اثر رنگ نور و دوره‌های نوری بر درصد تفریخ و بقا و شاخص های رشد لارو در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

نور یکی از مهم ­ترین عوامل موثر بر رشد و بقای لارو ماهیان است. در آزمایشی به ­مدت  55 روز، اثرات رنگ نور و دوره نوری بر درصد تفریخ، بقا و شاخص ­های رشد لارو در بچه ­ماهیان قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت.  اثر سه رنگ نور قرمز، سفید و زرد و چهار دوره نوری ( 20L/16L/10L/14، 4L/20 و0L/24) در روزهای 10، 20 و 55  پس از مرحله تخم چشم ­زده بر شاخص ­های درصد تخم­ گشایی، بقا و رشد بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد بیش ­ترین درصد تخم­ گشایی (94/86%) در تیمار یا نور قرمز با مدت تاریکی 20 ساعت و کم ­ترین میزان (77/13% و 77/33%) آن در نورهای زرد و قرمز در 24 ساعت روشنایی مشاهده شد (0/05>P). بیست روز پس از تفریخ، بیش­ ترین درصد بقا و میانگین وزن لارو، در تیمار با دوره نوری کوتاه­ تر و رنگ­ های قرمز و زرد مشاهده شد که اختلاف معنی­ داری با سایر تیمارها داشت (0/05>P)، با این وجود تیمارهای مختلف دوره نوری و رنگ نور اثر معنی­ داری بر میانگین طول لارو در پایان روز بیستم نداشتند. پس از 55 روز تغذیه، لاروهایی که تحت مدت زمان روشنایی بیش­ تر و نور زرد قرار داشتند افزایش معنی­ دار وزن، بهترین ضریب تبدیل غذایی و بیش ­ترین نرخ رشد ویژه را مشاهده نمودند (0/05>P). به ­طورکلی در مرحله پیش از هچ نور قرمز با مدت تاریکی طولانی ­تر و بعد از هچ نور زرد وسفید با دوره روشنایی طولانی ­تر جهت با لابردن تفریخ و رشد موثر می­ باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of light color and photoperiod on hatching percentage, survival rate and larval growth indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Habib Sanchooli
 • Abasali Hajibeglou
 • Mohammad Sudagar
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Light is one of the most important factors affecting the growth and survival of larvae in fish. In a 55-day experiment, the effects of light color and photoperiod on hatching percentage, survival rate and larval growth indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were evaluated. Three light colors red, white and yellow  and four light periods (20 D / 4 L, 16 D / 8 L, 10 D / 14 L, 4 D / 20 L and 0 D / 24 L)  and natural situation as control group were tested in three replications.The results of this study showed that the highest percentage of hatching (94.86%) was observed in red light with darkness of 20 hours and the lowest (77.13% and 77.33%) in yellow and red light in 24 hours of brightness (P <0.05). Twenty days after hatching, the highest survival percentage and mean weight of larvae were observed in treatment with shorter photoperiod and red light, which had a significant difference with other treatments (p <0.05); however, different photo period and light colors did not significantly affect the mean larval length at the end of the twentieth day After 55 days of feeding, a significant increase in weight, the best feed conversion ratio and the highest specific growth rate were observed in larvae that were exposed to longer photoperiod and yellow light (p <0.05). In general, in the pre-hatch period, red light with longer darkness, and after-hatch yellow and white light with longer brightness can be effective in increasing hatching and growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oncorhynchus mykiss
 • Photoperiod
 • Light color
 • Growth
 • Survival
 1. ستاری، م.؛ شاهسونی، د. و شفیعی، ش.، 1383. ماهی ­شناسی (2). نشر حق­ شناس. 61 صفحه.
 2. کاظمی، ر.ا.؛ نوری، ف.؛ بانی، ع.؛ نجدگرامی، ا.ح. و یزدانی ساداتی، م. ع.، 1394. اثر دوره ­های نوری و شدت نور بر فاکتورهای رشد و بازماندگی تاس ­ماهی ایرانی مرحله لاروی تا انگشت­ قد. مجله بوم­ شناسی آبزیان. سال 5، شماره 4، صفحات 29 تا 46.
 3. گلشاهی، ک.؛ امانی، ک.؛ مرادنژاد، ح.م. و آراملی، م. ص.، 1388. اثرات رنگ نور و دوره­ های نوری روی رشد و بازماندگی بچه­ ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. سال 3، شماره 3، صفحات 1 تا 10.
 4. یگانه، س.؛ رمضان­ زاده، ف.؛ خلیلی، خ. و بابایی، س.ص.، 1392. بررسی اثرات طول دوره نوری بر فعالیت برخی آنزیم ­های گوارشی معده­ ای و روده­ ای در لارو و نوجوان قزل­ آلای رنگین­ کمان. مجله علمی شیلات ایران. سال 23، شماره 2، صفحات 103 تا 116.
 5. Boeuf, G. and Le Bail, P.Y., 1999. Does light have an influence on fish growth? Aquacultur. Vol. 177, pp: 129-152.
 6. Brown, B.A., 1988. Routine hematology procedures. In: (B.A. Brown ed.). Hematology: Principle and procedures. Lea and Febiger, Philadelphia, PA, USA. pp: 7-122.
 7. Boulcott, P.D., Walton, K., and Braithwaite, V.A. 2005. The role of ultraviolet wave length in the mate-choice decisions of femaile three pined stickle backs. Journal of Experimental Biology. Vol, 208. pp: 1453-1458.
 8. Barry, T.P.; Lapp, A.F.; Kayes, T.B. and Malison, J.A., 1993. Validation of a microtitre plate ELISA for measuring cortisol in fish and comparison of stress responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and lake trout (Salvelinus namaycush). Aquaculture. Vol. 117, No. 3-4, pp: 351-363.
 9. Cheng, C. and Flamarique, I.N., 2004. Opsin expression: new mechanism for modulating colour vision. Nature. Vol. 428. No. 6980, pp: 279-279.
 10. Constantinos, Th.; Moustakas, O. and Watanabe, A., 2004. Combined effects of photoperiod and salinity on growth, survival, and osmoregulatory ability of larval southern flounder Paralichthys lethostigma. Aquaculture. Vol. 229, pp: 159-179.
 11. Dadfar, F.; Bahaoddini, A.; Esmaeili, H.R. and Fopp Bayat, D., 2017.  The effects of different artificial light colors on the growth rate of embryo and juvenile rainbow trout. Polish journal of natural science. Vol. 32, No. 1, pp: 179-189.
 12. Downing, G. and Litval, M.K., 1999. The effect of photoperiod, tank color and light intensity on growth of larval haddock. AquacultureInternational. Vol. 7, pp: 369-382.
 13. Elsbaay, A.M., 2013. Effects of photoperiod and different artificial light colors on Nile tilapia growth rate. Journal of Agriculture Veterenian Science. Vol. 3, No. 3, pp: 5-12.
 14. Eshaghzadeh, H.; Rafiee, Gh.; Eagderi, S.; Kazemi, R.; Poorbagher, H., 2013. Effects of different photoperiods on the survival and growth of beluga sturgeon (Husohuso) larvae. International Journal of Aquatic Biology. Vol. 1, pp: 36-41.
 15. Gardner, C. and Maguire, G.B., 1998. Effect of photoperiod and light intensity on survival, development and cannibalism of larvae of the Australian giant carb psudocarcinus gigas (lainarck). Aquaculture. Vol. 165, pp: 51-63.
 16. Giriss., S.; Shahoos, K.; Sahub, B.; Sahu, A.K.; Mohanty, S.N.; Mukhhopadhyayp, K. and Ayyappan, S., 2002. Larval survival and growth in Wallago attu (Bloch and Schneider). Effects of light, photoperiod and feeding regimes. Journal of Aquaculture. Vol. 213, No. 1-4, pp: 151-161.
 17. Head, A.D. and Malison, J.A., 2000. Effects of lighting spectrum and disturbance level on the growth and stress responses of yellow perch Perca flavescens. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 31, pp: 73-80.
 18. Hechet, T. and Pienaar, A.G., 1993. Areviw of cannibalism and its implications fish larvae culture. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 24, pp: 246-261.
 19. Kasumyan, A.O., 1999. Olfaction and taste in sturgeon behavior. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 5, pp: 228-232.
 20. Ktagawa, A.T.; Costa, L.S.; Paulino, R.R.; Luz, R.K.; Rosa, P.V.; Guerra-Santos, B. and Fortes-Silva, R., 2015. Feeding behavior and the effect of photoperiod on the performance and hematological parameters of the pacamã catfish (Lophiosilurus alexandri). Applied Animal Behaviour Science. Vol. 171, pp: 211-218.
 21. Lowry, O.H.; Rosebrough, N.J.; Farr, A.L. and Randall, R.J., 1951. Protein measurement with the folin phenol reagent. The Journal of Biological Chemistry. Vol. 193, pp: 265-275.
 22. Marchesan, M.; Spoto, M.A.; Verginella, L. and Ferrero, E.A., 2005. Behavioral effects of artificial light on fish species of commercial interest. Fisheries Research. Vol. 73, pp: 171-1850.
 23. Masli, A.; Senoo, S.; Kawamura, G. and Fui, C.F., 2014. Effects of Different Light Intensities on Fry Growth, Survival and Cannibalism Control of Asian Seabass (Lates calcarifer). International Research Journal of Biological Sciences. Vol. 3, No. 5, pp: 45-52.
 24. Migaud, H.; Davie, A. and Taylor, J.F.T., 2010. Current knowledge on the photoneuroendocrine regulation of reproduction in temperate fish species. Journal of Fish Biology. Vol. 76, pp: 27-68.
 25. Mustapha, M.; Okafor, B.; Olaoti, K. and Oyelakin, O., 2012. Effects of three different photoperiods on the growth and body coloration of juvenile African catfish, Clarias gariepinus (Burchell). Archives of Polish Fisheries. Vol. 20, No. 1, pp: 55-59.
 26. Naor, A.; Segev, N.; Bressler, K.; Peduel, A.; Hadas, E. and Ron, B., 2003. The influence of the pineal organ and melatonin on the reproductive system and of light intensity and wavelength on melatonin in the gilthead sea bream (Sparus aurata). Aquaculture. Vol. 55, pp: 230-236.
 27. Rodrýguez, A. and Gisbert, E., 2002. Eye development and the role of vision during Siberian sturgeon early ontogeny. Journal Applied Ichthyology. Vol. 18, pp: 280-285.
 28. Planas, M. and Cunha, I., 1998. Larviculture of marine fish: problems and perspectives. Aquaculture. Vol. 177, pp: 171-190.
 29. Ruchin, A.B., 2004. Influence of coloured light on growth rate of juveniles of fish. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 30, pp: 175-178.
 30. Puvanendran, V. and Brown, J., 2002. Foraging, growth and survival of Atlantic cod larvae reared in different light intensities and photoperiods. Aquaculture. Vol. 214, pp:131-151.
 31. Tailor, J., 2004. The effects of photoperiod manipulation on growth and reproduction in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Theses from Faculty of Natural Sciences legacy departments. University of Stirling. 348 p.
 32. Taylor, J.F.; North, B.P.; Porter, M.J.R.; Bromage, N.R. and Migaud, H., 2006. Photoperiod can be used to enhance growth and improve feeding efficiency in farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture. Vol. 256, pp: 216-234.
 33. Vandersalm, A.L.; Martinez, M. and Wendelarbonga, S.E., 2004. Effects of husbandry conditions on the skin colour and stress response of red porgy Pagrus Pagrus. Aquaculture. Vol. 241, pp: 371-380.
 34. Villamizar, N.; Blanco-Vives, B.; Migaud, H.; Davie, A.; Carboni, S. and Sánchez-Vázquez, F., 2011. Effects of light during early larval development of some aquacultured teleosts, A review. Aquaculture. Vol. 315, pp: 86-94.
 35. Volpato, G.L.; Bovist, T.S.; Freitas., R.H.; Silva, A.D.; Dellicio, H.S.; Giaquinto, P. and Barreto, R.E., 2013. Red light stimulates feeding motivation in fish but does not improve growth. PlosOne. Vol. 8, No. 3, pp: 1-5.