تاثیر پروبیوتیک پریمالاک بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهیان قره برون (Acipencer persicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

پروبیوتیک پریمالاک متشکل از 4 سویه ی باکتری (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلسوس، لاکتوباسیلوس کازئی، انتروکوکوس فاسیوم و بیفیدیوباکتریوم بیفیدیوم) می باشد. تاثیر این پروبیوتیک در مقادیر 0 (تیمار اول)، 0/05 درصد (تیمار دوم)، 0/1 درصد (تیمار سوم) و 0/15 درصد (تیمار چهارم) جیره در مقایسه با غذای شاهد (فاقد پروبیوتیک) با سه تکرار روی 120 عدد بچه تاسماهی ایرانی با میانگین وزنی اولیه 0/813±14/676 گرم و با تراکم 10 عدد به مدت 15 هفته مورد بررسی قرار گرفت. تعیین میزان طول و وزن ماهیان هر 15روز یک بار انجام گرفت. در بررسی شاخص های رشد ماهیان، تحت تاثیر استفاده از مقادیر مختلف پروبیوتیک پریمالاک، بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی0/15 درصد جیره، بهترین رشد را نسبت به گروه شاهد نشان دادند (0/05< p). نتایج نشان داد که باکتری های پروبیوتیکی در دستگاه گوارش بچه تاسماهی ایرانی جایگزین شده و روی پارامترهای رشد (وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، نسبت کارایی پروتئین و درصد افزایش وزن بدن) تاثیر معنی داری گذاشتند (0/05< p). هم چنین اختلاف ضریب چاقی و درصد بازماندگی در تیمارهای آزمایشی مختلف که با سطوح مختلف پروبیوتیک تغذیه شده بودند معنی دار نبود(0/05< p). مقایسه ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان مورد آزمایش تفاوت معنی داری بر ترکیبات بدن ماهیان مورد آزمایش نشان نداد (0/05< p). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پروبیوتیک پریمالاک توانایی تاثیرگذاری بالایی بر شاخص های رشدی بچه تاسماهی ایرانی داشته و در بین سطوح مختلف به کار برده شده بهترین دوز موثر بر شاخص های رشدی، سطح 0/15 درصد پریمالاک در جیره غذایی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of probiotic Primalac on growth performance, survival and body composition of Acipenser persicus fingerlings

نویسندگان [English]

  • Zoleykha Salaghi
  • Mohammad Reza imanpoor
  • Vahid Taghi Zade
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The  use  of  Probiotics  for  increasing  the  growth  and  resistance  against  disease  are  well documented  in  aquaculture.  We  conducted  a  study  to  determine  the  effects  of  probiotic (Primalac)  on  the  growth,  survival  and  body  composition  in  Acipenser  persicus  fingerlings. The  commercial  Probiotic,  Primalac,  were  mixed  thoroughly  with  the  artificial  feeds  at concentration  of  0.0  (control),  0.05,  0.1  and  0.15  %  of  dry  diet  and  fed  to  healthy  fish (14.676±0.813 g) at 2 – 3.5 % of their body weight daily in two split doses for 15 weeks. The trail was carried out in 12 PVC tanks 500 Liter which about 200 liter of water. That all tanks 10  juvenile  Persian  sturgeons  were  stocked.  During  the  experimental  period,  weight  and length  of  fish  were  recorded  at  an  interval  of  14  days.  Results  showed  that  specific  growth rate (SGR), body weight gain (BW %), net protein utilization (PER) and feed efficiency (FE) showed  significantly  (P<0.05)  different  among  the  experimental  groups.  The  present  study results showed that probiotic treatments indicated no significant difference were observed in body chemichal compositions (P>0.05).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Primalac
  • Persian Sturgeon
  • Growth indices
  • Survival