بررسی ساختار و عملکرد هموگلوبین دو گونه از ماهیان خاویاری قره برون (Acipenser persicus) و ازونبرون (Acipencer stellatus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تنوع هموگلوبین به عنوان یک شاخص مهم در ماهی ها، این جانوران را قادر می سازد تا خود را با شرایط مختلف و متغیر محیطی سازگار کنند. در پژوهش جاری خواص ساختاری و عملکردی هموگلوبین دو گونه از ماهیان خانواده ی تاسماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) و قره برون (Acipenser persicus) ساکن در بخش جنوبی دریاچه ی خزر مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جدا سازی و خالص سازی هموگلوبین خون این ماهیان، با استفاده از روش های الکتروفورز ژل sds، الکتروفورز طبیعی، و الکتروفورز کانونی تنوع هموگلوبین در این ماهیان تایید شد. با استفاده از کروماتوگرافی به روش تعویض یونی روی ستون cm cellulose یک هموگلوبین غالب خالص سازی گردید و صحت خلوص توسط روش های الکتروفورز کانونی و الکتروفورز ژل sds تایید گردید. مطالعات طیفی با استفاده از طیف سنجی فلورسانس برای مقایسه آب گریزی سطح هموگلوبین ها و به وسیله دورنگ نمائی دورانی (cd) برای مقایسه ای زیر ساختارهای مارپیچ آلفا از ساختمان دوم زنجیره های گلوبین صورت گرفت. هم چنین از طیف سنجی مرئی فرابنفش (uv vis) برای اندازه گیری تمایل هموگلوبین ها به اکسیژن در حضور سدیم دیتیونیت استفاده شد. هم چنین روند واسرشته شدن گرمائی هموگلوبین ها با استفاده از روش کالری متری روبشی افتراقی (dsc) مورد بررسی قرار گرفت مجموعه ی نتایج حاصل از آزمایشات و تحلیل های فوق، در این تحقیق موید این فرضیه بود که می توان ارتباطی معنی دار بین توانائی ورود ماهی به اعماق بیش تر، فشار جزئی اکسیژن در اعماق مختلف و تفاوت های ساختاری هموگلوبین ها از نظر فشردگی ساختار، تمایل هموگلوبین به اکسیژن، میزان آب گریزی سطح هموگلوبین، میزان درصد مارپیچ آلفا و پایداری حرارتی آن ها برقرار نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative structural and functional studies of Sturgeon Hemoglobin (Acipenser persicus and Acipenser stellatus)

نویسندگان [English]

  • Shohreh Aryaeinejad 1
  • Shahla Jamili 1
  • Mehran Habibi Rezaei 2
  • Seyed Mohammad Reza Fatemi 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Pardis of Science, Tehran, P.O.Box: 14155-6455, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hemoglobin (Hb) variability is a commonly used index of phylogenetic differentiation and molecular adaptation in fish enabling them to adapt to different ecological conditions. In this study,  the  characteristics  of  Hbs  from  two  Sturgeon  species  of  the  Southern  Caspian  Sea Basin were investigated. After extraction and separation of hemoglobin from whole blood, the polyacrylamide  gel  electrophoresis  (SDS-PAGE),  cellulose  acetate  electrophoresis,  and isoelectric  focusing  (IEF)  were  used  to  confirm  Hb  variabilities  in  these  fishes.  We  showed that although both species have variable Hbs with different isoelectric points, their dominant Hbs  can  be  identified.  Ion  exchange  on  CM-cellulose  chromatography  was  used  for purification  of  the  dominant  Hbs  from  these  fishes.  The  accuracy  of  the  methods  was confirmed  by  IEF  and  SDSPAGE.  Spectral  studies  using  fluorescence  spectrophotometery indicated that although the Hbs from these fishes had similar properties. A comparative study of  Hbs  alpha-helix  secondary  substructures  was  performed  by  circular  dichroism spectropolarimetry  (CD)  analysis.  The  thermal  denaturation  properties  of  the  Hbs  were investigated by differential scanning calorimetry (DSC) .UV–vis spectrophotometery was also utilized to  measure  oxygen  affinity  of  Hbs  by  sodium  dithionite.    Oxygen  affinities  of  these Hbs  were  compared  using  Hb–oxygen  dissociation  curves.  Together,  these  results demonstrate  a  significant  relationship  between  oxygen  affinity,  hydrophobicity, themostability  and  alpha-helix  secondary  substructures  of  fish  hemoglobins  and environmental partial pressure of oxygen. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxygen affinity
  • Environmental oxygen partial pressure
  • Spectroscopy
  • Thermal denaturation
  • Acipenser persicus
  • Acipenser stellatus