دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مرداد 1398 
تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی

صفحه 27-36

آزیتا رضوانی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمود رضا همامی


اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر

صفحه 47-52

کاوان نیک دل؛ مهدی امین افشار؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ ناصر امام جمعه گاشان؛ احسان سیدجعفری


شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی

صفحه 63-68

مصطفی عمری کولانکوه؛ نعمت هدایت ایوریق؛ آزاده بوستان؛ رضا سید شریفی؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی ایوریق


تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند

صفحه 69-76

محمود دشتی زاده؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ حسین خاج؛ امیر ارسلان کمالی


بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران

صفحه 95-104

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مصطفی جعفری؛ هوشنگ لطف الهیان


اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

صفحه 133-138

جمال سیف دواتی؛ صیاد سیف زاده؛ محسن رمضانی؛ ساحل بخشایش؛ حسین عبدی بنمار؛ رضا سید شریفی


مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران

صفحه 139-146

آیجمال قلیچی سلخ؛ حاجی قلی کمی؛ خسرو رجبی زاده


زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)

صفحه 147-154

محسن امیری؛ مریم کیانی صدر؛ علیرضا پسرکلو؛ معصومه نجیب زاده


مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی

صفحه 169-172

مهدی عادلی؛ علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ ابراهیم مسعودی؛ محمد فرخی


بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان

صفحه 295-304

فریده محسنی؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمدصدیق مرتضوی


بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر

صفحه 319-328

حجت احمدی فگجور؛ احسان کامرانی؛ علی اصغر خانی پور؛ آرش اکبرزاده؛ احمد همایی


ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان)

صفحه 347-352

سیامک بهزادی؛ غلامعلی اکبرزاده چماچائی؛ محمد مومنی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ سیده لیلی محبی نوذر؛ محمدصدیق مرتضوی


ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به منظور آبزی پروری

صفحه 353-360

منیره فئید؛ حجت خداپرست؛ محمدرضا مهرابی؛ سید فخرالدین میر هاشمی نسب


ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)

صفحه 361-370

مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده


بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد زاینده رود در فصول پاییز و زمستان (سال 1390)

صفحه 371-378

نرگس رجایی؛ عیسی ابراهیمی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ امیدوار فرهادیان