اثر نانوذرات اکسیدآهن بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بافت کبد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

 نانوذرات آهن با تولید رادیکال­های فعال اکسیژن منجر به استرس اکسیداتیو شده و در نتیجه فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی را تحت تاثیر قرار می­دهند. هدف از این پژوهش بررسی میزان سمیت، در غلظت­های مختلف نانوذرات آهن در کبد ماهی کپور بود. بررسی تغییرات در میزان آنزیم­های آنتی­اکسیدانی ناشی از نانوذرات می­تواند به­عنوان شاخص استرس اکسیداتیو باشد. بدین ­منظور بچه­ماهیان کپور با طول کل 0/8±11 سانتی­متر و وزن 0/6±17 گرم در معرض غلظت­های (ppm 50،30،10،0) نانوذره آهن قرار گرفتند. نمونه ­برداری در روزهای 0، 1، 7 و 14 انجام شد. در این تحقیق آنزیم­های آنتی­اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون­پراکسیداز در بافت­ کبد و میزان پراکسیداسیون چربی (MDA) به­عنوان شاخص استرس اکسیداتیو مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که قرار­گیری در معرض نانوذرات ­آهن منجر به افزایش معنی­دار در میزان پراکسیداسیون چربی و تغییر درفعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی با گذشت زمان می­شود(0/5>p). تغییرات مشاهده شده در سیستم دفاع آنتی­اکسیدانی در واقع، پاسخی بیولوژیک در هنگام قرار گرفتن در معرض نانوذرات اکسید­آهن است. بنابراین، پایش شاخص­های زیستی مانند آنزیم­های آنتی­اکسیدانی و سطح ­مالون­دی­آلدهید می­تواند به­عنوان شاخص مناسب برای سنجش استرس اکسیداتیو وارد شده به ماهی کپورمعمولی ­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. ­فریمل، ف.، 2010. نانوذرات در چرخه آب. ترجمه خانی م.، شهاب پور، گ.، خانی، م.، 1394. انتشارات آوای قلم. 323 صفحه.
 2. زرنگار، ز. و صفری، ج.، 1389. هوش مغناطیسی نانوذرات. ماهنامه فناوری نانو. سال 9، شماره 7، صفحات 23 تا 34.
 3. Au, K.; Wing, L.; Song, Y.L.; Yee, K.L.; Wing, H.N.; Kwong, M.C.; Yau, C.L. and Ronald, A., 2009. Effects of iron oxide nanoparticles on cardiac differentiation of embryonic stem cells. Biochemical and biophysical research communications. Vol. 379, No. 4, pp: 898-903.
 4.  Avci, A.; Kaçmaz, M. and Durak, İ., 2005. Peroxidation in muscle and liver tissues from fish in a contaminated river due to a petroleum refinery industry. Ecotoxicology and environmental safety. Vol. 60, No. 1, pp: 101-105.
 5. Baun, A., 2008. Ecotoxicity of engineered nanoparticles to aquatic invertebrates: a brief review and recommendations for future toxicity testing. Ecotoxicology. Vol. 17, No. 5, pp: 387-395.
 6. Colvin, V.L., 2003. The potential environmental impact of engineered nanomaterials. Nature biotechnology. Vol. 21, No. 10, pp: 1166-1170.
 7. Cornell, R.M. and Schwertmann, U., 2006. The iron oxides: structure, properties, reactions, occurrences and uses: John Wiley & Sons.
 8. Elia, A.C.; Waller, W.T. and Norton, S.J., 2002. Biochemical responses of bluegill sunfish (Lepomis macrochirus, Rafinesque) to atrazine induced oxidative stress. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 68, No. 6, pp: 809-816.
 9. Farré, M.; Gajda-Schrantz, K.; Kantiani, L. and Barceló, D., 2009. Ecotoxicity and analysis of nanomaterials in the aquatic environment. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Vol. 393, No. 1, pp: 81-95.
 10. George, S.; Gardner, H.; Seng, E.; Khuan, C.; Hengky, W.; Chunyan, Y.; Fang, C.; Hay, C. and Woon, K., 2014. Differential effect of solar light in increasing the toxicity of silver and titanium dioxide nanoparticles to a fish cell line and zebrafish embryos. Environmental science & technology. Vol. 48, No. 11, pp: 6374-6382.
 11. Griffitt, R.J.; Weil, R.; Hyndman, K.A.; Denslow, N.D.; Powers, K.; Taylor, D. and Barber, D.S., 2007. Exposure to copper nanoparticles causes gill injury and acute lethality in zebrafish (Danio rerio). Environmental Science & Technology. Vol. 41, No. 23, pp: 8178-8186.
 12. Hao, L. and Chen, L., 2012. Oxidative stress responses in different organs of carp (Cyprinus carpio) with exposure to ZnO nanoparticles. Ecotoxicology and environmental safety. Vol. 80, pp: 103-110.
 13. Johnston, H.J.; Hutchison, G.R.; Christensen, F.M.; Peters, S.; Hankin, S.; Aschberger, K. and Stone, V., 2010. A critical review of the biological mechanisms underlying the in vivo and in vitro toxicity of carbon nanotubes: The contribution of physico-chemical characteristics. Nanotoxicology. Vol. 4, No. 2, pp: 207-246.
 14. Klaine, S.J., 2008. Nanomaterials in the environment: behavior, fate, bioavailability, and effects. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 27, No. 9,  pp: 1825-1851.
 15. Moore, M.N., 2006. Do nanoparticles present ecotoxicological risks for the health of the aquatic environment? Environment international. Vol. 32, No. 8, pp: 967-976.
 16. Moraes, B.S.; Loro, V.L.; Pretto, A.; da Fonseca, M.B.; Menezes, C.; Marchesan, E. and de Avila, L.A., 2009. Toxicological and metabolic parameters of the teleost fish (Leporinus obtusidens) in response to commercial herbicides.
 17. Navarro, E., 2008. Environmental behavior and ecotoxicity of engineered nanoparticles to algae, plants, and fungi. Ecotoxicology. Vol. 17, No. 5, pp: 372-386.
 18. Oberdörster, G.1.; Sharp, Z.; Atudorei, V.; Elder, A.; Gelein, R.; Kreyling, W. and Cox, C., 2004. Translocation of inhaled ultrafine particles to the brain. Inhal Toxicol. Vol. 16, No. 6-7, pp: 437-445.
 19. Regoli, F.; Bocchetti, R. and Filho, D., 2011. Spectrophotometric Assays of Antioxidants. Oxidative Stress in Aquatic Ecosystems. pp: 367-380.
 20. Schmid, K. and Riediker, M., 2008. Use of nanoparticles in Swiss industry: a targeted survey. Environmental science and technology. Vol. 42, No. 7, pp: 2253-2260.
 21. Scown, T.M.; Van Aerle, R. and Tyler, C.R., 2010. Review: do engineered nanoparticles pose a significant threat to the aquatic environment? Critical reviews in toxicology. Vol.40, No. 7, pp: 653-670.
 22. Sun, Y.P.; Li, X.Q.; Zhang, W.X. and Wang, H.P., 2007. A method for the preparation of stable dispersion of zero valent iron nanoparticles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Vol. 308, No. 1, pp: 60-66.
 23. Thierry, B.; Majewski, P.; Ngothai, Y. and Shi, Y., 2007. Preparation of monodisperse functionalised super paramagnetic nanoparticles. International Journal of Nanotechnology. Vol. 4, No. 5, pp: 523-530.
 24. Viarengo, A., 1989. Heavy metals in marine invertebrates: mechanisms of regulation and toxicity at the cellular level. Rev. Aquat. Sci. Vol. 1, No. 2, pp: 295-317.
 25. Ward, J.E. and Kach, D.J., 2009. Marine aggregates facilitate ingestion of nanoparticles by suspension-feeding bivalves. Marine Environmental Research. Vol. 68, No. 3, pp: 137-142.
 26. Zhang, W., 2003. Nanoscale iron particles for environmental remediation: an overview. Journal of nanoparticle Research. Vol. 5, No. 3-4, pp: 323-332.