ارزیابی فعالیت صیادان غیرقانونی در حوزه جنوب شرقی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت امور ماهیان خاویاری گلستان، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، گرگان، ایران

10.22034/aej.2021.133712

چکیده

دریای خزر زیستگاه گونه­ های با ارزش خاویاری است که دارای اهمیت تجاری و اکولوژیک هستند و ذخایر آن ها به دلایل متعدد از جمله گستردگی صید غیر قانونی هم­ اکنون به مرز فروپاشی رسیده است. این تحقیق به بررسی فعالیت صیادان غیر قانونی و هم چنین انگیزه آن ها در حوزه جنوبی شرقی دریای خزر می ­پردازد. در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و طراحی پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز با حضور محقق در شهرها و روستاهای حاشیه جنوب شرقی دریای خزر از 203 نفر از صیادان جمع­ آوری گردید. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل 0/71 به دست آمد. نتایج نشان داد که بیش تر صید غیرمجاز در بهار و پاییز صورت گرفته و اکثراً دارای سطح سواد پایین و بیکار هستند. روش صید آن ها استفاده از دام گوشگیر استخوانی منوفیلامنت بوده و حتی از شهرها و روستاهای دورتر از ساحل نیز برای انجام صید غیرمجاز به دریا می ­روند. انگیزه اقدام به صید در آن ها به سن ارتباطی نداشته ولی با افزایش سطح سواد به طور معنی­ دار کم تر شد. بین انگیزه اقدام به صید اظهاری و تحلیل­ های صورت گرفته از جواب آن ها به پرسش ­ها، ارتباط پایین، منفی و معنی ­دار وجود دارد (**25/0- =r). به طورکلی با جلوگیری از عرضه و فروش غیرقانونی ماهیان در تمام نقاط استان و شناسایی و برخورد با عوامل فروش و باندهای صیادان غیرقانونی و نیز افزایش سطح سواد و افزایش سطح آگاهی آن ها نسبت به حفاظت از این ماهیان با ارزش شیلاتی می ­توان به کاهش فعالیت­ های صید غیرقانونی کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. عقیلی­ نژاد، م.؛ گرگین، س.؛ جولایی، ر.؛ قربانی، ر.؛ پیغمبری، ی. و محمدی، ج.، 1396. شناسایی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان تجاری در بخش جنوب­ غربی دریای خزر. نشریه علمی شیلات ایران. دوره 70، شماره 2، صفحات 161 تا 169.
 2. عقیلی ­نژاد، م.؛ گرگین، س.؛ جولایی، ر.؛ قربانی، ر.؛ پیغمبری، ی. و محمدی، ج.، 1396. کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر در بهره ­برداری غیرقانونی ماهیان تجاری دریای خزر، استان گلستان. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 4، صفحات 269 تا 276.
 3. قربانی، ر.؛ باغفلکی، م. و شالویی، ف.، 1391. محیط ­‌زیست دریای خزر. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان.334 صفحه.
 4. Agnew, D.J.; Pearce, J.; Pramod, G.; Peatman, T.; Watson, R.; Beddington, J.R. and Pitcher, T.J., 2009. Estimating the worldwide extent of illegal fishing. PLoS One. Vol. 4, pp: 45-70.
 5. Baker, D.W.; Wood, A.M.; Litvak, M.K.; and Kieffer, J.D., 2005. Haematology of juvenile (Acipenser oxyrinchus) and (Acipenser brevirostrum) at rest and following forced activity. Journal of Fish Biology. Vol. 66, pp: 208-221.
 6. Belova, G., 2015. Illegal unreported and unregulated fishing in the Black Sea. International Conference Knowledge based Organization. Vol. 2, pp: 408-412.
 7. Cheung, W.L.; Lam, V.W.; Sarmiento, J.L.; Kearney, K.; Watson, R.; Zeller, D. and Pauly, D., 2010. Large scale redistribution of maximum catch potential in the global ocean under climate change. Global Change Biology. Vol. 16, pp: 24-35.
 8. Christensen, J., 2016. Illegal, unreported and unregulated fishing in historical perspective. In: Máñez, K.S. and Poulsen, B., (eds). Perspectives on oceans past: a handbook of marine environmental history. Dordrecht: Springer. pp: 133-53.
 9. CITES. 2000. Acipenseriformes. Document AC.16.7.2. 16th meeting of the CITES Animals Committee. 11–15 Dec. 2000. CITES، Shepard town, USA.
 10. CITES (Covention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2004. Sturgeon and paddlefish. Earth Negot. Bull. AC24, pp: 5-6.
 11. Clarke, S., 2007. Illegal fishing in the exclusive economic zone of Japan. MRAG, Ltd., London, UK, http://www.mrag.co.uk/Documents/IUU_Japan.pdf.
 12. Clarke, R.V. and Cornish, D.B., 2001. Rational choice. In: Paternoster, Raymond, Bachman, Ronet (Eds.), Explaining Criminals and Crime. Roxbury, Los Angele. 24 p.
 13. Cochran, W.G., 1977. Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons. 448 p.
 14. Cullen, F. and Agnew, R., 2006. Criminological Theory: Past to Present: Essential Readings, Oxford University Press.
 15. Daliri, M.; Kamrani, E. and Paighambari, S.Y., 2015. Illegal shrimp fishing in Hormozgan inshore waters of the Persian Gulf. Egyptian Journal of Aquatic Research. Vol. 41, pp: 345-352.
 16. Daliri, M.; Kamrani, E.; Jentoft, S. and Paighambari, S.Y., 2016. Why is illegal fishing occurring in the Persian Gulf? A case study from the Hormozgan province of Iran. Ocean and Coastal Management. Vol. 120, pp: 127-134.
 17. Dmitrieva, L.; Kondakov, A.A.; Oleynikov, E.; Kydyrmanov, A.; Karamendin, K.; Kasimbekov, Y.; Baimukanov, M.; Wilson, S. and Goodman, J.S., 2013. Assessment of Caspian Seal by-catch in an illegal fishery using an interview based approach. PLoS One. Vol. 8, No. 6, pp: e67074.
 18. Ermolin, I. and Svolkinas, L., 2016. Who owns sturgeon in the Caspian? New theoretical model of social responses towards state conservation policy. Biodiversity and Conservation. Vol. 25, pp: 2929-2945.
 19. European Commission. 2006. Communication from the commission to the council and European parliament: Report from member states on behaviors which seriously infringed the rules of the common fisheries policy in 2006. Brussels: Commission of the European Communities. 247 p.
 20. FAO. 2011. FishStat-Fishery Statistics. FAO, Rome.
 21. FAO. 2014. The state of world fisheries and aquaculture. FAO, Rome.
 22. Fazli, H., 2011.Stock assessment of the bony fishes in Iranian coastal waters of the Caspian Sea (2007-2010). Iranian Fisheries Research Organization. 90 p. (In Persian)
 23. Gandiwa, E., 2011. Preliminary assessment of illegal hunting by communities adjacent to the northern Gonarezhou National Park, Zimbabwe. Tropical Conservation Science. Vol. 4, pp: 445-467.
 24. IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2011. IUCN Red List of Threatened Species, available online at www.iucnredlist.org/apps/redlist/search
 25. Kao, S.M., 2015. International actions against IUU fishing and the adoption of national plans of action. Ocean Development & International Law. Vol. 46, pp: 2-16.
 26. Öztürk, B., 2013. Some remarks of illegal, unreported and unregulated fishing in Turkish part of the Black Sea, BlackSea/Mediterranean Environment. 19: 256-267.
 27. Petrossian, G.A., 2015. Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A situational approach. Biological Conservation. Vol. 189, pp: 39-48.
 28. Pikitch, E.K.; Doukakis, P.; Lauck, L.; Chakrabarty, P. and Erickson, D.L., 2005. Status, trends and management of sturgeon and paddlefish fisheries. Fish and Fisheries. Vol. 6, pp: 233-265.
 29. Pitcher, T.; Kalikoski, D.; Pramod, G. and Short, K., 2009. Not honoring the code. Nature. Vol. 457, No. 5, pp: 658-659.
 30. Pires, S.F. and Clarke, R.V., 2011. Sequential foraging, itinerant fences and parrot poaching in Bolivia. British Journal of Criminology. Vol. 51, pp: 314-335.
 31. Pires, S.F. and Clarke, R.V., 2012. Are parrots CRAVED? An analysis of parrot poaching in Mexico. J of research in crime & delinquency. Vol. 49, No. 1, pp: 122-146.
 32. Pramod, G. and Pitcher, T.J., 2006. An estimation of compliance of the fisheries of Namibia with article 7 (Fisheries Management) of the UN Code of Conduct for Responsible Fishing. University of British Columbia, Fisheries Center Research Reports.
 33. Santos, R.A., 1999. Cronbach's alpha: A tool for assessing the reliability of scales. J of Extension. Vol. 37, pp: 35-39.
 34. Teh, L. and Teh, L., 2012. Determination of fishery and socio-economic effects of SIMCA on local fishing communities & evaluation of the effects of reserve protection on reef fish size and abundance. Malaysia, USAID Project Number: GCP LWA Award. LAG-A-00-99-00048-00.
 35. Varkey, D.A.; Ainsworth, C.H.; Pitcher, T.J.; Goram, Y. and Sumaila, R., 2010. Illegal, unreported and unregulated fisheries catch in Raja Ampat regency, Eastern Indonesia. Marine Policy. Vol. 34, pp: 228-236.
 36. Worm, B. and Branch, T.A., 2013. The future of fish. Trends in Ecology & Evolution. Vol. 27, No. 11, pp: 594-599.
 37. Wright, B.R.E.; Caspi, A.; Moffitt, T.E. and Paternoster, R., 2004. Does the perceived risk of punishment deter criminally prone individuals? Rational choice, self-control, and crime. Journal ofResearchin Crime and Delinquency.Vol.41, No. 2, pp: 180-213.
 38. Yea, Y. and Valbo-Jorgensen, J., 2012. Effects of IUU fishing and stock enhancement on and restoration strategies for the stellate sturgeon fishery in the Caspian Sea. Fisheries Research. Vol. 131-133, pp: 21- 29.