بررسی تراکم و شاخص های تنوع زیستی خیارهای دریایی درمنطقه خلیج پزم تیاب (غرب خلیج چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22034/AEJ.2021.317617.2698

چکیده

در این مطالعه تراکم و تنوع گونه ای خیار دریایی در خلیج پزم در شمال دریای عمان و در مجاورت خلیج چابهار در سه فصل بهار، پاییز و زمستان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری گونه ها به روش غواصی در مساحت 314 متر مربع در خلیج پزم تیاب در پنج ایستگاه با جنس بسترهای متنوع صورت گرفت. نمونه‌ها بعد از انتقال به آزمایشگاه با کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند و گونه‌های H. leucospilota،H. arenicola ، H. atra و S. variegatus شناسایی و گونه‌ H. leucospilota به عنوان گونه غالب منطقه مشخص گردید. شاخص های شانون، مارگالف، سیمپسون و پایلو به منظور مطالعه تنوع گونه ای خیار دریایی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیش ترین میزان تراکم در فصل زمستان 94 با میانگین 0/73±4/64 در 314 متر مربع و کم ترین آن در فصل بهار با میانگین 0/419± 1/8 در 314 متر مربع ثبت گردید. هم چنین شاخص های شانون (0/12±0/97، 0/25±1/16، 0/23±1/16)، مارگالف (0/11±1/46، 0/09±1/69، 0/21±1/61)، سیمپسون (0/04±0/356، 0/07±0/164، 0/01±0/245) و پایلو (0/11±0/752، 0/09±0/837، 0/18 ±0/91) مقادیر متفاوتی را به ترتیب در فصل زمستان، بهار و پاییز نشان داد. بنابر این مشخص گردید که گونه های خیار دریایی در خلیج پزم از غنای گونه ای کمی برخوردارند و درصورتی که اقدامات مناسب حفاظتی و بهره برداری از گونه های مذکور انجام نگردد، ذخایر این گونه های ارزشمند به شدت در معرض آسیب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of density and biodiversity indices of sea cucumbers in Pozm Bay (west of Chabahar Bay)

نویسندگان [English]

 • Mahsa Arya 1
 • Tooraj Valinassab 2
 • Seyed Mohammad Reza Fatemi 1
 • Pargol Ghavam Mostafavi 1
1 Department of Marine Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the density and species diversity of sea cucumber in the Pozm bay in the north of the Oman Sea and adjacent to the Chabahar bay of Iran in three seasons of spring, autumn and winter were studied. Sampling was done by diving method in an area of 314 square meters in Pozm bay in five stations with different substrates. The samples were identified after transfer to the laboratory with the help of valid identification keys and the species Holothuria leucospilota, H. arenicola, H. atra and Stichopus variegatus were identified and H. leucospilota was identified as the dominant species in the region. Shannon, Margalf, Simpson and Pilo indices were used to study the species diversity of sea cucumber. The results showed that the highest density was recorded in winter 94 with an average of 4.64 73 0.73 in 314 square meters and the lowest in spring with an average of 0.419. 1.8 in 314 square meters. Also Shannon (0.12 ± 0.97, 0.25 ± 1.16, 0.23 ± 1.16), Margalof (0.11 ± 1.46, 0.09 ± 1.69, 0.21 ± 1.61), Simpson (0.04 ± 0.356, 0.07 ± 0.164, 0.01 ± 0.245) and Pilo ( 0.11 ± 0.112, 0.08 ± 0.837, 0.18 ± 0.91) showed different values in winter, spring and autumn, respectively. Therefore, different species of sea cucumbers in the Pozm bay were identified with species richness and low density that if proper conservation and exploitation measures are not taken, the current stocks of sea cucumber in this ecosystem will be severely reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sea Cucumber
 • Density
 • Species Richness
 • Ecological Index
 • Pozm Bay
 1. Alexander, M.K. and Kim, J., 2000. Phylogeny of Holothuroidea (Echinodermata) inferred from morphology. Zoological journal of the linnean Society. 133: 63-83.
 2. Pawson, L., 2007. Phylam Echinodermata. Zootaxa. 1668: 749-764.
 3. Castro, P. and Huber, M.E., 2005. Marine biology. McGraw Hill, 6th ed. 460 p.
 4. Sloan, N.A. and Bodungen, B.V., 1980. Distribution and feeding of the sea cucumber Isostichopus badionotus in relation to shelter and sediment criteria the Bermuda platform. Mar. Ecol. Prog. Ser. 257-264.
 5. Smirnov, A.V., Gebruk, A.V., Galkin, S.V. and shank, T., 2000. New species of Holothurian (Echinodermata: Holothuroidea northeast Atlantic Journal of Marine Biology. 63: 609-616.
 6. Clark, A.M. and Rowe, F.W.E., 1971. Monograph of Shallow Water Indo West Pacefic Echinoderms. Trustees of the Brithis Museum (Natural History). Pitman Press, London.
 7. Bruckner, A., Johnson, K. and Field, J., 2003. Conservation strategies for sea cucumbers: can a CITES Appendix II listing promote sustainable international trade. SPC Beche-de-mer Information Bulltin. 18: 24-33.
 8. Fatemi, M.R., Mostafavi, P.G. and Hamiz, Z., 2011. Identification of Intertidal Zone Sea Cucumbers (Class: Holothuroidea) of Qeshm Island (Persian Gulf, Iran). Journal of Oceanography. 2(7): 57-65. (In Persian)
 9. Izadi, S., 2007. Identification and study of temporal changes in the diversity of echinoderm species in the intertidal areas of the southern coasts of Qeshm Island (Persian Gulf). master thesis. Shahid Beheshti University. 103 p. (In Persian)
 10. Shakouri, A., Naboi, S.M.B., Kochinin, P., Savari, A. and Safahieh, A., 2012. Survey on dispersion and occurrence pattern of sea cucumbers of eastern part of Chabahar Bay (north of Oman Sea). The first national conference on the development of Makoran coasts and maritime authority of the Islamic Republic of Iran. 16-17 February, Chabahar University of Maritime and Marine Sciences, the third region of the strategic naval force of the Islamic Republic of Iran Army, Konarak. (In Persian)
 11. Owfi, F. and Mehrdoost, M., 2015. Identification of sea cucumber species (Holothuriidae) of Hengam Island intertidal zone (Persian Gulf, Iran). Journal of Ornamental Aquatics. 2(1): 31-36. (In Persian)
 12. Khaleghi, M., Safahieh, A., Savari, A., Duost shenas, B. and Owfi, F., 2011. Study of abundance and distribution pattern and stability of sea cucumber (Holothuria insignis: Holothuroidea) in the intertidal zones of Chabahar Gulf. Journal of Animal Environment. 3(2): 17-24. (In Persian)
 13. Owfi, F., Rabbaniha, M. and Tosi, M., 2007. Geomorphological structure and habitat diversity of marine coastal ecosystems of Iranian zone. INOC. Jordean.
 14. Samyn Y. and Massin C. 2003. The holothurian subgenus Mertensiothuria (Aspidochirotida: Holothuriidae) revisited. Journal of Natural History 37(20):2487–2519.
 15. Lambert, Ph. and Oliver, K.L., 2001. Pseudothyone levini, a new species of sea cucumber (Echinodermata: Holothuroidea) from the northeastern Pacific. Proceeding of the biological society of Washington. 114(3): 589-598.
 16. Salari Aliabadi, M.A. and Monjezi Veysi, M., 2015. Comparison of two species of sea cucumbers, Holothuria parva and Holothuria arenicola, using calcium bones in the tidal zone of the rocky shores of the Persian Gulf. The second national conference on sea-oriented sustainable development.
 17. Price, A.R.G., 1983. Echinoderms of Saudi Arabia. Fauna of Saudi Arabia. 29-109.
 18. Ghobadyan, F., Zolgharnein, H., Salari, M.A., Nabipour, I. and Vazirizadeh, A., 2019. Morphological and molecular identification of sea cucumber dominant specie in Ouly marine area (Persian Gulf- Bushehr province) and analyzing of its certain body-wall compositions. Journal of Animal Environment. 11(3): 363-378. (In Persian)
 19. Heding, S.G., 1940. Echinoderms of the Iranian Gulf. Holothuroidea Danish Scientific Investigations in Iran. 2: 113-137.
 20. Shakouri, A., Nabavi, M.B., Kochanian, P., Savari, A., Safahieh, A. and Aminrad, T., 2009. New Observation of Two Species of Sea Cucumber from Chabahar Bay (Southeast Coasts of Iran). Asian Journal of Animal Siences. 1-5.
 21. Salari Aliabadi, M.A., Fakhimi Anvarinezhad, D., Monjezi Veysi, M., Loghmani, M. and Movahedi Niya, A., 2015. Identification of Intertidal Rocky Shores Sea Cucumber Species in the North Coast of the Persian Gulf Using the Comparison of the Internal Skeletal Structure. Journal of Oceanography. 5(20): 43-49. (In Persian)
 22. Afkhami, M., Ehsanpour, M., Khazaali, A., Kamrani, E., Mokhlesi, A. and Darvish Bastami, K., 2012. Sea cucumber fisheries of Qeshm Island, Persian Gulf. SPC Beche-de-mer Information Bulletin. 32: 60-61.
 23. Khazaali, A., Afkhami, M., Darvish Bastami, K., Yahyavi, M. and Mahin, M., Identification of sea cucumber species around Larak Island (Persian Gulf). Journal of Aquatic Animals and Fisheries. 3(10): 35-44. (In Persian)
 24. Badri, S., 2016. Study of species diversity and distribution of echinoderms in Naiband, Khark and Kharko coral areas. Master thesis. Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology. 80 p.
 25. Mercier, A., Stephen C.B. and Jean-François H., 2000. Periodic movement, recruitment and size-related distribution of the sea cucumber Holothuria scabra in Solomon Islands. Hydrobiologia. 440(1): 81-100.
 26. Ellis, J.R. and Rogers, S.I., 2000. The distribution, relative abundance and diversity of echinoderms in the eastern English
 27. Dubrovskii, S.V. and Sergeenko, V.A., 2002. Distribution Pattern of Far Eastern Sea Cucumber Apostichopus japonicus in Busse Lagoon (Southern Sakhalin). Russian Journal of Marine Biology. 28(2): 87-93.
 28. James, D.B., 1998. Sea Cucumber Hatchery and culture prospect. Proc. Workshop national aquaculture week. 141-143. Aquaculture Fundation of India, Chennai.
 29. Carvalho, E.M. and Uieda, V.S., 2006. Colonization routes of benthic macroinvertebrates in a stream in southeast Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia. 18(4): 367-376.
 30. Dadgar, , Hafezieh, M. and Sharifian, M., 2020. The survey in the relationship between feed and proximate composition of Stichopus herrmanni in Hormozgan coastal waters- Qeshm island. Journal of Animal Environment. 12(1): 375-384. (In Persian)
 31. Marques, J.C., Sala, F., Patricio, S.J., Teixeria, H. and Neto, J.M., 2009. Ecological Indicators for Coastal and Estuarian. Environmental Assessment, WIT press. 62(3): 499-513.
 32. Legendre, L. and Legendre, P., 1983. Numerical ecology. Elsevier Scientific Publication Company, New York. 419 p.
 33. Waye-Barker, G.A., McIlwaine, P., Lozach, S. and Cooper, K.M., 2015. The effects of marine sand and gravel extraction on the sediment composition and macrofaunal community of a commercial dredging site (15 years post-dredging). Marine pollution bulletin. 99(1): 207-215.
 34. Magurran A.E., 1991. Ecological diversity and its measurement. Chapman and Hall, London. 178 p.
 35. Odum, E.P., 1975. Ecology: the link between the natural and the social science. Holt-Saunders, New York. 244 p.
 36. Tuapattinaja, M.A., Pattikawa, J.A. and Natan, Y., 2014. Community structure of Echinoderms at Tanjung Tiram, inner Ambon bay, Indonesia. AACL Bioflux. 7(5): 351-356.