دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1392 
بهینه سازی دستورالعمل رنگ آمیزی ماهیان خاویاری جهت مطالعات اسکلتی در مراحل مختلف رشدی

صفحه 1-9

رضا عسگری؛ سهیل ایگدری؛ غلامرضا رفیعی؛ ناصر آق؛ هادی پورباقر؛ حمید اسحق زاده


بررسی ساختاری و ریزساختاری بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 23-30

تراب قنبری؛ رحیم عبدی؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ احمد سواری


بررسی روند تکوین ساختار چشم فیل ماهی (Huso huso)

صفحه 43-50

حمید اسحق زاده؛ غلامرضا رفیعی؛ رضوان اله کاظمی؛ باقر مجازی امیری؛ سهیل ایگدری


مقایسه اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده (Huso huso) پرورشی

صفحه 51-75

ایوب یوسفی؛ محمد سوداگر؛ محمود بهمنی؛ سید عباس حسینی؛ امیر احمد دهقانی؛ محمد علی یزدانی ساداتی


مقادیر الکترولیت ها و استروئیدهای جنسی خون فیل ماهیان پرورشی (Huso huso)

صفحه 79-86

افشین قلیچی؛ رضا اکرامی؛ سارا جرجانی؛ نورمحمد مخدومی؛ علی طاهری


جداسازی، کشت و شناسایی سلول های بنیادی عصبی مغز تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 113-120

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کامران حیدری؛ محمدرضا ایمانپور؛ محسن سعیدی