بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران، کدپستی: 3699631113

چکیده

منطقه حفاظت ­شده اساس با مساحت 2997 هکتار در جنوب شهرستان سوادکوه واقع در شرق جاده ارتباطی قائم­شهر- تهران در استان مازندران قرار دارد. از آن­ جا که اطلاعات دقیقی از خزندگان این منطقه در دست نبود این مطالعه با هدف بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس از فروردین ماه 1393 تا اواخر آبان­ماه 1393 انجام گرفته است. در طی مدت تحقیق، 49 نمونه سوسمار از قسمت ­های مختلف منطقه جمع­ آوری گردید و در مجموع، هفت گونه از هفت جنس و پنج خانواده شناسایی شدند که عبارت بودند از: گونه Paralaudakia caucasia از خانواده Agamidae، گونه­ ها­ی Anguis colchica orientalis  و Pseudopus apodus apodus از خانواده Anguidae، گونه­ Tenuidactylus caspius caspiusاز خانواده Gekkonidae، گونه­ های Darevskia caspica و Lacerta strigata  از خانواده Lacertidae و گونه­ Ablepharus pannonicus از خانواده Sincidae. از زیرراسته سوسمارها بیش­ ترین تعداد مشاهده شده مربوط به Darevskia caspica با 12 نمونه و فراوانی 27 درصد و کم ­ترین تعداد مربوط به Tenuidactylus caspius caspiusبا 4 نمونه و فراوانی 9 درصد می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. افتخاریان، س.؛ حجتی، و. و شرفی، ش.، 1396. بررسی فون سوسمارها و لاک پشت ­های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران. محیط­ زیست جانوری، سال 9، شماره 2، صفحات 130 تا 121.
 2. حجتی، و.؛ کمی، ح.ق. و فقیری، ا.، 1385. بررسی فونستیک سوسماران منطقة دامغان. مجله زیست­ شناسی ایران. جلد 19، شماره 3، صفحات 340 تا 325.
 3. حجتی، و. و فقیری، ا.، 1388. مقایسه بیومتری سه جمعیت از جکوی انگشت­ خمیده خزری Cyrtopodioncaspium در بخش ­های شمالی ایران. زیست ­شناسی جانوری. سال 2، شماره 2، صفحات 51 تا 56.
 4. حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.، 1388. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری. زیست شناسی جانوری. سال 1، شماره 3، صفحات 31 تا 38.
 5. حجتی، و.؛ فقیری، ا. و بابایی ­سواسری، ر.، 1390. بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران. زیست ‌شناسی جانوری. سال 4، شماره 2، صفحات 33 تا 40.
 6. حجتی، و.؛ درخشانپور، س. و عباسپور، ح.، 1395. بررسی فونستیک سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان. محیط­ زیست جانوری. سال 8، شماره 4، صفحات 121 تا 130.
 7. رستگارپویانی، ن.؛ جوهری، م. و رستگارپویانی ا.، 1386. راهنمای صحرایی خزندگان ایران (جلد اول: سوسماران). انتشارات دانشگاه رازی. 268 صفحه.
 8. سازمان حفاظت محیط ­زیست ایران.1390. لیست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط ­زیست. فروردین ۱۳۹5، بازبینی‌شده در ۲1 فروردین ۱۳۹5.
 9. سلیمان­ فلاح، د.، 1392. بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک استان سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 117 صفحه.
 10. فیروز، ا.، 1387. حیات­وحش ایران مهره­ داران. مرکز نشر دانشگاهی. 491 صفحه.
 11. کمالی، ک.، 1392. راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران، انتشارات ایران شناسی، 368صفحه
 12. نبوی، ش.؛ کمی، ح.ق. و حجتی، و.، 1392. مطالعه فونستیک خزندگان پناهگاه حیات­ وحش میانکاله در استان مازندران. زیست‌ شناسی جانوری. سال 6، شماره 1، صفحات 77 تا 87.
 13. Anderson, S.C., 1999. The   Lizards of Iran.  Oxford, Ohio.
 14. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi Majd, E.; Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Rezazadeh, E.; Hosseinzadeh, M.S.; Nasrabadi, R.; Rajabizadeh, M.; Mashayekhi, M.; Motesharei, A.; Naderi, A. and Kazemi, S.M., 2015. The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status. Asian Herpetological Research. Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.
 15. Smid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvil, L.; Hosseinian Yousefkhani, S.; Rastegar-Pouyany, E. and Frynta, D., 2014. Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran. Zootaxa. Vol. 3855, No. 1, pp: 001-097.
 16. Uetz,P. and Hosek,J., 2016. The reptile database. Accessible at http://www.reptile-database.org.