بررسی پراکندگی و ریخت سنجی دوزیستان منطقه لواسانات در استان تهران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحفیفات، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

دوزیستان جانورانی هستند که بخشی از زندگی خود را در آب و بخشی را در خشکی می ­گذرانند. نمونه ­برداری از دوزیستان منطقه لواسانات به­ صورت تصادفی با استفاده از تور دستی از 8 منطقه مهم آن در سال 1393 در فصول بهار و تابستان انجام شد. با بررسی نمونه­ های تهیه شده مشخص شد که یک گونه قورباغه ridibunda ridibundaPelophylax و یک گونه وزغ Pseudepidalea viridis viridis در این منطقه زیست می ­کنند. نتایج حاصل از اثر ایستگاه بر میانگین پراکندگی جمعیتی هر گونه نشان داد اختلاف معنی ­دار در میانگین جمعیتی گونه Pelophylax ridibunda ridibunda  دیده می ­شود (0/05>P). پراکندگی جمعیتی گونه Pseudepidalea viridis viridis  تحت تاثیر ایستگاه ­ها قرار نگرفته است (0/05<P). نتایج اثر ماه ­های مورد بررسی بر میانگین پراکندگی جمعیتی گونه ­های ridibunda ridibundaPelophylax و Pseudepidalea viridis viridis نشان داد که تاثیری بر میانگین پراکندگی گونه­ ها نداشته است (0/05<P). شاخص­ های اندازه ­گیری شده بدن نشان داد که آن­ ها تحت تاثیر معنی ­دار (0/01>P) ایستگاه ­ها قرار گرفته ­اند و این مورد در خصوص اثر ماه بر شاخص اندازه­ گیری دارای اثر معنی ­داری می ­باشد (0/01>P). هم­ چنین در بررسی اثر جنس بر شاخص ­های اندازه ­ای بدن، اندازه ­ها در جنس ماده بیش ­تر از نر بوده و در بیش ­تر پارامترها این اختلاف معنی ­دار بوده است (0/05>P)هم­ چنین اثر نوع گونه بر این شاخص ­ها موثر بوده و اختلاف معنی ­دار (0/05>P) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dispersion and Morphometry of Amphibians of Lavasanat in tehran

نویسندگان [English]

 • Masrour Zakeri nasab 1
 • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
 • Zahra Khoshnood 3
1 Department of Biology, Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, Science and Technology Branch, Tehran, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin - Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Amphibians are animals which spend a part of their life in aquatic and the other parts in terrestrial ecosystems. Sampling was performed at 8 major sites of Lavasanat district during spring and summer of 2014 using handle fishing net in a randomly method. Results showed that one species of frog Pelophylax ridibunda ridibunda and one species of toad, Pseudepidalea viridis viridis were living in the district. Results of the effects of sampling site on population dispersion showed that there was a significant differences for the population of (p<0.05), but the population dispersion of Pseudepidalea viridis viridiswas not affected by the sampling site (p>0.05). Results of the effects of sampling timeon population dispersion showed that there were no significant differences in the both detected species (p>0.05). Different morphometric characteristics were significantly affected by the site and time of sampling (P<0.01). Results also showed that the morphometric amounts characteristics of females were higher than males and differences were significant (p<0.05), the species was significantly affected the differences between different morphometric characteristics (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amphibians
 • Lavasanat
 • Dispersion
 • Morphometric
 1. اومالی، ب.، 2005. آناتومی و فیزیولوژی کلینیکی مهره­داران. ترجمه بانان­خجسته، س.م. و ح.، مروتی. 1391. چاپ اول، انتشارات پریور، تبریز. 296 صفحه.
 2. بلوچ، م. و کمی، ح.ق.، 1373 .دوزیستان ایران. انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 177 صفحه.
 3. پسرکلو، ع.، 1390. مطالعه چندریختی رنگی در قورباغه مردابی Ranaridibunda در استان گلستان. مجله زیست شناسی ایران. جلد 24، شماره 3، صفحات 446 تا 455.
 4. حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.، 1388. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهیدزارع ساری. فصلنامه زیست­شناسی جانوری. سال 1، شماره 3، صفحات 31 تا 38.
 5. ذاکری­نسب، م. و یوسفی­سیاه­کلرودی، س.، 1393. بررسی فونستیک دوزیستان منطقه لواسانات. مجله آبزیان زینتی. سال 1، شماره 4، صفحات 29 تا 36.
 6. علوی، س.؛ کمی، ح.ق. و اخلی، ن.، 1395. مطالعه ریخت­شناسی و ریخت­سنجی قورباغه درختی شرقی (Hylaorientalis) در استان مازندران. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 8، شماره 2، صفحات 83 تا 90.
 7. محمدی­آلوچه،ر.؛ کمی، ح.ق.؛ شجیعی، ه. و داداشی، ع.، 1388.بررسی زیستی دوزیستان رودخانه بالخلو استان اردبیل. فصلنامه زیست­شناسی جانوری. سال 2، شماره 1، صفحات 41 تا 49.
 8. محمدیان، ح.، 1382. خزندگان و دوزیستان ایران. نشر شبپره. 226 صفحه.
 9. نجیب­زاده، م.؛ درویش، ج.؛ کمی، ح.ق. و قاسم­زاده، ف.، 1393. مقایسه زیستگاه، رفتار جفت­گیری و تخم­ریزی سه گونه از دوزیستان بی­دم در استان لرستان. مجله زیست شناسی ایران. جلد 27، شماره 2، صفحات 291 تا 299.
 10. هزاوه، ن.؛ قاسم­زاده، ف. و درویش، ج.، 1386. بررسی بیوسیستماتیک (مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری) استان مرکزی. مجله زیست شناسی (Anura) دوزیستان بی­دم ایران. جلد 20، شماره 4، صفحات 458 تا 467.
 11. Blaustein, A.R. and Wake, D.B., 1990. Declinig Amphibians a global phenomenon? Trend sin Ecology and Evolution. Vol. 5, pp: 203-204.
 12. Hassapakis, C., 2012. Amphibian and Reptile conservation. Published in the United States of America.Vol. 5, No. 1, 107 p.
 13. Leviton, E. and Anderson, C., 1992. Hand book of middle east Amphibian and Reptils. 223 p.
 14. Mark, R.J., 1994. Amphibian and Reptile Species of Special concern in California. Animal management division. 225 p.
 15. Nabil, A.; Sarra, F.; Slim, B.; Merella, P. and Khaled, S., 2011. Morphological Variation of the African Green Toad, Bufoboulengeri (Amphibia: Anura) in Tunisia. Pakistan Zoology. Vol. 43, No. 5, pp: 921-926.
 16. Oztay, F., 2000. Morphology of Lung of Ranaridibunda with Observations on Changes Occurring Under Different Conditions. Tork zoology. pp: 263-270.
 17. Rastegar-Pouyani, N.; Kami, H.G.; Rajabizadeh, M.; Shafiei, S. and Anderson, S.C., 2008.Annotated Checklist of Amphibians and Reptilesof Iran.Iranian Journal of Animal Biosystematic(IJAB). Vol. 4, No. 1, pp: 43- 66.
 18. Sparling, W.; Richter, K.; Calhoun, A. and Micacchion, M., 2002. Using Amphibians in Bioassessments of Wetlands.United States Environmental. 41 p.
 19. Terentev, P.V. and Chernov, S.A., 1949. Key to Amphibian and Reptiles. (translated from Russian by the Israel program for scientific translation, 1965). Moskva: Translated by L. Kochva. 665 p.
 20. Voral-Tok, C., 2000. Morphological characterisation of a population of Ranaridibunda Pallas, 1771 in the Dalaman area, Turkey. Zoology in the Middle East. Vol. 20, No. 1, pp: 47-54.