تاثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز (Caspicum annum) بر فاکتورهای رشد و نرخ بازماندگی ماهی‌ زبرا (Danio rerio)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی سطوح مختلف پودر‌ فلفل (Caspicum annum) در جیره غذایی ماهی زبرا  (Danio rerio) بر شاخص‌های رشد و بازماندگی انجام شد.225 قطعه بچه‌‌ماهی زبرا (میانگین وزن اولیه 005/0±02/0 گرم) در 15 آکواریوم 6 لیتری به‌طور تصادفی (15 قطعه در هر تکرار) تقسیم شدند. در این تحقیق 4 تیمار غذایی، یک تیمار شاهد و برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد. تیمارهای غذایی با افزودن سطوح مختلف پودر فلفل (5/2، 5، 10و 15درصد) به جیره شاهد تهیه شد و بچه‌ماهیان به‌مدت 56 روز با جیره‌‌‌‌‌‌های آزمایشی تغذیه شدند. دمای آب در طول دوره 3±22 درجه سا‌نتی‌گراد و pH برابر با 3/0±8/7 اندازه‌گیری شد. در پایان آزمایش، شاخص‌های رشد شامل افزایش وزن بدن (WG)، نرخ رشد روزانه ‌(DGR)، نرخ رشد ویژه (SGR)، درصد افزایش وزن بدن (%BWG)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، شاخص وضعیت (CF) و بازماندگی بررسی شد. هیچ تفاوت معنی‌داری در میان تیمارها از نظر شاخص‌های رشد مورد‌ بررسی و بازماندگی وجود نداشت (05/0<p)، اگرچه بیش‌ترین میزان افزایش وزن و عملکرد رشد در تیمار 5 درصد پودر فلفل مشاهده شد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of red pepper (Caspicum annum) powder on growth factors and survival rate of Zebra fish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nosrati Movafagh
  • Sekineh Yeganeh
  • Somayeh Soltanzadeh
  • Ali Razgardani Sharahi
Department of Fishery, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O.Box: 578, Sari, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of different levels of Red Pepper (Caspicum annum) in the diet of Zebrafish (Danio rerio) on the growth performance and survival. 225 zebra fish (average initial weight 0.02 ± 0.005 g) were randomly divided in 15 aquarium (15L) and triplicate groups. Practical-type diets containing 0(control diet), 2.5, 5, 10 and 15% red pepper were fed to zebra fish for 56 days. At the end of the experiment was evaluated the growth parameters such as weight gain (WG), daily growth rate (DGR), specific growth rate (SGR), percentage body weight gain (% BWG), feed conversion ratio (FCR), condition factor (CF) and survival. Result was showed no significant difference among all treatments on the growth parameters and survival of zebra fish (P>0.05), although the highest contents of final weight and growth performance were observed in fish fed 5% red pepper (P>0.05).    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red Pepper (Caspicum annum)
  • Zebra fish (Danio rerio)
  • Growth parameters
  • survival