اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) به ­طور وسیعی به ­عنوان معروف‌ترین ماهی در سرتاسر جهان گسترش یافته است و یک مدل زیستی مناسب به ­شمار می‌رود. آنزیم‌ها می‌توانند اثرات عوامل ضدتغذیه‌ای را از بین ببرند و سبب بهبود عملکرد رشد ماهی شوند. جیره غذایی به خاطر اثری که روی کیفیت تخم دارد مورد توجه زیادی قرارگرفته است، یافته‌های جدید نشان می‌دهد که افزودن مولتی‌آنزیم‌ها به جیره غذایی می‌تواند بر شاخص‌های گنادی تأثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش به ­کارگیری مولتی­ آنزیم کمبو در جیره غذایی ماهی قرمز و بررسی اثربخشی آن بر شاخص ­های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی است. برای انجام این آزمایش از جیره تجاری (انرژی 4EF3001، تایلند) استفاده شد و مولتی ­آنزیم کمبو® (شرکت زوبین ­زرین، ایران) در 5 تیمار 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی ­گرم بر کیلوگرم غذا، به جیره غذایی اضافه شد. این مولتی ­آنزیم به طورکلی در مقادیر 750 و 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره غذایی بهترین فاکتور رشد را ایجاد کرد که با گروه شاهد تفاوت معنی­ دار داشت (0/05>P) اما در درصد بازماندگی تفاوت معنی­ داری بین گروه­ های آزمایش ایجاد نکرد (0/05<P). هم­ چنین مولتی­ آنزیم کمبو با مقدار 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره غذایی بالاترین میزان شاخص گنادوسوماتیک، هم ­آوری و درصد لقاح را ایجاد کرد که با گروه شاهد دارای تفاوت معنی­ دار بود (0/05>P) اما در هیچ­ یک از گروه­ های آزمایش در قابلیت تفریخ، بازماندگی لاروی و درصد تحرک اسپرم تفاوت معنی­ دار ایجاد نگردید (0/05<P). در یک نتیجه ­گیری کلی مولتی ­آنزیم کمبو با مقدار750 میلی‌گرم برکیلوگرم جیره غذایی به ­عنوان بهترین میزان آنزیم جهت پرورش و میزان 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره غذایی به­ عنوان بهترین سطح برای بهبود عملکرد تولیدمثلی معرفی می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Combo multi enzyme in the diet on growth factors, survival rate and reproductive performance of gold fish (Carassius auratus gibelio)

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Adelian
 • Mohammad Reza Imanpoor
 • Valiolah Jafari
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The goldfish (Carassius auratus gibelio) is expanded widely as the most famous fish around the world and is considered a good bio-model. Enzymes can eliminate the effects of anti-nutritional agents and improve the performance of fish growth. The diet due to the effect on quality of eggs, it has attracted much attention; new findings express that the addition of multi-enzymes to diet can have effect on gonadal parameters. The aim of this study is to use the Combo multi enzyme in gold fish diet and investigate its effectiveness on growth, survival rate and reproductive performance. To carry out this experiment, the commercial diet (4EF3001, Thailand) was used and the multi-enzyme Combo® (Zubin Zarrin Co) was added to the diet in 5 treatments of 0, 250, 500, 750 and 1000 mg / kg of diet. This multi-enzyme established the best growth factor in the range of 750 and 1000 mg / kg diet, which was significantly different from the control group (P<0.05) however, there was no significant difference in survival percentage between the experimental groups (P>0.05). Also Como multi with the amount of 1000 mg / kg diet established the highest gonadosomatic index, fecundity and fertilization percentage, which was significantly different from the control group (P<0.05) However, in none of the experimental groups, did not establish difference in hatchability, larval survival and sperm motility percentage significantly (P>0.05). In a general conclusion, Combo multi-enzyme with a value of 750 mg / kg diet as the best value of enzyme for growth and 1000 mg / kg diet is considered as the best level for improving reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth factors
 • Reproductive performance
 • Combo multi enzyme
 • Goldfish (Carassius auratus gibelio)
 1. ایمان­پور، م.ر. و زادمجید، و.، 1388. مقدمه ­ای بر تکثیر ماهیان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 190 صفحه.
 2. تبریزی، م.؛ نجاتی، م.؛ نوتاش، ش. و میرزایی، ح.، 1390. تأثیر سطوح مختلف مولتی‌آنزیم بر عملکرد و میزان بقاء ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان پرواری (Oncorhynchusmykiss). مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 5، شماره 1، صفحات 1103 تا 1110.
 3. عادلیان، م.؛ ایمان­پور، م.؛ تقی­ زاده، و. ومازندرانی، م.، 1392. استفاده از مولتی‌آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) و تأثیرآن بر شاخص گنادوسوماتیک.دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 4. عادلیان، م.؛ ایمان­پور، م.؛ تقی ­زاده، و. ومازندرانی، م.، 1395. استفاده از مولتی­ آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص ­های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون.فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 8، شماره 1، صفحات 201 تا 206.
 5. عادلیان، م.؛ ایمان­پور، م.؛ تقی ­زاده، و. ومازندرانی، م.، 1395.استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص ­های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون.فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 8، شماره 2، صفحات 207 تا 214.
 6. قبادی، ش.؛ متین فر، ع.؛ نظامی، ش. و سلطانی، م.، 1388. عملکرد مکمل آنزیمی آویزایم بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تأثیر آن بر رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان .مجله شیلات ایران. سال 3، شماره 2، صفحات 11 تا 22.
 7. نوبخت، ع. واشرف، ع.، 1393. بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی ­آنزیم کمبو بر عملکرد، فراسنجه­ های خون و صفات کیفی تخم­مرغ و در مرغ های تخم ­گذار.  نشریه علوم دامی. شماره 102، صفحات 42 تا 51.
 8. نوبخت، ع.؛ مهینی، ف. و خدایی، ص.، 1391. بررسی اثر استفاده از آنزیم ­های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه­ های گوشتی تغذیه شده با جیره ­های بر پایة گندم، و جو. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد 4، شماره 1، صفحات 32 تا 38.
 9. Ai, Q.; Kangsen, M.; Wenbing, Zh.; Wei, X.; Beiping, T.; Chunxiao, Zh. and Huitao, L., 2007. Effects of Exogenous Enzymes (Phytase, Non-Starch Polysaccharide Enzyme) in Diets on Growth, Feed Utilization, Nitrogen and Phosphorus Excretion of Japanese Seabass, Lateolabrax japonicus. Comparative biochemistry and physiology Part A: Molecular and integrative physiology. Vol. 147, No. 2, pp: 502-508.
 10. Aimin, W. and Liu, W., 2006. Effects of Exogenous Enzymes on the Growth and Apparent Digestivibility of Allogynogenetic Crucian Carp Fingerlings [J]. Feed Industry. Vol. 2, 8 p.
 11. Alava, V.R.; Kanazawa, A.; Teshima, S. and Sakamoto, S., 1993. Effect of Dietary Phospholipids and N-3 Highly Unsaturated Fatty Acids on Ovarian Development of Kuruma Prawn. Nippon Suisan Gakkaishi. Nippon Suisan Gakkai. Vol. 59, No. 2, pp: 345-351.
 12. Biswas, S.P., 1993. Manual of Methods in Fish Biology. South Asian Publishers.
 13. Bjerselius, R.; Hákan, O. and Wenbin, Zh., 1995. Endocrine, Gonadal and Behavioral Responses of Male Crucian Carp to the Hormonal Pheromone 17α, 20β Dihydroxy-4-Pregnen-3-One. Chemical Senses. Oxford University Press. Vol. 20, No. 2, pp: 221-230.
 14. Bogut, I.; Opačak, A. and Stević, I., 1995. The Influence of Polyzymes Added to the Food on the Growth of Carp Fingerlings (Cyprinus carpio L.). Aquaculture. Vol. 129, No. 1. pp: 252-261.
 15. Boonyaratpalin, M.; Promkunthong, W. and Hunter, B., 2000. Effects of Enzyme Pre-Treatment on in Vitro Glucose Solubility of Asian Plant by-Products and Growth and Digestibility of Oil Palm Expeller Meal by Oreochromis niloticus (Nile Tilapia). In Proceedings of the Third European Symposium on Feed Enzymes, The Netherlands. pp: 86-92.
 16. Cahu, C.; Guillaume, J.C.; Stephan,G. and Chim, L., 1994. Influence of Phospholipid and Highly Unsaturated Fatty Acids on Spawning Rate and Egg and Tissue Composition In  Penaeus vannamei  Fed Semi-Purified Diets. Aquaculture. Vol. 126, No. 1, pp: 159-170.
 17. Cahu, C.; Cuzon, L.G. and Quazuguel, P., 1995. Effect of Highly Unsaturated Fatty Acids, α-Tocopherol and Ascorbic Acid in broodstock diet on egg composition and development of Penaeus indicus. Comparative biochemistry & physiology part A: Physiology, Elsevier. Vol. 112, No. 3, pp: 417-424.
 18. Castell, J.D. and Klaus, T., 1980. Report of the EIFAC, IUNS and ICES Working Group on Standardization of Methodology in Fish Nutrition research.(Hamburg, Federal Republic of Germany. pp: 21-23.
 19. Cavalli, R.O.; Lavens, P. and Sorgeloos, P., 1999. Performance Of Macrobrachium rosenbergii Broodstock Fed Diets with Different Fatty Acid Composition. Aquaculture. Vol. 179, No. 1, pp: 387-402.
 20. Cosson, J.; Linhart, O.; Mims, S.D.; Shelton, W.L. and Rodina, M., 2000. Analysis of Motility Parameters from Paddlefish and Shovelnose Sturgeon Spermatozoa. Journal of Fish Biology. Vol. 56, No. 6, pp.: 1348-1367.
 21. Farhangi, M. and Chris, G.C., 2007. Effect of Enzyme Supplementation to Dehulled Lupin‐based Diets on Growth, Feed Efficiency, Nutrient Digestibility and Carcass Composition of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss.  Aquaculture Research. Vol. 38, No. 12, pp: 1274-1282.
 22. Ghomi, M.R.; Shahriari, R.; Faghani Langroudi, H. and Nikoo, M., 2012. The effects of dietary enzyme on some blood biochemical parameters of the cultured great sturgeon Huso huso juveniles. Comparative clinical pathology. Vol. 21, No. 2. pp: 201-204.
 23. Gonzales, J. and John, M., 2012. Preliminary Evaluation on the Effects of Feeds on the Growth and Early Reproductive Performance of Zebrafish (Danio rerio). Journal of the American association for laboratory animal science. Vol. 51, No. 4. 412 p.
 24. Hastings, W.H., 1946. Enzyme Supplements to Poultry Feeds. Poultry Science. Vol. 25, No. 6, pp: 584-586.
 25. Izquierdo, M.S.; Fernandez-Palacios, H. and Tacon, A.G.J., 2001. Effect of Broodstock Nutrition on Reproductive Performance of Fish. Aquaculture. Vol. 197, No. 1, pp: 25-42.
 26. Jaya-Ram, A.; Meng-Kiat, K.; Phaik-Siew, L.; Sagiv, K. and Shu-Chien, A.Ch., 2008. Influence of Dietary HUFA Levels on Reproductive Performance, Tissue Fatty Acid Profile and Desaturase and Elongase mRNAs Expression in Female Zebrafish. Aquaculture. Vol. 277, No. 3, pp: 275-281.
 27. Kalantar, M.; Rezaei, M.; Salary, J. and Hemati Matin, H.R., 2014. Thymus vulgaris L., Glycyrrhiza glabra or Combo® Enzyme in Corn vs. Barley-Based Broiler Diets. J of Coastal Life Medicine. Vol. 2, No. 12, pp: 993-997.
 28. Kazerani, H.R. and Shahsavani, D., 2011. The Effect of Supplementation of Feed with Exogenous Enzymes on the Growth of Common Carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Veterinary Research. Vol. 12, No. 2, pp: 127-132.
 29. Kumar, S.; Sahu, N.P. and Pal, A.K., 2006. Non Gelatinized Corn Supplemented with Microbial Cc-Amylase at Sub-Optimal Protein in the Diet of Labeo rohita Fingerlings Increases Cell Size of Muscle. Journal of Fisheries andAquatic Science. Vol. 1, No. 2, pp: 102-111.
 30. Laird, L.M. and Needham, T., 1988. Growth, Nutrition and Feeding, Salmon and Trout Farming. England: Ellis Horwood Limited.
 31. Lin, Sh.; Kangsen, M. and Beiping, T., 2007. Effects of exogenous enzyme supplementation in diets on growth and feed utilization in Tilapia, Oreochromis Niloticus×O. Aureus. Aquaculture research. Vol. 38, No. 15, pp: 1645-1653.
 32. Millamena, O.M. and Quinitio, E., 2000. The Effects of Diets on Reproductive Performance of Eyestalk Ablated and Intact Mud Crab Scylla serrata. Aquaculture. Vol. 181, No. 1. pp: 81-90.
 33. Moran, E.T. and McGinnis, J., 1968. Growth of Chicks and Turkey Poults Fed Western Barley and Corn Grain-Based Rations: Effect of Autoclaving on Supplemental Enzyme Requirement and Asymmetry of Antibiotic Response between Grains. Poultry Science. Vol. 47, No. 1, pp: 152-158.
 34. Pettersson, D. and Åman,P.,1989. Enzyme supplementation of a poultry diet containing rye and wheat. British Journal of Nutrition. Vol. 62, No. 1, pp: 139-149.
 35. Ritz, C.W.; Hulet, R.M.; Self, B.B. and Denbow, D.M., 1995. Growth and intestinal morphology of male turkeys as influenced by dietary supplementation of Amylase and Xylanase. Poultry Science. Vol. 74, No. 8, pp: 1329-1334.
 36. Rurangwa, E.; Kime, D.E.; Ollevier, F. and Nash, J.P., 2004. The Measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture. Vol. 234, No. 1, pp: 1-28.
 37. Smartt, J., 2008. Goldfish Varieties and Genetics: Handbook for Breeders. John Wiley & Sons.
 38. Soltan, M.A., 2009. Effect of dietary fish meal replacement by poultry by-product meal with different grain source and enzyme supplementation on performance, feces recovery, body composition and nutrient balance of Nile Tilapia. Pakistan Journal of Nutrition. Vol. 8, No. 4, pp: 395-407.
 39. Suzuki, K., 1997. The Goldfish and Japanese. San Ichi Publishing Co., Ltd.
 40. Tahoun, A.M.; Mabroke, R.S.; El-Haroun, E.R. and Suloma, A., 2011. Effect of exogenous enzyme supplementation on reproductive performance of broodstock Nile Tilapia reared in a hapa-in-pond hatchery system. In proceedings of the 4th global fisheries and aquaculture research conference, the Egyptian International Center for Agriculture, Giza, Egypt. pp: 61-73.
 41. Thongprajukaew, K.; Uthaiwan, K.; Satit, K.; Pisamai, S. and Rungruangsak-Torrissen, K., 2011. Effects of different modified diets on growth, digestive enzyme activities and muscle compositions in juvenile Siamese Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910). Aquaculture. Vol. 322, pp: 1-9.
 42. Turner, E. and Montgomerie, R., 2002. Ovarian Fluid enhances sperm movement in Arctic Charr. Journal of Fish Biology. Vol. 60, No. 6, pp: 1570-1579.
 43. Wen-ju, W.; Ji-ting1, W.A.N.; Shu-qin, W.U.; Cun-bin, S.H.I. and Cheng, J.I., 2008. Effects of non-starch polysaccharide on activities of protease and Amylase of Hybrid Tilapia (Oreochromis niloticus×O. aureus). Chinese Journal of Animal Nutrition. Vol. 5, 16 p.
 44. Wouters, R.; Gomez,L.; Lavens,P. and Calderon,J., 1999. Feeding enriched Artemia biomass to Penaeus vannamei broodstock: Its effect on reproductive performance and larval quality. J of Shellfish Research. Vol. 18, No. 2, pp: 651-656.
 45. Wouters, R.; Piguave, X.; Bastidas, L.; Calderon, J. and Sorgeloos, P., 2001. Ovarian maturation and haemolymphatic vitellogenin concentration of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei (Boone) fed increasing levels of total dietary lipids and HUFA. Aquaculture Research. Vol. 32, No. 7. pp: 573-582.
 46. Wouters, R.; Lavens, P.; Nieto, J. and Sorgeloos, P., 2001. Penaeid Shrimp broodstock nutrition: An updated review on research and development. Aquaculture. Vol. 202, No. 1, pp: 1-21.
 47. Xu, X.L.; Ji, W.J.; Castell, J.D. and O’dor, R.K., 1994. Influence of dietary lipid sources on fecundity, egg hatchability and fatty acid composition of Chinese Prawn (Penaeus chinensis) broodstock. Aquaculture. Vol. 119, No. 4, pp: 359-370.
 48. Yildirim, Y.B. and Turan, F., 2010. Effects of exogenous enzyme supplementation in diets on growth and feed utilization in African Catfish, Clarias gariepinus. Journal of animal and veterinary advances. Vol. 9, No. 2, pp: 327-331.
 49. Zamini, A.; Kanani, H.; Esmaeili, A.; Ramezani, S. and and Zorie Zahara, S., 2012. Effects of two dietary exogenous multi-enzyme supplementation, Natuzyme® and Beta-Mannanase (Hemicell®), on growth and blood parameters of Caspian Salmon (Salmo trutta Caspius). Comparative Clinical Pathology. pp: 1-6.