بررسی ویژگی های ریخت شناسی و تفاوت های بین گروهی در اسکوئید هندی (Uroteuthis duvaucelii) در خلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

در این تحقیق، جهت مقایسه و بررسی تفاوت ­های بین گروهی اسکوئید هندی (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) گونه غالب از سرپایان در آب­ های خلیج فارس و دریای عمان از ویژگی­ های ریخت ­شناسی با روش آنالیز تشخیص استفاده شد. هم ­چنین تعیین مهم ­ترین متغیرهای موثر با روش تحلیل عاملی با تجزیه مولفه های اصلی یا PCA صورت پذیرفت. برای این منظور اسکوئید هندی از دو منطقه در آب­ های خلیج فارس (آب­ های بوشهر و غرب تنگه هرمز) و دریای عمان (آب­ های سیستان و بلوچستان و شرق تنگه هرمز) به ­وسیله تور ترال کف با چشمه 75 میلی ­متر صید شدند و 21 ویژگی ریخت­ شناسی آن­ ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در آنالیز مولفه ­های اصلی برای متغیرهای مورد بررسی، دو مولفه تشکیل شد که مولفه اول شامل طول و عرض مانتل، وزن بدن، طول و عرض باله، طول و عرض سر، قطر چشم، طول غضروف گردنی، طول قیف، طول و عرض گلادیوس، وزن گلادیوس، عرض ساقه گلادیوس، محیط مانتل و طول آبشش 54/24 درصد و مولفه دوم شامل طول بازوهای اول تا چهارم 81/5 درصد از کل واریانس را به ­خود اختصاص داده است. بررسی تفاوت بین گروهی با روش آنالیز تشخیص سه تابع را نشان داد که در 0/05>P معنی ­دار است که نشان ­دهنده اختلاف و تمایز بین گروه ­ها است. بنابراین یک گروه در دریای عمان و دو گروه در خلیج فارس تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating morphological factors and differences between groups of Indean squid (Uroteuthis duvaucelii) in the Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

 • Shadi Khatami 1
 • Tooraj Valinassab 2
 • Farhad Kaymaram 2
1 Department of Marine Biology, Bandar abbas branch, Islamic Azad University, Bandar abbas, Iran
2 Institute of Fisheries Research, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, Iran, POBox: 6116-14155
چکیده [English]

In this study, a discriminant analysis was carried out to compare the morphological variation among the Indian squid (Uroteuthis duvaucelii) collected from four regions in the Persian Gulf and Oman Sea (two regions in the Persian Gulf (Bushehr waters and Western Strait of Hormoz) and two regions in the Oman Sea (Sistan and Balochestan waters and Eastern Strait of Hormoz). The most important variables were investigated factor analysis with principle component analysis (PCA). Indian squids were sampled by stern bottom trawlers and further 21 morphological factors were investigated. The results indicated that in the main component analysis, two components were formed, the first and second components contains 54.24  and 81.50 % of the total variance respectively. The second component consists of four arms in the U.duvaucelii. Investigating the difference between groups by discriminant analysis method showed that three functions were formed (P<0.05) and based on  U.duvaucelii from the four regions can be divided into three groups, two inhabiting in the Persian Gulf, and one group in the Oman Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Indian squid
 • Discriminant analysis
 • PCA
 • Oman Sea
 • Persian Gulf
 1. پارسامنش، ا.، 1379. اصول ارزیابی ذخایر آبزیان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 163 صفحه.
 2. خاتمی، ش.؛ ولی ­نسب، ت.؛ مصطفوی، پ.؛ فاطمی، م. و کی ­مرام، ف.،1393. بررسی مقایسه ­ای رشد گلادیوس با شاخص ­های ریخت ­سنجی اسکوئید هندی در آب ­های خلیج فارس و دریای عمان. محیط زیست جانوری. سال 6، شماره 3، صفحات 179 تا 185.
 3. رضایی، ا.، 1392. راهنمای گام به گام برای تحلیل داده ­ها با استفاده از برنامه SPSS. چاپ اول. انتشارات فروزش. 235 صفحه.
 4. زارع­ چاهوکی، م.ع.، 1389. روش ­های تحلیل چند متغیره در نرم ­افزار SPSS . انتشارات دانشگاه تهران.  35 صفحه.
 5. ولی­ نسب، ت.، 1390. شناسایی گونه ­های مختلف سرپایان دریای عمان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 67 صفحه.
 6. یزدی صمدی، ب. و سیدطباطبایی، ب.، 1390. اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران. 650 صفحه.
 7. Anderson, F.E.; Bergman, A.; Cheng, S.H.; Pankey, M.S. and Valinassab, T., 2014. Lights out: the evolution of bacterial bioluminescence in Loliginidae. Hydrobiologia. Vol. 725, pp: 189-203.
 8. Borges, T.C., 1995. Discriminant analysis of geographic variation in hard structures of Todarodes sagittatus from the North Atlantic. Marine Science Symposia. Vol. 199, pp: 433-440.
 9. Chen, X.; Lu, H.; Liu, B.; Chen, Y.; Li, S. and Jin, M., 2012. Species identification of Ommastrephes bartramii, Dosidicus gigas, Sthenoteuthis oualanieeusis and Illex argentinue (Ommastrephidae) using beak morphological variables. Scientia Marina. Vol. 73, No. 3, pp: 473-481.
 10. FAO Yearbook. 2010. Fishery statistics-capture production 86. Rome: Food and Agriculture organization of the United Nations. 200 p.
 11. Jereb, P. and Roper, C.F.E., 2010. Cephalopods of the world. Volume 2. FAO Species Catalogue Foe Fishery Purposes. 610 p.
 12. Liao, C.H.; Liu, T.Y. and Hung, C.Y., 2010. Morphometric variation between the Swordtip (Photololigo edulis) and Mitre (P. chinensis) squids in the waters off Taiwan. Journal of marine science and technology. Vol. 18, No. 3, pp: 405-412.
 13. Silas, E.G.; Nair, P. and Sarvesan, R., 1982. New record of a Loligind squid, Doryteuthis sibogae (Cephalopoda: Loliginidae), From Indian waters. Central Marine Fisheries research Institue. pp: 281-287.
 14. Sims, D.W.; Genner, M.J.; Southward, A.J. and Hawkins, S.J., 2001. Timing of squid migration reflects North Atlantic climate variability. Proceedings of Royal Society B. No. 268, pp: 2607-2611.
 15. Smith, J.M.; Macleod, C.D; Valavanis, V.; Hastie, L.; Valinassab, T.; Bailey, N.; Santos, M.B. and Pierce, G.J., 2013. Habitat and distribution of post-recruitlife stage of the squid Loligo forbesii. Deep Sea Research. Vol. 95, pp: 145-159.
 16. Thioulouse, J.; Chessel, D.; Doledec, S. and Olivier, J.M., 1997. ADE- 4: ecological data analysis: exploratory and euclidean methods in environmental Sciences. University of Lyon, Lyon. 119 p.
 17. Zakaria, M.Z., 2000. Age and growth studies of oceanic squid, Sthenoteuthis oualaniensis using Statoliths in the south China Sea, Area III, western Philippines. Southeast Asian Fisheries Development Center. pp: 118-134.