اثر رنگدانه سنتتیک و رنگدانه‎ های طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ ایی زرد بر رنگ پذیری، شاخص‎ های رشد در ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی (Labidochromis caeruleus)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این مطالعه به­ منظور ارزیابی اثرات استفاده از بتاکاروتن به ­عنوان رنگدانه سنتتیک و جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه ­ای زرد به ­عنوان رنگدانه ­ای طبیعی بر رنگ ­پذیر و عملکرد رشد ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی انجام شد. تعداد 120 عدد ماهی سیچلاید زرد آبی با میانگین وزنی (0/05±2/51 گرم) در قالب 3 تیمار و یک گروه شاهد و هر کدام با سه تکرارتقسیم شدند.12عدد آکواریوم به ابعاد 70×40×30 سانتی‌متر آماده و 10 قطعه ماهی به هر کدام اضافه شد. گروه شاهد با غذای فاقد افزودنی (غذای پایه) تغذیه گردید. تیمار 1 جیره­ های حاوی بتاکاروتن  (40 میلی­ گرم در کیلوگرم غذا)، تیمار 2 جلبک اسپیرولینا و  تیمار 3 فلفل دلمه ­ای زرد (هریک به ­مقدار 10 گرم در کیلوگرم غذا) بودند. بعد از تیماربندی به ­مدت 8 هفته ماهیان با جیره­ های آزمایشی مورد تغذیه قرارگرفتند. سپس شاخص‌های رنگی شدن ازنظر معنی ­داری با روش  One way ANOVA در نرم ­افزار19  Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هم­ چنین برخی از شاخص‌های رشد مانند SGR ،FCR ، BWI مورد بررسی قرار گرفتند . پس از پایان دوره پرورش از هر تیمار تعداد عدد ماهی به ­صورت تصادفی انتخاب گردید و برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجاد شده از سیستم رنگ سنجی L*a*b* با استفاده ازدستگاهChroma meter CR-40 استفاده شـد. در نتایج به ­دست آمده از نظر هر سه مؤلفه تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد. به ­طورکلی می ­توان نتیجه گرفت که استفاده از بتاکاروتن، جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ایی در جیره ­ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی تأثیر معنی ­دار بر روی شاخص ­های رنگ ظاهری نشده است (0/05<P) و هم­ چنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی ­داری در شاخص­ های رشد بین تیمارهای تغذیه شده حاوی بتاکاروتن، جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ایی با تیمار شاهد وجود نداشت (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


 1. عباسی­ عقدا، م.؛ وثوقی، ع. و متین­فر، م.،1395. بررسی اثر پوست سبز گردو  بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus). مجله پژوهش­ های علوم و فنون دریایی. دوره 11، شماره 1، صفحات 11 تا 21.
 2. غیاثوند، ز. و شاپوری، م.، 1387. تاثیر رنگدانه ­های طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آن ­ها بر ماهی اسکار سفید. مجله بیولوژی دریا. دوره 1، شماره 1، صفحات 78 تا 85.
 3. Awasthi, M.;Kashyap, A. and Serajuddin, M.,2014. Effect of Plant Meal as a Carotenoid Source on the   Development of Pigmentation in Dwarf Gourami, Colisa lalia. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences. Vol. 84, pp: 1031-1034.
 4. Buyukcapar, H.M. and Yanar, M. 2007. Pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with carotenoids from marigold flower (Tagetes erecta) and red pepper (Capsicum annum). Turkish Journal of Veterinary and Animal. Vol. 31, pp: 7-12.
 5. Boonyaratpalin, M. and Lovell,R.T.,1977. Diet preparation for aquarium fishes. Aquaculture. Vol. 12, pp: 53-62.
 6. Boonyaratpalin, M.; Thongrod, S.; Supamattarya, K.; Britton, G. and Schlipalius, L.E., 2001. Effect of β-caroten source, Dunalied Salina and astaxanthin on pigmentation, growth, survival and health of Penaeus monodoon. Aquaculture Research. Vol. 32, pp: 182-190.
 7. Boonyaratpalin, M. and Unprasert, N., 1989. Effect of pigments from different sources on colour changes and growth of red Oreocromis niloticus. Aquaculture. Vol. 79, pp: 375-380.
 8. Booth, M.; Warner–Smith, R.; Allan, G. andGlencross, B., 2004. Effects of dietary astaxanthin source and light manipulation on the skin colour of Australian snapper Pagrus auratus. Aquaculture Research. Vol. 35, No. 5, pp: 458-464.
 9. Chatzifotis, S.; Pavlidis, M.; Jimeno, C.; Vardanis, P. and Divanach, P., 2004. The effect of   carotenoid sources on skin coloration of red Porgy (Pagrus pagrus). Aquaculture Europe Conference. pp: 70-78.
 10. Clifford, T.; Howatson, G.; West, D.J. and Stevenson, E.J., 2015. The potential benefits of red beetroot supplementation in health and disease. Nutrients. Vol. 7, pp: 2801-2822.
 11. Cui, B.; Liu, S.; Wang, Q. and Lin, X., 2012. Effect of β Carotene on immunity function & tumor growth in hepatocellular carcinoma rats. Molecules. Vol.17, pp: 8595-8603.
 12. Diraman, H.; Koru, E. and Dibekioglu, H., 2009. Fatty acid profile of Spirulina platensis used as a food supplement. The Israeli J of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 61, pp: 134-142.
 13. FAO. 2014. Food and Agricultural Organization of United Nations (FAO), Rome, Updated 27 May 2014. Sales, J. and Janssens, G., 2003. Nutrient requirements of ornamental fish. Aquatic Living Resources. Vol. 16, pp: 533-540.
 14. Fuji, R., 1969. Chromatophores and pigments. In: Hoar WS, Randall DJ (eds) Fish physiology. Reproduction and growth. Bio luminescence, pigments and poisons. Academic Press, New York. Vol. 111, pp: 301-353.
 15. Gupta, S.K.; Jha, A.K.; Pal, A.K. and Venkateshwarlu, G., 2006. Use of natural carotenoids for pigmentation in fish. Natural Product Radiance. Vol. 6, pp: 46-49.
 16. Jagadeesh, T.; Murthy, H.S.; Surendranath,S.; Panikkar, P.; Manjappa, N. and Mahesh, V., 2015. Effects of supplementation of marigold (tagetes erecta) oleoresin on growth, survival and pigmentation of rosy barb, puntius conchonius (hamilton). An Internal Quarterly Journal of Life Sciences. Vol. 10, No. 3, pp: 1431-1435.
 17. Kalinowski, C.T.; Izquierdo, M.S.; Schuchardt, D. and Robaina, L.E., 2007. Dietary supplementation time with shrimp shell meal on red porgy skin colour and carotenoid concentration. Aquaculture. Viol. 272, No. 1, pp: 451-457.
 18. Kop, A. and Durmaz, Y., 2008. The effect of synthetic and natural pigments on the colour of the cichlids (Cichlasoma severum). Aquaculture. Vol. 16, pp: 117-122.
 19. Kurnia, A.; Satoh, S.; Haga, Y.; Kudo, H.; Nakada, M.; Matsumura, H.; Watanabe, Y. and Adachi, S., 2015. Muscle coloration of rainbow trout with astaxanthin sources from marine bacteria and syntheticastaxanthin. J Aquac Res Development. Vol. 6, No. 5.
 20. Pham, M.A.; Byun, H.G.; Kim, K.D. and Lee, S.M., 2014. Effects of dietary carotenoid source and level on growth, skin pigmentation, antioxidant activity and chemical composition of juvenile olive flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture. Vol. 431, pp: 65-72. 
 21. Promya, J. and Chitmant, C., 2011. The effect of Spirulinaplatensis and Cladophora alga on the growth performance, meat quality and immunity simulating capacity of the African sharotooth catfish. International Journal of Agriculture & Biology. Vol. 13, pp: 77-82.
 22. Talebi, M.; Khara, H.; Zoriehzahra, J.; Ghobadi, Sh.; Khodabandelo, A. and Mirrasooli, E., 2011. TheEffects of Lutein on Growth and Blood Factors of Rainbow Trout. International Conference on Chemical, Ecology and Environmental Sciences (ICCEES'2011), Dec. 17-18, 2011 in Pattaya, Thailand.
 23. Talebi, M.; Khara, H.; Zoriehzahra, J.; Ghobadi, Sh.; Khodabandelo, A. and Mirrasooli, E., 2013. Study on Effect of Red Bell Pepper on Growth, Pigmentation and Blood Factors of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). World Journal of Zoology. Vol. 8, No. 1, pp: 17-23.
 24. Tongsiri, S.; Mang-Amphan, K. and Peerapornpisal, Y., 2010. Effect of replacing fishmeal with spirulina on growth, carcass composition and pigment of the mekong giant catfish. Asian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 2, pp: 106-110.
 25. Torrissen, O.J., 1984. Pigmentation of salmonids; Effect of carotenoids in egg and start feeding diet on survival and growth rate. Aquaculture. Vol. 43, pp: 185-193.
 26. Wang, Y.J.; Chien, Y.H. and Pan, C.H., 2006. Effects of dietary supplementation of carotenoids on survival, growth, pigmentation, and antioxidant capacity of Hyphessobrycon callistus. Aquaculture. Vol. 261, pp: 641-648.
 27. Yamada, S.; Tanaka, Y.; Sameshima, M. and Ito, Y., 1990. Pigmentation of prawn Penaeus japonicas with carotenoids. Aquaculture. Vol. 87, pp: 323-330.