ا.، 1387. حیات­وحش ایران مهره­ داران. مرکز نشر دانشگاهی. 491 صفحه.
 11. کمالی، ک.، 1392. راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران، انتشارات ایران شناسی، 368صفحه
 12. نبوی، ش.؛ کمی، ح.ق. و حجتی، و.، 1392. مطالعه فونستیک خزندگان پناهگاه حیات­ وحش میانکاله در استان مازندران. زیست‌ شناسی جانوری. سال 6، شماره 1، صفحات 77 تا 87.
 13. Anderson, S.C., 1999. The   Lizards of Iran.  Oxford, Ohio.
 14. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi Majd, E.; Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Rezazadeh, E.; Hosseinzadeh, M.S.; Nasrabadi, R.; Rajabizadeh, M.; Mashayekhi, M.; Motesharei, A.; Naderi, A. and Kazemi, S.M., 2015. The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status. Asian Herpetological Research. Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.
 15. Smid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvil, L.; Hosseinian Yousefkhani, S.; Rastegar-Pouyany, E. and Frynta, D., 2014. Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran. Zootaxa. Vol. 3855, No. 1, pp: 001-097.
 16. Uetz,P. and Hosek,J., 2016. The reptile database. Accessible at http://www.reptile-database.org.