ارزیابی آسیب‌پذیری و سازگاری ماهیان خاویاری دریای خزر در مواجهه با تغییرات آتی اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/AEJ.2022.328858.2751

چکیده

ماهیان خاویاری از گونه ‏های ارزشمندی هستند که ذخایر آن ها به دلایل متعدد ازجمله صید بی رویه و غیرقانونی، تخریب زیستگاه، و آلودگی به مرز نابودی رسیده است. علی رغم وضعیت نامناسب ذخایر ماهیان خاویاری، امروزه تغییر اقلیم نیز تهدید جدید و جدی دیگری را متوجه این ماهیان نموده است. در این بین تجزیه و تحلیل اثرات گرمایش جهانی بر روی دریای خزر و اکوسیستم ‏های مرتبط با محیط زندگی ماهیان خاویاری بسیار ضروری می‏ باشد. در این مطالعه مجموعه مناسبی از پیامدهای تغییر اقلیم بر میزان آسیب پذیری و سازگاری ماهیان خاویاری دریای خزر با استفاده از تحقیقات کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان در قالب پرسشنامه محقق ساخته تهیه و بین گروه خبره‌ متشکل از 21 نفر از متخصصین مرتبط با حوضه‌ شیلات و ماهیان خاویاری و نیز کارشناسان تغییر اقلیم توزیع گردید. نتایج نشان داد با افزایش تراز آب و کاهش شوری می‏ توان شاهد تاثیرات مثبت در بهبود وضعیت ذخایر طبیعی و افزایش راندمان تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری بود. هم چنین افزایش دما بر تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری به دلیل افزایش طول دوره دمایی مناسب برای پرورش و تغذیه ماهیان خاویاری تاثیر مثبت و در ذخایر بی تاثیر خواهد بود. البته در مقابل کاهش بارندگی در دیگر بخش‌های حوضه‌ آبریز خزر سبب کاهش دبی رودخانه ‏ها می‏ گردد و تاثیر قایل توجهی بر کاهش ذخایر و کاهش راندمان تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند خواهد داشت. هم چنین افزایش اسیدیته، افزایش میزان وقوع بلوم‏ های پلانکتونی و تغییر شدید جریان‌های دریایی تاثیرات منفی بر موارد مذکور خواهد گذاشت. البته باید توجه نمود که ورود آلاینده‌‌ها به منابع آبی، وقوع بلوم های پلانکتونی، ورود گونه‌های مهاجم و بسیاری از تغییرات دیگر، تأثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی را تشدید می نماید. در راستای سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیم، با اتخاذ تدابیر مدیریتی و اجرائی ارائه شده در این پژوهش جهت حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر باارزش خاویاری دریای خزر می‌توان اثرات منفی را تخفیف داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of vulnerability and adaptation of Caspian Sea sturgeon in the face of future climate changes

نویسندگان [English]

 • Alireza Vaezi 1
 • Hoora Koochekian 2
1 Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Sturgeon are valuable species that stocks have reached the brink of extinction for various reasons such as overfishing, habitat destruction, and pollution. Despite the poor condition of sturgeon stocks, today climate change has posed another new and serious threat to these fish. In the meantime, analysis of the effects of global warming on the Caspian Sea and ecosystems related to the living environment of sturgeon is very necessary. In this study, an appropriate set of consequences of climate change on the vulnerability and adaptation of sturgeon in the Caspian Sea was prepared using library research and expert opinions in the form of a researcher-made questionnaire and an expert group consisting of 21 experts related to Fishery and sturgeon basins as well as climate change experts were distributed. The results showed that by increasing the water level and decreasing salinity, we can see positive effects in improving the state of natural reserves and increasing the reproduction and breeding efficiency of sturgeon. Also, increasing the temperature will have a positive effect on the reproduction and breeding of sturgeon due to the increase in the length of the temperature period suitable for breeding and feeding sturgeon and will have no effect on stocks. However, in contrast to the decrease in rainfall in other parts of the Caspian catchment area will reduce the discharge of rivers and will have a significant impact on reducing reserves and reducing the breeding efficiency of these valuable fish. Also, increasing acidity, increasing the incidence of planktonic blooms and drastic changes in sea currents will have negative effects on these cases. However, it should be noted that the entry of pollutants into water resources, the occurrence of planktonic blues, the entry of invasive species and many other changes, intensify the destructive effects of climate change. In order to adapt to the consequences of climate change, by adopting the managerial and executive measures presented in this study for the protection and sustainable use of valuable sturgeon reserves in the Caspian Sea, the negative effects can be mitigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian Sea
 • Sturgeon
 • Climate change
 • Increase in temperature
 • Adaptation
 1. Nikolaeva, P.V., 2011. New morphometric characteristics of the Caspian Sea. Bulletin of MOTP. 7-8.
 2. Naderi Beni, A.B., Lahijani, H., Mousavi Harami, R., Arpe, K., Leroy, S.A., Marriner, N., Berberian, M., Andrieu-Ponel, V., Djamali, M., Mahboubi, A. and Reimer, P.J., 2013. Caspian Sea-level changes during the last millennium: historical and geological evidence from the south Caspian Sea. Climate of the Past. 9(4): 87-92.
 3. Mostefavi, H., Valavi, R., Rashidian, M. and Makki, T., 2017. Prediction climate change effects on the Iranian sturgeon fishes (Acipenseridae) distribution under different climatic scenarios. 143-155.
 4. Statistical yearbooks of Iranian Fisheries Organization. 1994-2007. Iranian Fisheries Organization. Vice President of Planning and Resource Management. Program and budget office. (In Persian)
 5. Larijany, M., Bandani, G.A., Khoshghalb, M.R., Hoseini, S.E. and Enayat Gholampour, T., 2020. Investigation of the changes in length, weight, gender and caviar production and also CPUE of Persian sturgeon in the southern coast in the Golestan Province (2009-2012). Journal of Animal Environment. 11(4): 163-170. (In Persian)
 6. Khorsandi, F., Shahifar, R. and Sarabian, L., 2014. Assessing the vulnerability and adaptability of the agriculture, animal husbandry and fisheries sectors to climate change in Iran. Third National Climate Change Report. (In Persian)
 7. Hwang, C.L. and Yoon, K., 1981. Multiple attributes decision making methods and application. Springer, Berlin Heidelberg.
 8. Arpe, K., Bengtsson, L., Golitsyn, G.S., Mokhov, II., Semenov, V.A. and Sporyshev, P.V., 2000. Connection between Caspian Sea level variability and ENSO. Geophysical research letters. 27(17): 2693-2696.
 9. Arpe, K., Leroy, S.A., Lahijani, H. and Khan, V., 2012. Impact of the European Russia drought in 2010 on the Caspian Sea level. Hydrology and Earth System Sciences. 16(1): 19-27.
 10. Gupta, A.K., Anderson, D.M. and Overpeck, J.T., 2003. Abrupt changes in the Asian southwest monsoon during the Holocene and their links to the North Atlantic Ocean. Nature. 421(6921): 354-357.
 11. Leroy, S.A., Lahijani, H.A., Djamali, M., Naqinezhad, A., Moghadam, M.V., Arpe, K., Shah-Hosseini, M., Hosseindoust, M., Miller, C.S., Tavakoli, V. and Habibi, P., 2011. Late Little Ice Age palaeoenvironmental records from the Anzali and Amirkola Lagoons (south Caspian Sea): Vegetation and sea level changes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 302(3-4): 415-434.
 12. Lelieveld, J., Hadjinicolaou, P., Kostopoulou, E., Chenoweth, J., El Maayar, M., Giannakopoulos, C., Hannides, C., Lange, M.A., Tanarhte, M., Tyrlis, E. and Xoplaki, E., 2012. Climate change and impacts in the Eastern Mediterranean and the Middle East. Climatic change. 114(3): 667-687.
 13. IPCC. 2019. SBSTA/IPCC Summary Report on Unpacking the new scientific knowledge and key findings in the IPCC Special Report on Climate Change and Land SBSTA/IPCC Special Event.2019.1. Summary Report. 16 p.
 14. Gurjazkaite, K., Routh, J., Djamali, M., Vaezi, A., Poher, Y., Beni, A.N., Tavakoli, V. and Kylin, H., 2018. Vegetation history and human-environment interactions through the late Holocene in Konar Sandal, SE Iran. Quaternary Science Reviews. 194: 143-155.
 15. Vaezi, A., Ghazban, F., Tavakoli, V., Routh, J., Beni, A.N., Bianchi, T.S., Curtis, J.H. and Kylin, H.A., 2019. Late Pleistocene-Holocene multi-proxy record of climate variability in the Jazmurian playa, southeastern Iran. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology. 514: 754-767.
 16. Sharifi, A., Pourmand, A., Canuel, E.A., Ferer-Tyler, E., Peterson, L.C., Aichner, B., Feakins, S.J., Daryaee, T., Djamali, M., Beni, A.N. and Lahijani, H.A., 2015. Abrupt climate variability since the last deglaciation based on a high-resolution, multi-proxy peat record from NW Iran: The hand that rocked the Cradle of Civilization. Quaternary Science Reviews. 123: 215-230.
 17. Lahijani, H. and Naderi Bani, A.D., 2013. The effect of climate change on Iran's coasts and adaptation programs. Environmental Protection Organization. (In Persian)
 18. Terziev, S.F., Kosarev, A.N. and Kerimov, A.A., 1992. Hydrometeorology and hydrochemistry of seas. Vol. 6, the Caspian Sea, No. 1. Hydrometeorological Conditions. Leningrad: Gidrometeoizdat. 358 p.
 19. Kosarev, A.N., 1975. The hydrology of the Caspian and Aral Seas. Mosk. Gos. Univ., Moskva (USSR). 272 p.
 20. Lahijani, H.A., Rahimpour-Bonab, H., Tavakoli, V. and Hosseindoost, M., 2009. Evidence for late Holocene highstands in central Guilan–East Mazanderan, south Caspian coast, Iran. Quaternary International. 197(1-2): 55-71.
 21. IUCN. 2010. Red list of threatened species. International Union for Conservation of Nature (Available at: www. iucnredlist. org/mammals.
 22. Farhangi, M., Hoseini, S.A., Jafaryan, H., Ghorbani, R., Harsij, M., Sudagar, M., Mira, S.S. and Ballashi, A., 2018. Impact of Sturgeon pen culture on the water quality in Gorgan Gulf. Journal of Animal Environment. 10(2):
  217-230. (In Persian)
 23. http://www.inio.ac.ir