مطالعه فون مگس های خانواده (Lauxaniidae (Insecta: Diptera در منطقه طالقان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

مگس‌های Lauxaniidae با داشتن حدود 1800 گونه توصیف شده یکی از بزرگ ­ترین و متنوع ­ترین خانواده ­های دوبالان به ­حساب می ­آیند. اغلب گونه ­های این خانواده در مناطق جنگلی، روی درختچه­ ها، درختان و برگ­ ها فعالیت می ­کنند و اغلب در مرحله لاروی پوسیده ­خوار هستند و در زیر برگ‌های افتاده، علف­ های در حال پوسیدن، زیر پوست تنه درختان در حال تجزیه و در لانه پرندگان یافت می­ شوند. تا قبل از این تحقیق 32 گونه از این مگس ­ها از ایران گزارش شده بود. طی این تحقیق در سال­ های 1395 و 1396 روی فون مگس خانواده Lauxaniidae در منطقه طالقان (استان­ های البرز و قزوین)، 10 گونه از پنج جنس (Homoneura sp.، Minettia fasciata، Minettia hyrcanica، Minettia bulgarica، Calliopum caucasicum، Sapromyza afghanica، Sapromyza biordinata، Sapromyza hermonensis، Eusapromyza martinekiوEusapromyza multipunctata) از این خانواده از مکان ­های مختلف منطقه جمع آوری و شناسایی گردید. از میان گونه ­های مذکور، گونه Sapromyza hermonensisبرای اولین ­بار از ایران گزارش می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


 1.             کریمی،م.،1395. مطالعه فونستیک مگس ­های خانواده Lauxaniidae در استان گیلان، موسسه آموزش عالی مهرگان.
 2. Amorim, D.S.; Silva, V.C. and Balbi, M.I.P.A., 2002. Estado do Conhecimento dos Diptera neotropicais. In Proyecto de Red Iberoamericana de Biogeografiay Entomologia Sistemática PrIBES. Edited by C. Costa, S.A. Vanin, J.M. Lobo & A. Melic. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa and Cyted. pp: 29-36.
 3. Gilasian, E., 2008. The first report of one genus and two species of Lauxaniidae (Diptera) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran. Vol. 27, No. 2, pp: 15-16.
 4. Khaghaninia, S.; Zarghani, E. and Shatalkin, A., 2014. Preliminary study of Lauxaniid flies (Diptera: Luxaniidae) of Horand in the East Azerbaijan province with two new records for the Iranian fauna. Journal of Crop Protection. Vol. 3, No. 4, pp: 523-529.
 5. Lee, H.S. and Han, H.Y., 2015. Nine species of the family Lauxaniidae (Diptera, Lauxanioidea) new to Korea. Animal Systematics, Evolution and Diversity. Vol. 31, No. 4, pp: 266-276.
 6. Majnon Jahromi, B.; Dousti, A.F.; Saghaei, N. and Van der Weele, R., 2013. Iranian Lauxaniidae (Diptera, Brachycera): new records and a preliminary checklist. Biologiezentrum Linz/Austria. Vol. 45, No. 2, pp: 2005-2009.
 7. Merz, B., 2003. The Lauxaniidae (Diptera) described by C. F. Fallen with description of a misidentified species of Homoneura van der Wulp. Insect Systematics Evolution. Vol. 34, No. 3, pp: 345-360.
 8. Merz, B., 2004. A revision of the Minettia fasciata species group (Diptera, Lauxaniidae). Revue Suisse de Zoologie. Vol. 111, No. 1, pp: 183-211.
 9. Miller, R.M., 1977. Ecology of Lauxaniidae (Diptera: Acalyptratae), I. Old and new rearing records with biological notes and discussion. Annals of the Natal Museum. Vol. 23, pp: 215-238.
 10. Papp, L., 1984. Family Lauxaniidae. In Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 9. Edited by A. Soos and L. Papp. Akadémiai Kiado, Budapest, pp: 193-213.
 11. Papp, L., 1985. Acalyptrate flies (Diptera) from sifted materials in the Geneva Museum. Revue Suisse De Zoologie. Vol. 92, No. 2, pp: 481-507.
 12. Schacht, W.; Kurina, O.; Merz, M. and Gaimari, S., 2004. Zweiflügler aus Bayern XXII (Diptera: Lauxaniidae, Chamaemyiidae). Entomofauna. Vol. 25, No. 3, pp: 41-80.
 13. Shatalkin, A.I., 1996. New and little known species of flies of Lauxaniidae and Strongylophthalmyiidae (Diptera). Russian Entomological Journal. Vol. 4, pp: 145-157.
 14. Shatalkin, A.I., 1998. New and little-known Lauxaniidae (Diptera) from Asia. Russian Entomological Journal. Vol. 7, pp: 209-218.
 15. Shatalkin, A.I., 2000. Keys to the Palaearctic flies of the family Lauxaniidae (Diptera). Zoologicheskie Iissledovania. Vol. 5, pp: 1-102.
 16. Shewell, G.E., 1987. Family Lauxaniidae. In A Catalogue of the Diptera of the Oriental Region, Volume III: Suborder Cyclorrhapha (excluding Division Aschiza). Edited by M.D. Delfinado and D.E. Hardy. The Univ. Press of Hawaii, Honolulu. pp: 182-214.
 17. Silva, V.C. and Mello, R.L., 2008. Occurrence of Physoclypeus farinosus Hendel (Diptera: Lauxaniidae) in Flowerheads of Asteraceae (Asterales). Neotropical Entomology. Vol. 37, No. 1, pp: 92-96.
 18. Yarom, I., 1990. A review of the genus Sapromyza Fallén in Israel with remarks on S. (Sapromyzosoma) quadripunctata (Linneaus [sic]) (Diptera: Lauxaniidae). Entomologica Scandinavica. Vol. 21, pp: 289-304.