تاثیر دوره و شدت های نوری مختلف بر اندازه غده پینه آل در مولدهای صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان، سنندج، صندوق پستی: 14648

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، صندوق پستی: 618

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان تاثیرپذیری اندازه غده پینه‌ آل مولدهای صافی‌ ماهی لکه سفید  (Siganus sutor) در برابر شدت و دوره‌ های نوری مختلف انجام گرفت. بدین منظور ماهیان در 9 تیمار، تحت شرایط نوردهی مصنوعی با سه نوع دوره و شدت نوری شامل (D8 : L16، D12: L12، D16 : L8 و 1000، 2000، 3000 لوکس) به انضمام یک تیمار شاهد (نور طبیعی) در مدت 60 روز، در موسسه تحقیقات اکولوژی خلیج فارس واقع در بندرعباس قرار گرفتند. در پایان دوره، غدد پینه ‌آل استخراج و اندازه و حجم آن ‌ها توسط استرئومیکروسکوپ تعیین گردید. بررسی‌ ها نشان دادند که بیش‌ ترین حجم پینه ‌آل در تیمار شاهد بوده اما اختلاف معنی‌ داری با گروه‌ های تحت نوردهی مشاهده نشد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different Photoperiod and light intensity on the pineal gland size in broodstock of white spotted rabbit fish (Siganus sutor)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Qeytaspour 1
  • Abbas Matinfar 2
  • Mansouerh Gholami 3
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Kurdistan Islamic Azad University, P.O.Box:618, Sanandaj, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
3 Department of Fisheries, Sanandaj branch of Islamic Azad University, P.O.Box:618, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

This research carried out to study the effects of light intensity and photoperiod on the size of pineal gland of siganus sutor. Nine experimental treatments of artificial lighting conditions including of three different photoperiods (16L/8D), (12L/12D), (8L/16D) and three levels of light intensity including 1000, 2000 and 3000 lux arranged. Natural light sued for control treatment and duration of experiment was 60 days, and research carried out in Persian Gulf Ecological Fisheries Research Center in Bandar Abbas. At the end of study, pineal organs extracted and size and volume of gland measured by using stereomicroscope. The results showed that, volume of control treatment was higher than other treatments, but the difference was not significant (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pineal organ
  • Photoperiod
  • light intensity
  • Siganus sutor