اثر سطوح مختلف زیره سیاه (Carum carvi) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

چکیده

در این پژوهش اثر استفاده از پودر زیره‌ سیاه به ‌عنوان افزودنی طبیعی غذایی، بر رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی (0/057±2/457گرم) مطالعه شد. ماهیان در چهار گروه در سطوح مختلف0، 0/5، 1، 1/5 حاوی زیره‌سیاه درصد مدت 10 هفته تعذیه شدند. مکمل غذایی زیره سیاه رشد ماهیان را نسبت به رژیم غذایی شاهد به ‌طور معنی‌ داری افزایش داد (0/05>P). نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 1% زیره سیاه به ‌طور معنی ‌داری بالاترین عملکرد رشد (افزایش وزن، افزایش نرخ رشد ویژه) را داشتند (0/05>P) و کم ‌ترین رشد ماهیان در گروه شاهد مشاهده شد. ضریب تبدیل غذا به‌ طور معنی‌ داری در جیره 1% زیره‌سیاه کاهش یافت (0/05>P). گلبول‌ های سفید در ماهیان تغذیه شده با زیره‌ سیاه در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌ داری کاهش یافت (0/05>P). میزان گلبول‌ های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین در بین گروه ‌های مورد آزمایش تفاوت معنی ‌داری نداشت (0/05>P). علاوه براین، بین پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهیان تغذیه شده با زیره ‌سیاه در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌ داری وجود داشت (0/05>P). بالاترین سطوح گلوکز و کلسترول در گروه شاهد و بالاترین میزان پروتئین کل در جیره 1% زیره ‌سیاه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 1% زیره‌سیاه به جیره ماهی می‌ تواند عملکرد رشد را افزایش دهد و سلامتی ماهی را ارتقاء بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Caraway (Carum carvi) on Growth Factors and Some Blood Parameters in Common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Zahra Roohi 1
  • Mohammad Reza Imanpoor 2
  • Valialah Jafari 2
  • Vahid Taghizadeh 2
1 Fishery Science, Department of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Fishery Science, Department of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the use of caraway seeds meal (CSM), as natural feed additives on growth performance and some blood parameters of common carp (2.457±0.057 g). Fish were divided into four groups fed on diets containing CSM in different levels; 0, 0.5, 1, 1.5% and the experiment extended for ten weeks. The CSM supplementation enhanced significantly fish growth over the control diet (P<0.05). Results showed that fish fed diets containing 1 % CSM had significantly higher growth performance (weight gain, gain % specific growth rate (SGR) and the lowest fish growth was obtained at control diet. Feed conversion ratio (FCR) decreased significantly in diet containing 1 % CSM (P<0.05). WBC levels decreased significantly in fish fed with dietary caraway compared with control treatment (P>0.05).There is also no significant difference between RBC, HCT and HGB in experimental groups (P>0.05). In addition, there were significant differences between biochemical parameters in fish fed with dietary caraway compared with control treatment (P<0.05). The highest levels of glucose and cholesterol were observed in control treatment and the highest level of total protein was observed in diet containing 1 % CSM. The results of this study show that addition of caraway to fish diet can promote growth and improve fish health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth performance
  • Blood
  • Medical plants
  • Caraway
  • Common carp