بررسی مقایسه ای استفاده از Streptococcinum و اریترومایسین در درمان ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به بیماری استرپتوکوکوزیس تجربی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

دراین مطالعه، مقایسه تاثیر داروی هومیوپاتی Streptococcinum با اریترومایسین را بر روی بچه‌ ماهیان قزل‌ آلای رنگین‌ کمان پرورشی که به‌ طور تجربی بیمار شدند، میزان مرگ و میر و بازماندگی بچه‌ ماهیان موردبررسی قرارگرفت. برای این منظور، 4تیمار هر یک با 2 تکرار در دمای 15 درجه سانتی‌ گراد درنظر گرفته شد. هر تکرار دارای 40 عدد بچه‌ ماهی با میانگین وزنی 5 ± 25 گرم در زوک‌ های 300 لیتری بود. تیمار 1 حاوی اریترومایسین، تیمار 2 حاوی استرپتوکوکسینوم، تیمار 3 بدون تزریق باکتری و بدون تجویز دارو و تیمار 4 با تزریق باکتری و بدون تجویز دارو بود.
روزانه دمای آب، اکسیژن محلول، PH و شوری محیط آزمایشی تیمارها در شرایط کنترل‌ شده برای قزل‌ آلا ثبت گردید. بررسی روزانه علائم کلینیکی ناشی از استرپتوکوکوزیس؛ نکروز،هایپرپلازی در برانشها، ملانوما، نقاط ملانوزه در برانش ‌ها، کبد وکلیه‌ ها،پرخونی درقلب و کلیه ‌ها، خونریزی در احشاء،هم‌ چنین خونریزی زیر پوستی، زیرچشم، زیر باله‌ ها، آبشش‌ ها و اگزوفتالمی، از عمده ‌ترین علائم کلینیکی در بچه ‌ماهیان بیمار مشاهده گردید. در این مطالعه، تیمار 1(حاوی اریترومایسین) نسبت به تیمار 2 (حاوی Streptococcinum)، هم‌ چنین نسبت به تیمار 4 (شاهد منفی) و تیمار 3 (شاهد مثبت)، اختلاف معنی‌ دار داشت (0/05 > P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative effects of streptococcinum and erythromycin in cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss ) with experimental streptococcusis

نویسنده [English]

  • Maryam Salehi
I F R O,National Botanical Garden, Peykan Shahr, Tehran, Iran P.O.Box: 14155-6116
چکیده [English]

 In this study,the comparative study of the streptococcinumanderythromycin effects on cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with experimental streptococcusis. 1treatment and 2 reviews with 15 centigrade degree    in 300 liter tanks that each of them contained of 40 juvenile rainbow trout fish with 25±5 gr weight. Pure culture of S. iniae in sheep blood agar and 400 juvenile rainbow trout fish were adapted in 3 days and in forth day, the juveniles were injected with 106 of S. iniae in 1ml of physiologic serum in the peritoneum of all juveniles spontaneously. After 24 hour, some of symptoms occurred, and the remedies were prescribed: Treatment 1: 0.1gr erythromycin (20percent) for 1kg of the juvenile weight, with fish meal, every morning. treatment  2: one glob of Streptococcinum C30 ,in the water ,every morning.(every morning at 8 am  , the circulation of water was stop for half  hour, then 1 glob of the remedy were put  in the water for 2 week). Treatment3 :( positive   control treatment) without any injection and any therapy. Treatment 4 :( negative control treatment) with injection but without any therapy.
Daily estimation of the water temperature, oxygen, PH and salinity in the controlled situation for rainbow trout.
Daily estimation of survival & mortality, of the juveniles.
Daily survey of clinical symptoms: necrosis of, branches; hyperplasia; melanoma in the braches, melanosis dots in liver, kidney; hart, kidney were bloody; exophthalmia; hemorrhages under the skin, eyes, branches and anus.
Treatment 1 had significance with treatment 2, 3 and 4(p<0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • streptococcusis
  • Homeopathy
  • O. mykiss