بررسی دو فنوتیپ مختلف سمندر غارزی گرگانی (Paradactylodon gorganensis) با استفاده از توالی‏ یابی ناحیه D-loop میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1113-19395

چکیده

سمندر غارزی گرگانی (Paradactylodon gorganensis) یکی از گونه‏ های در معرض خطر است که یگانه زیستگاه این گونه در غاری در شیرآباد استان گلستان است. به‏ منظور بررسی ژنتیکی دو فنوتیپ مختلف سمندر غارزی گرگانی، پس از نمونه ‏برداری از دو فنوتیپ مختلف و استخراجDNA  از بافت شکمی 10 سمندر، از ناحیه D-loop میتوکندری استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه‏ 504 جفت‏ بازی به ‏وسیلۀ PCR، کلیه نمونه‏ ها توالی‏ یابی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که کلیه الگوهای توالی‏ یابی ناحیه D-loop در بین دو فنوتیپ مورد مطالعه با یکدیگر مشابه بودند که به‌ دلیل عدم مشاهده الگوهای متفاوت می‏ توان چنین نتیجه‏ گیری نمود که جایگاه‏ مورد بررسی در دو فنوتیپ گونه‏ تحت مطالعه دارای یک هاپلوتیپ بوده و ظاهر امر حکایت از عدم تفاوت در جمعیت‏ مذکور و شباهت ژنتیکی دو فنوتیپ مذکور به یکدیگر دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of two phenotypes of the Gorgani Cave Salamander (Paradactylodon gorganensis) Using D-loop Region Sequencing

نویسندگان [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
  • Saber Khederzadeh 2
  • Mohammad Ghadiri Abyaneh 3
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva
2 Department of Genetic and Biotechnology, Faculty of Biological Sciences,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva
3 Agricultural Research & Education Organization(AREO), Tehran, Po Box :19395-1113
چکیده [English]

The Gorgani Cave Salamander (Paradactylodon gorganensis) is one of at risk species that only habitat of this species is a cave in Shirabad of Golestan province. In order to genetic determination of two phenotypes of Gorgan Mountain Salamander, after sampling and DNA extraction from ventral fins of 10 Salamander, the D-loop region was used. After loci amplifying in PCR, the all samples were sequenced. In this study, the results revealed that all sequence pattern of D-loop region were similar that it can be concluded that The D-loop region in the two strains was a one haplotype and there wasn’t any variation and it would appear that the high genetic similarities and no differences are in the two phenotypes of this population. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gorgan Cave Salamander
  • Genetic variation
  • D-loop region