بررسی ساختاری و ریزساختاری بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بافت غضروف در ساختار اسکلتی ماهیان غضروفی جهت مطالعه حاضر، نمونه های تهیه شده از بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی در مراحل 40 روزه (قبل از رهاسازی)، یک ساله و چهارساله برای مطالعه با میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره در ماده تثبیت کننده بوئن و گلوتارآلدئید 4 درصد قرار داده شدند. پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه های بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی و پس از تهیه فتومیکروگراف های لازم، ساختار و ریز ساختار آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی ساختار بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی به وسیله میکروسکوپ نوری مشخص شد که این بافت از پری کوندریوم، کندروبلاست و کندروسیت تشکیل شده است و تعداد قابل توجهی از سلول های بالغ آن ها به صورت هم منشاء و دارای لاکونای مشترک دیده شدند. در بررسی ریزساختاری سلول های بافت غضروفی، کندروبلاست ها دارای تجمع ارگانل داخل سلولی بیش تری نسبت به کندروسیت ها دیده شدند که در سلول های غضروفی ستون فقرات تاسماهی ایرانی 40 روزه این تجمع از مراحل بالاتر چشمگیرتر بود ولی در هر دو سن دارای غشای ناصاف و مضرس بودند. بنابراین با توجه به اهمیت این گونه از ماهیان و به خاطر این که در خصوص بافت شناسی غضروف مطالعه ای صورت نگرفته است تحقیق اخیر انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural and Ultra structural study of vertebral column cartilage tissue in Persian sturgeon (Acipenser persicus)

نویسندگان [English]

  • Torab Ghanbari 1
  • Rahim Abdi 1
  • Mahmoud Bahmani 2
  • Rezvanolah Kazemi 3
  • Ahmad Savari 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
2 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO), International Sturtgeon Research Institute
چکیده [English]

As important of cartilage tissue in sturgeons, for this study  cartilage tissue of vertebral column of   40 days, one and 4 years old of Persian sturgeon, after preparation were fixed in  buen  fixative  and  4%  Buffered  Glutaraldehyde  and  then  they  have  been  provided  to pass  the  other  histological  procedure  for  study  under  light  and  electrom  microscopic study.  Study  of  cartilage  tissue  of  vertebral  column  of  Persian  sturgeon  showed prichondrium, chondroblast and chondrocyte are the structure of it and a large number of mature cells have origin and the same lacunae. In ultra structural study of cartilage cells chondroblasts  have  more  aggregation  inter  cellular  organell  than  to  the  chondrocytes. This finding in 40 days, than to the one and 4 years old of Persian sturgeon was clear but all of them have no smooth membrane. Because there is not any study on cartilage tissue in Persian sturgeon this study was done. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural and ultra structural study
  • Acipenser persicus