اثرات واکسن دو سویه استرپتوکوکوزیس ( Streptococcus iniae / Lactococcus garvieae) در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر برخی شاخص‌های ایمنی سرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

10.22034/aej.2023.406674.3008

چکیده

استرپتوکوکوزیس یکی از شایع‌ترین بیماری باکتریایی مزارع سردابی کشور است که همه ساله خسارت فراوانی به این مزارع وارد می‌سازد و واکسیناسیون می‌تواند در کنترل این بیماری بسیار موثر باشد. در بررسی حاضر کارآیی واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/لاکتوکوکوس در دو روش تزریقی و حمام در بچه ماهیان قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور چهار گروه آزمایشی شامل گروه ماهیان واکسینه شده یک مرحله‌ای به روش حمام، گروه ماهیان واکسینه شده دو مرحله‌ای به روش حمام، گروه ماهیان محیط هایپر اسموتیک+واکسن دو مرحله‌ای به روش حمام و گروه ماهیان واکسینه شده به روش تزریق و یک گروه کنترل درنظر گرفته شد. در این راستا 350 عدد ماهی با میانگین وزنی 0/36±4/2 در 10 تراف (دو تکرار) تقسیم شده و به مدت دو ماه مورد پرورش و آزمایش قرار گرفتند در این بررسی 5 گروه آزمایشی شامل گروه شاهد، گروه ماهیان یک مرحله‌ای واکسیناسیون به روش حمام، گروه ماهیان دو مرحله‌ای واکسیناسیون به روش حمام ، گروه ماهیان واکسینه محیط هایپراسموتیک+ واکسینه دو مرحله ای به روش‌ حمام و ماهیان گروه واکسیناسیون به روش تزریق یک مرحله ای در نظر گرفته شده و به دو روش حمام و تزریق مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. بر اساس نتایج مقادیر پروتئین کل سرم در ماهیان واکسینه شده بالاتر از ماهیان گروه شاهد بود و بر اساس بررسی‌های آماری بالاترین میزان برای گروه ماهیان واکسینه شده به روش تزریق و حمام دومرحله‌ای هایپراسموتیک+ واکسن بود. مقادیر گلوکز نیز در هر دو گروه ماهیان واکسینه دو مرحله‌ای و نیز روش تزریق بالاتر از بقیه گروه‌های آزمایشی اندازه‌گیری شد. مقادیر ALP ALT و AST در ماهیان گروه تزریق بالاتر از سایر گروه‌ها ثبت شد. و در نهایت تیتر آنتی بادی سرمی برای هر دو باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه برای ماهیان گروه تزریق و دو گروه حمام دو مرحله‌ای بالاتر از ماهیان واکسینه یک مرحله‌ای بود. در عین حال هیچ تیتری برای ماهیان گروه شاهد مشاهده نشد. بر اساس نتایج دو مرحله حمام واکسن تیتری آنتی بادی برابر با روش تزریقی در ماهی ایجاد می‌کند در عین حال آسیب‌های کبدی کم تری در مقایسه به روش تزریقی در ماهی به همراه داشت. به همین دلیل در شرایطی که ماهیان در استرس قرار دارند واکسیناسیون به روش حمام به همراه واکسن یادآور می‌تواند کارآیی مطلوبی را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of two-strain streptococcosis vaccine “Streptococcus iniae / Lactococcus garvieae” on some serum immune parameters in rainbow trout “Oncorhynchus mykiss”

نویسندگان [English]

 • Somayeh Namrudi 1
 • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
 • Ali Hajibaglu 3
 • Mohammad Mazandarani 3
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Environment and Fisheries, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Environment and Fisheries, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

 Streptococciosis is one of the most common bacterial diseases in cold water fish farms in Iran that causes a lot of losses to these farms every year and vaccination can be very effective in controlling this disease. In this study, the effectiveness of streptococcus/lactococcus vaccine was evaluated in both injection and bath methods in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling. For this purpose, four treatment groups include one-step vaccinated using the bath method group, two-step vaccinated using the bath method group, hyperosmotic fish group+two-step vaccine using the bath method, the group of fish vaccinated with the injection method, and a control group considered. In this regard, 350 fish with a weight of 4.2±0.36 were divided into 10 tanks (two replicates for each group). The fish were reared and tested for two months. In this study, 5 experimental groups including the control group, the group of one-stage bath vaccination fish, the two-step bath vaccination group, the group of fishes vaccinated with hyperosmotic environment+two-step bath vaccination, and the group of vaccination via injection method. Based on the results, total serum protein levels in all vaccinated fish were higher than those in the control group, and based on statistical analysis, the highest level was recorded in the fish vaccinated by injection and the two-stage hyperosmotic+vaccine bath method. Glucose values were also measured in both groups of two-step vaccinated fish and the injection method was higher than in other fish. The ALP, ALT, and AST levels in the injected fish group were higher than those of the other groups. Finally, the serum antibody levels for both Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae bacteria was higher for the fish in the injection group and the two two-stage bath groups than the one-stage vaccinated fish. At the same time, no antibody was observed in the control group. Based on the results, the two bath steps vaccination more and less produces the same levels of serum antibody titer as the injection method in fish, at the same time, the bath method caused less injuries compared to the injection method in fish. So in situations where fish are under stress, bath vaccination with reminder doses can be critical and more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immunity
 • Streptococcus
 • Lactococcus
 • Vaccination
 • Rainbow trout
 1. Alishahi, M., Halimi, M., Ghorbanpour, M. and Tabandeh, M.R., 2020. Effect of three administration routes of treptococcus/lactococus Bacterin on specific immunity and expression of IgM and IL-6 genes in rainbow trout. Aquatic Physiology and Biotechnology. 8(1): 123-146. DOI:  22124/JAPB.2020.12787.1322
 2. Bectas, Z.H., Ucar, F.B. and Savaser, S., 2017. Isolation and Identification of Streptococcus parauberis from Freshwater Fish in Turkey. LimnoFish- Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 3(3): 175-182. DOI: 10.17216/limnofish.335516
 3. Bogwald, J. and Dalmo, A., 2019. Review on Immersion Vaccines for Fish: An Update 2019. Microorganisms. 7(12): 627. DOI:10.3390/microorganisms7120627
 4. Du, Y., Tang, X., Sheng, X., Xing, J. and Zhan, W., 2017. The influence of concentration of inactivated Edwardsiella tarda bacterin and immersion time on antigen uptake and expression of immune-related genes in Japanese flounder (Paralichthys olivaceus). Microb Pathog. 103: 19-28.آل
 5. Eldar, A., and Ghittino C., 1999. Lactococcus garvieae and Streptococcus iniae infections in rainbow trout Oncorhynchus mykiss: similar, but different diseases. Journal of Diseases of Aquatic Organisms. 36: 227-236.
 6. Eldar, A., Bejerano, Y., Livoff, A., Horovitcz, A. and Bercovier, H., 1995. Experimental streptococcal meningoencephalitis in cultured fish. Vet. Microbiol. 43: 33-40.
 7. El-Noby, G.A., Hassanin, M., El-Hady and M., Aboshabana, Sh., 2021. Streptococcus: A review article on an emerging pathogen of farmed fishes. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. 25(1): 123-139.
 8. Gao, Y., Tang, X., Sheng, X., Xing, J. and Zhan, W., 2016. Antigen uptake and expression of antigen presentation-related immune genes in flounder (Paralichthys olivaceus) after vaccination with an inactivated Edwardsiella tarda immersion vaccine, following hyperosmotic treatment. Fish Shellfish Immun. 55: 274-280.
 9. Giannini, E.G., Testa, R. and Savarino, V., 2005. Liver enzyme alteration: A guide for clinicians. Canadian Medical Association Journal. 172(3): 376-379. https://doi.org/10. 1503/cmaj.1040752
 10. Golchin Manshadi, A., 2022. Survey on streptococcosis in selected farms of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Yasuj province. Yasuj Journal of Zoonosis. 1(2): 13-23. DOI: 1001.1.28209982.1400.1.2.6.6
 11. Ji, J., Torrealba, D., Thwaite, R., Gomez, A.C., Parra, D. and Roher, N., 2019. Nanostructured TNF alpha protein targets the zebrafish (Danio rerio) immune system through mucosal surfaces and improves the survival after Mycobacterium marinum lethal infection. Aquaculture. 510: 138-149.
 12. Karami, E., Alishahi, M., Ghorbanpor, M., Tabandeh, M.R. and Mohamadiyan, T., 2019. Serum antibody response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss to two species of pathogenic bacteria; Streptococcus iniae and Lactococcus garviae. Iranian Scientific Fisheries Journal. 28(1): 1-8. DOI: 22092/ISFJ.2019.118605
 13. Khaj, H., Mesbah, M. and Tabandeh, M.R., 2018. Mohammadian, T. and Dadar, M. Comparative effects of Iranian streptococcus/lactococcus vaccine and Aquavac vaccine on growth performance and immunity in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss). Iranian Veterinary Journal. 13(4): 28-42. DoI: 22055/IVJ.2017.48182.1696
 14. Mazandarani, M., Hoseinifar, S.H., Reza Gholitebar, Z., Soudagar, M. and Safari, R., 2022. Evaluation of Yersinia ruckeri vaccine performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics. 11(2): 37-48. DOI:  22069/ JAPU.2022.20190.1652
 15. Pasaribu, W., Sukenda, S. and Nuryati, S., 2018. The Efficacy of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Broodstock and Larval Immunization against Streptococcus agalactiae and Aeromonas hydrophila. Fishes. 3(1): 161-168.
 16. Romalde, J.L., Ravelo, C., Valdés, I., Magariños, B., de la Fuente, E., San Martín, C., Avendaño-Herrera, R. and Toranzo, A.E., 2008. Streptococcus phocae, an emerging pathogen for salmonid culture. Vet. Microbiol. 130:
  198-207.
 17. Swain, P.S., Dash, P.K., Sahoo, P., Routray, S.K., Sahoo, S.D., Gupta, P.K., Meher, N. and Sarangi, A., 2006. Non specific immune parameters of brood Indian major carp Labeo rohita and their seasonal variations. Fish and Shellfish Immunology. 22: 38-43.
 18. Soltani, M., Pirali Kheirabadi, E., Taheri Mirghaed, A., Zargar, A., Mohamadian, S., Roohollahi, S. and Zakian M., 2016. Study on streptococcosis and lactococcosis outbreaks in rainbow trout farms in Fars and Lorestan Provinces. Journal of Veterinary Microbiology. 30: 49-58.
 19. Soltani,M., Nikbakht, G.R., Ebrahimzadeh Moussavi, H.A. and Ahmadzadeh, N., 2008. Epizootic outbreaks of lactococcosis caused by Lactococcus garvieae in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Iran. Bull Eur Ass Fish Pathol. 28: 209-214.
 20. Thomas, L., 1998. Clinical laboratory diagnostics: Use and assessment of clinical laboratory results. TH-Books Verlagsgesellschaft Amer Assn for Clinical Chemistry; 1st edition .1527 p. https://doi.org/10.1093/clinchem/ 45.4.586a
 21. Van Doan, H., Soltani, M., Leitão, A., Shafiei, S., Asadi, S., Lymbery, A.J. and Ringø, E., 2022. Streptococcosis a Re-Emerging Disease in Aquaculture: Significance and Phytotherapy. Animals. 12: 2443. https://doi.org/10.3390/ ani12182443