بررسی ساختاری و ریزساختاری بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بافت غضروف در ساختار اسکلتی ماهیان غضروفی جهت مطالعه حاضر، نمونه های تهیه شده از بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی در مراحل 40 روزه (قبل از رهاسازی)، یک ساله و چهارساله برای مطالعه با میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره در ماده تثبیت کننده بوئن و گلوتارآلدئید 4 درصد قرار داده شدند. پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه های بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی و پس از تهیه فتومیکروگراف های لازم، ساختار و ریز ساختار آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی ساختار بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی به وسیله میکروسکوپ نوری مشخص شد که این بافت از پری کوندریوم، کندروبلاست و کندروسیت تشکیل شده است و تعداد قابل توجهی از سلول های بالغ آن ها به صورت هم منشاء و دارای لاکونای مشترک دیده شدند. در بررسی ریزساختاری سلول های بافت غضروفی، کندروبلاست ها دارای تجمع ارگانل داخل سلولی بیش تری نسبت به کندروسیت ها دیده شدند که در سلول های غضروفی ستون فقرات تاسماهی ایرانی 40 روزه این تجمع از مراحل بالاتر چشمگیرتر بود ولی در هر دو سن دارای غشای ناصاف و مضرس بودند. بنابراین با توجه به اهمیت این گونه از ماهیان و به خاطر این که در خصوص بافت شناسی غضروف مطالعه ای صورت نگرفته است تحقیق اخیر انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها