تاثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز (Caspicum annum) بر فاکتورهای رشد و نرخ بازماندگی ماهی‌ زبرا (Danio rerio)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی سطوح مختلف پودر‌ فلفل (Caspicum annum) در جیره غذایی ماهی زبرا  (Danio rerio) بر شاخص‌های رشد و بازماندگی انجام شد.225 قطعه بچه‌‌ماهی زبرا (میانگین وزن اولیه 005/0±02/0 گرم) در 15 آکواریوم 6 لیتری به‌طور تصادفی (15 قطعه در هر تکرار) تقسیم شدند. در این تحقیق 4 تیمار غذایی، یک تیمار شاهد و برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد. تیمارهای غذایی با افزودن سطوح مختلف پودر فلفل (5/2، 5، 10و 15درصد) به جیره شاهد تهیه شد و بچه‌ماهیان به‌مدت 56 روز با جیره‌‌‌‌‌‌های آزمایشی تغذیه شدند. دمای آب در طول دوره 3±22 درجه سا‌نتی‌گراد و pH برابر با 3/0±8/7 اندازه‌گیری شد. در پایان آزمایش، شاخص‌های رشد شامل افزایش وزن بدن (WG)، نرخ رشد روزانه ‌(DGR)، نرخ رشد ویژه (SGR)، درصد افزایش وزن بدن (%BWG)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، شاخص وضعیت (CF) و بازماندگی بررسی شد. هیچ تفاوت معنی‌داری در میان تیمارها از نظر شاخص‌های رشد مورد‌ بررسی و بازماندگی وجود نداشت (05/0<p)، اگرچه بیش‌ترین میزان افزایش وزن و عملکرد رشد در تیمار 5 درصد پودر فلفل مشاهده شد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها