بررسی خصوصیات ریخت شناسی و تغییرات فراوانی مدوز کیسه تنان (خانواده های Aequoreidae وDipleurosomatidae ) در سواحل بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

چکیده

این تحقیق به‌منظور جداسازی و شناسایی مدوز خانواده‌های Aequoreidae و  Dipleurosomatidaeدر سواحل بحرکان (خلیج فارس) انجام گردید. نمونه‌های زئوپلانکتونی با استفاده از تور پلانکتونی (300 میکرومتر) از 6 ایستگاه و در تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390 جمع‌آوری گردیدند. فاکتورهای محیطی مانند شوری، pH، دما و اکسیژن محلولاندازه‌گیری شدند. در این تحقیق 6 گونه مدوز شناسایی گردید. Aequorea forskalea، Aequorea sp.، Dipleurosoma sp.1، Dipleurosoma sp.2 و Cuvieria sp.برای اولین بار از آب‌های ایرانی خلیج فارس گزارش گردیدند. بیش‌ترین تراکم مدوزها در تیر ماه (56/2 ±97/60 فرد در 10 مترمکعب) و کم‌ترین میزان آن در دی ماه (76/0 ±01/2 فرد در 10 مترمکعب) ثبت شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد فاکتور دما مؤثرترین عامل در پراکنش و تراکم مدوزها می‌باشد (01/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Morphology and Density variation of Aequoreidae and Dipleurosomatidae (Cnidaria: Hydromedusae: Conica) in Bahrakan Coasts (North Western Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Soltani
  • Ahmad Savari
  • Nasrin Sakhaee
  • Babak Doostshenas
  • Abdolmajid Dowraghi
Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

This study was done on Hydromedusae in Bahrakan coasts due to identification and calculated of Hydromedusae density. Zooplankton samples collected by plankton net (300μm) from six stations in July, August, October of 2010 and December, February, April of 2011. Environmental parameters such as salinity, pH, temperature and dissolved oxygen were measured. In this study 6 species were identified. Aequorea forskalea, Aequorea sp., Dipleurosoma sp.1, Dipleurosoma sp.2 and Cuvieria sp. are the first report in the Iranian waters of the Persian Gulf. The medusae density was the highest in July (60.97 ± 2.56 N/10m3) and lowest in August (2.01 ± 0.76 N/10m3). The result of Correlation showed that the distribution of medusaes has more correlated with temperature (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • zooplankton
  • Cnidarian medusa
  • morphology
  • Bahrakan
  • Persian Gulf