تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا بر روی پارامترهای رشد، بقاء و متابولیسم اسیدهای چرب در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات آرتمیا و آبزیان ، دانشگاه ارومیه ، صندوق پستی: 57153-165 ، ارومیه ، ایران

2 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

3 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه ، صندوق پستی: 57153-165 ، ارومیه ، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیرات استفاده از روغن سویا بر روی پارامترهای رشد، بقاء و متابولیسم اسیدهای چرب در جیره غذایی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی بررسی شد. برای این منظور تعداد 180 عدد بچه ماهی تاسماهی ایران با وزن اولیه 210 گرم در 3 تیمار غذایی (100 درصد روغن ماهی، 50 درصد روغن سویا و 100 درصد روغن سویا) به مدت 78 روز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج طرح نشان داد که جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا تاثیر معنی دار بر افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و بقاء در بچه ماهیان تاسماهی ایران نداشته است (p<0.05). آنالیز بافت ماهیچه پس از طی دوره پرورش نشان داد که ترکیب اسیدهای چرب در بدن بچه ماهیان به طور معنی داری تحت تاثیر جیره های مورد استفاده بوده است و تجمع اسیدهای چرب لینولئیک (c18:2n6) و لینولنیک (c18:3n3) در بافت بچه ماهیان به ترتیب در تیمار سوم و اول دارای بالاترین مقدار بود. هم چنین نتایج طرح نشان داد که استفاده از 50 درصد روغن سویا مسیر غیراشباع سازی (desaturation) و بلندزنجیره سازی (elongation) اسیدهای چرب سریpufa c18 را در بچه ماهیان تحریک می کند و بالاترین مقادیر epa، dha و اسید آراشیدونیک در این تیمار مشاهده شد. تاثیرات بازدارنده میزان بالای اسید لینولئیک در تیمار100 درصد روغن سویا بر روی سنتز dha در بافت ماهیان از نتایج دیگر طرح بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial replacement of fish oil by soybean oil on growth performance, survival and fatty acid metabolism in Persian Sturgeon (Acipenser persicus) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hossein Najdegerami 1
  • Naser Agh 2
  • Ali Aghazadeh 3
  • Reza Malekzadeh 2
1 Artemia and Aquatics Research Institute, Urmia University, P.O.Box: 57153-165, Urmia, Iran
2 Department of Fisheries, Urmia Lake Research Institute, Urmia University, PO Box: 165
3 Department Of Animal science, faculty of Ariculture, Urmia University, P.O.Box: 57153-165, Urmia, Iran
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the replacement of fish oil by soybean oil and the effects  on  the  growth  performance,  survival  and  fatty  acid  metabolism  in  Persian  sturgeon fingerlings. Three iso-nitrogenous and iso-lipidic experimental diets containing 100% fish oil, 50 and 100% soybean oil were fed to triplicate group of fingerlings (initial weight 210 g). No significant  difference  was  observed  in  the  case  of  weight  gain,  specific growth rate,  feed conversion ratio and survival (P > 0.05).  Fillet fatty acid composition was analyzed and the results  showed  that  fillet  fatty  acid  composition  was  highly  affected  by  dietary  fatty  acid profile  and  the  highest  accumulation  rate  of  linoleic  acid  (C18:2n6)  and  linolenic  acid (C18:3n3)  was  observed  in  100%  soybean  and  fish  oil  respectively.  Also  feeding  50% soybean oil stimulated elongation and desaturation pathway of C18 PUFA in fingerlings and the highest amount of EPA, DHA arachidonic acid (AA) was observed in this treatment. Data obtained  show  that  replacing  fish  oil  with  100%  soybean  oil  had  inhibitory  effect  on  the elongation and desaturation of C18 PUFA and the lowest amount of DHA and AA obtained in fingerlings fillet.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian sturgeon
  • metabolism
  • fatty acid
  • fish oil
  • soybean oil