اثر رنگدانه سنتتیک و رنگدانه‎ های طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ ایی زرد بر رنگ پذیری، شاخص‎ های رشد در ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی (Labidochromis caeruleus)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این مطالعه به­ منظور ارزیابی اثرات استفاده از بتاکاروتن به ­عنوان رنگدانه سنتتیک و جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه ­ای زرد به ­عنوان رنگدانه ­ای طبیعی بر رنگ ­پذیر و عملکرد رشد ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی انجام شد. تعداد 120 عدد ماهی سیچلاید زرد آبی با میانگین وزنی (0/05±2/51 گرم) در قالب 3 تیمار و یک گروه شاهد و هر کدام با سه تکرارتقسیم شدند.12عدد آکواریوم به ابعاد 70×40×30 سانتی‌متر آماده و 10 قطعه ماهی به هر کدام اضافه شد. گروه شاهد با غذای فاقد افزودنی (غذای پایه) تغذیه گردید. تیمار 1 جیره­ های حاوی بتاکاروتن  (40 میلی­ گرم در کیلوگرم غذا)، تیمار 2 جلبک اسپیرولینا و  تیمار 3 فلفل دلمه ­ای زرد (هریک به ­مقدار 10 گرم در کیلوگرم غذا) بودند. بعد از تیماربندی به ­مدت 8 هفته ماهیان با جیره­ های آزمایشی مورد تغذیه قرارگرفتند. سپس شاخص‌های رنگی شدن ازنظر معنی ­داری با روش  One way ANOVA در نرم ­افزار19  Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هم­ چنین برخی از شاخص‌های رشد مانند SGR ،FCR ، BWI مورد بررسی قرار گرفتند . پس از پایان دوره پرورش از هر تیمار تعداد عدد ماهی به ­صورت تصادفی انتخاب گردید و برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجاد شده از سیستم رنگ سنجی L*a*b* با استفاده ازدستگاهChroma meter CR-40 استفاده شـد. در نتایج به ­دست آمده از نظر هر سه مؤلفه تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد. به ­طورکلی می ­توان نتیجه گرفت که استفاده از بتاکاروتن، جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ایی در جیره ­ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی تأثیر معنی ­دار بر روی شاخص ­های رنگ ظاهری نشده است (0/05<P) و هم­ چنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی ­داری در شاخص­ های رشد بین تیمارهای تغذیه شده حاوی بتاکاروتن، جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ایی با تیمار شاهد وجود نداشت (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Synthetic and natural pigments of spirulina algae and yellow sweet pepper on pigmentation and growth indexes in Labidochromis caeruleus

نویسندگان [English]

 • Shirin Belbasi
 • Mohammad Reza Imanpoor
 • Bahareh Shabanpour
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the use of beta carotene as a synthetic pigment and spirulina algae and yellow sweet pepper as natural pigments on pigmentation and growth performance of Labidochromis caeruleus. has been studied in 120 Labidochromis caeruleus fish of average weight (2.51±0.05 gr) in 3 treatments and 1 control and each with 3 replicates. Twelve aquariums of 30 ×40×70 dimension were used. The control group had no food additives (basic food was fed). of Flower horn in 12 aquariums Equal to 10 fish per aquarium. The trial was continued for 8 weeks. The control group had no food additives (basic food was fed). First treatment beta carotene (40 mg/Kg food), treatment 2 spirulina algae and treatment 3 yellow sweet pepper (each one with level of 10 gr/Kg food)) The significance of them was analyzed using One-way ANOVA analysis software Spss 19. Also some index of growth like BWI, FCR, and SGR.  Also, at the end of the period from each treatment, 9 fish were selected at to random. To assess the color change, the colorimetric system L*a*b* was used, using device CHROMA METER CR_40. There was no significant difference regarding all three factors. Generally, it can be concluded that the use of beta carotene، spirulina algae، yellow sweet pepper of walnuts to fish food ration, cause no impact on some growth factors and as well as survival rate and food conversion rate, but the apparent color index impact was significanot (P>0.05). Also, the results showed that there was no significant difference in growth indices between fed treatments containing beta-carotene, spirulina algae and pepper bacilli with control treatment (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pigmentation
 • Growth
 • Beta carotene
 • Spirulina
 • Yellow sweet pepper
 • Labidochromis caeruleu
 1. عباسی­ عقدا، م.؛ وثوقی، ع. و متین­فر، م.،1395. بررسی اثر پوست سبز گردو  بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus). مجله پژوهش­ های علوم و فنون دریایی. دوره 11، شماره 1، صفحات 11 تا 21.
 2. غیاثوند، ز. و شاپوری، م.، 1387. تاثیر رنگدانه ­های طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آن ­ها بر ماهی اسکار سفید. مجله بیولوژی دریا. دوره 1، شماره 1، صفحات 78 تا 85.
 3. Awasthi, M.;Kashyap, A. and Serajuddin, M.,2014. Effect of Plant Meal as a Carotenoid Source on the   Development of Pigmentation in Dwarf Gourami, Colisa lalia. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences. Vol. 84, pp: 1031-1034.
 4. Buyukcapar, H.M. and Yanar, M. 2007. Pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with carotenoids from marigold flower (Tagetes erecta) and red pepper (Capsicum annum). Turkish Journal of Veterinary and Animal. Vol. 31, pp: 7-12.
 5. Boonyaratpalin, M. and Lovell,R.T.,1977. Diet preparation for aquarium fishes. Aquaculture. Vol. 12, pp: 53-62.
 6. Boonyaratpalin, M.; Thongrod, S.; Supamattarya, K.; Britton, G. and Schlipalius, L.E., 2001. Effect of β-caroten source, Dunalied Salina and astaxanthin on pigmentation, growth, survival and health of Penaeus monodoon. Aquaculture Research. Vol. 32, pp: 182-190.
 7. Boonyaratpalin, M. and Unprasert, N., 1989. Effect of pigments from different sources on colour changes and growth of red Oreocromis niloticus. Aquaculture. Vol. 79, pp: 375-380.
 8. Booth, M.; Warner–Smith, R.; Allan, G. andGlencross, B., 2004. Effects of dietary astaxanthin source and light manipulation on the skin colour of Australian snapper Pagrus auratus. Aquaculture Research. Vol. 35, No. 5, pp: 458-464.
 9. Chatzifotis, S.; Pavlidis, M.; Jimeno, C.; Vardanis, P. and Divanach, P., 2004. The effect of   carotenoid sources on skin coloration of red Porgy (Pagrus pagrus). Aquaculture Europe Conference. pp: 70-78.
 10. Clifford, T.; Howatson, G.; West, D.J. and Stevenson, E.J., 2015. The potential benefits of red beetroot supplementation in health and disease. Nutrients. Vol. 7, pp: 2801-2822.
 11. Cui, B.; Liu, S.; Wang, Q. and Lin, X., 2012. Effect of β Carotene on immunity function & tumor growth in hepatocellular carcinoma rats. Molecules. Vol.17, pp: 8595-8603.
 12. Diraman, H.; Koru, E. and Dibekioglu, H., 2009. Fatty acid profile of Spirulina platensis used as a food supplement. The Israeli J of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 61, pp: 134-142.
 13. FAO. 2014. Food and Agricultural Organization of United Nations (FAO), Rome, Updated 27 May 2014. Sales, J. and Janssens, G., 2003. Nutrient requirements of ornamental fish. Aquatic Living Resources. Vol. 16, pp: 533-540.
 14. Fuji, R., 1969. Chromatophores and pigments. In: Hoar WS, Randall DJ (eds) Fish physiology. Reproduction and growth. Bio luminescence, pigments and poisons. Academic Press, New York. Vol. 111, pp: 301-353.
 15. Gupta, S.K.; Jha, A.K.; Pal, A.K. and Venkateshwarlu, G., 2006. Use of natural carotenoids for pigmentation in fish. Natural Product Radiance. Vol. 6, pp: 46-49.
 16. Jagadeesh, T.; Murthy, H.S.; Surendranath,S.; Panikkar, P.; Manjappa, N. and Mahesh, V., 2015. Effects of supplementation of marigold (tagetes erecta) oleoresin on growth, survival and pigmentation of rosy barb, puntius conchonius (hamilton). An Internal Quarterly Journal of Life Sciences. Vol. 10, No. 3, pp: 1431-1435.
 17. Kalinowski, C.T.; Izquierdo, M.S.; Schuchardt, D. and Robaina, L.E., 2007. Dietary supplementation time with shrimp shell meal on red porgy skin colour and carotenoid concentration. Aquaculture. Viol. 272, No. 1, pp: 451-457.
 18. Kop, A. and Durmaz, Y., 2008. The effect of synthetic and natural pigments on the colour of the cichlids (Cichlasoma severum). Aquaculture. Vol. 16, pp: 117-122.
 19. Kurnia, A.; Satoh, S.; Haga, Y.; Kudo, H.; Nakada, M.; Matsumura, H.; Watanabe, Y. and Adachi, S., 2015. Muscle coloration of rainbow trout with astaxanthin sources from marine bacteria and syntheticastaxanthin. J Aquac Res Development. Vol. 6, No. 5.
 20. Pham, M.A.; Byun, H.G.; Kim, K.D. and Lee, S.M., 2014. Effects of dietary carotenoid source and level on growth, skin pigmentation, antioxidant activity and chemical composition of juvenile olive flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture. Vol. 431, pp: 65-72. 
 21. Promya, J. and Chitmant, C., 2011. The effect of Spirulinaplatensis and Cladophora alga on the growth performance, meat quality and immunity simulating capacity of the African sharotooth catfish. International Journal of Agriculture & Biology. Vol. 13, pp: 77-82.
 22. Talebi, M.; Khara, H.; Zoriehzahra, J.; Ghobadi, Sh.; Khodabandelo, A. and Mirrasooli, E., 2011. TheEffects of Lutein on Growth and Blood Factors of Rainbow Trout. International Conference on Chemical, Ecology and Environmental Sciences (ICCEES'2011), Dec. 17-18, 2011 in Pattaya, Thailand.
 23. Talebi, M.; Khara, H.; Zoriehzahra, J.; Ghobadi, Sh.; Khodabandelo, A. and Mirrasooli, E., 2013. Study on Effect of Red Bell Pepper on Growth, Pigmentation and Blood Factors of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). World Journal of Zoology. Vol. 8, No. 1, pp: 17-23.
 24. Tongsiri, S.; Mang-Amphan, K. and Peerapornpisal, Y., 2010. Effect of replacing fishmeal with spirulina on growth, carcass composition and pigment of the mekong giant catfish. Asian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 2, pp: 106-110.
 25. Torrissen, O.J., 1984. Pigmentation of salmonids; Effect of carotenoids in egg and start feeding diet on survival and growth rate. Aquaculture. Vol. 43, pp: 185-193.
 26. Wang, Y.J.; Chien, Y.H. and Pan, C.H., 2006. Effects of dietary supplementation of carotenoids on survival, growth, pigmentation, and antioxidant capacity of Hyphessobrycon callistus. Aquaculture. Vol. 261, pp: 641-648.
 27. Yamada, S.; Tanaka, Y.; Sameshima, M. and Ito, Y., 1990. Pigmentation of prawn Penaeus japonicas with carotenoids. Aquaculture. Vol. 87, pp: 323-330.