نویسنده = مهدی عادلی
بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در رودخانه گرگان رود، استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 303-310

مهدی عادلی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ مجتبی پولادی؛ زینب عادلی


مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 169-172

مهدی عادلی؛ علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ ابراهیم مسعودی؛ محمد فرخی


اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 197-202

مهدی عادلی؛ شهرام ملکی؛ محمدرضا ایمانپور؛ ابراهیم مسعودی؛ زینب عادلی


تأثیر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 301-308

مهدی عادلی؛ شهرام ملکی؛ افشین قلیچی؛ سعید امیری؛ زینب عادلی