بررسی تأثیر عصاره نعناع (Mentha piperita L) و پونه (Mentha pulegium) بر شاخص های خونی و بیوشیمیایی در قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22034/aej.2022.354899.2862

چکیده

در سال‌های اخیر، به‌کارگیری مکمل‌های گیاهی به دلیل مزایای زیاد جایگزین مکمل‌های مصنوعی در آبزیان شده‌است. این پژوهش به منظور بررسی اثرات عصاره نعناع و پونه بر روی برخی از فراسنجه‌های خونی و بیوشیمیایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام گردید. بدین منظور، تعداد 320 قطعه ماهی قزل‌آلا در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در استخر پرورش ماهی اطراف استان کرمانشاه ارزیابی شد. گروه‌های آزمایشی شامل (1): گروه شاهد (جیره فاقد عصاره پونه و نعناع)، (2): تیمار حاوی 1 درصد پونه، (3): تیمار حاوی 2 درصد پونه، (4): تیمار حاوی 1 درصد نعناع، (5) تیمار حاوی 2 درصد نعناع و (6) تیمار ترکیبی (1 درصد از هر عصاره) بودند. برخی از فراسنجه‌های خونی شامل تعداد گلبول‌های سفید و قرمز، هموگلوبین و فراسنجه‌های بیوشیمیایی شامل آلبومین، گلوبولین، گلوکز، تری‌گلیسیرید و آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترنسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز بررسی شد. نتایج نشان دادن که افزودن ترکیب دو عصاره پونه و نعناع به جیره، سبب افزایش معنی‌دار گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز و هموگلوبین در مقایسه با افزودن هر یک از این عصاره‌ها به تنهایی گردید. عصاره 1 درصد نعناع بیش ترین تأثیر را بر تعداد گلوبولین خون داشت. بیشترین تأثیر معنی‌دار بر روی میزان آلبومین، مربوط به عصاره 2 درصد نعناع بود. بیش ترین میانگین گلوکز خون و آلبومین به تیمار حاوی 2 درصد نعناع و بیش ترین و کم ترین میزان تری‌گلیسیرید به ترتیب به عصاره 1 درصد نعناع و ترکیب دو عصاره نعناع و پونه تعلق گرفت. سطوح بالاتر هر دو عصاره پونه و نعناع موجب افزایش مقادیر آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترنسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز گردید. با توجه به نتایج مطالعه، به نظر می رسد در شرایط فیزیولوژیک، استفاده از عصاره پونه و نعناع ضمن بهبود عملکرد سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، می تواند فیزیولوژی ماهی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Mentha piperata and Mentha Pulegium extract on blood and biochemical parameters in Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

 • Maryam Karimi Dehkordi 1
 • Forogh Mohammadi 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of veterinary, Agriculture Faculty, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In recent years, the application of herbal compounds has replaced artificial supplements in the fisheries due to their benefits. This study was performed to investigate the effects of Mentha piperata and Mentha Pulegium extracts on some blood and biochemical parameters in Oncorhynchus mykiss. For this purpose, 320 fish were evaluated in a completely randomized design with six treatments and four replications in a farm around Kermanshah Province. Experimental groups included (1): control group (basic diet), (2): treatment containing 1% Pennyrile, (3): treatment containing 2% M. Pulegium, (4): treatment containing 1% M. piperata, (5) treatments contained 2% M. piperata and (6) combination treatments (1% of each extract). Blood parameters including white and red blood cells, globulin, hemoglobin, and biochemical parameters, including albumin, glucose, triglycerides, and the enzymes alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, and aspartate aminotransferase were evaluated. According to the results, the combination of M. pulegium and M. piperata extracts resulted in more white blood cells, red blood cells, and hemoglobin compared to the individual levels of both mint extracts. 1% M. piperata extract had the greatest effect on blood globulin count. The most significant effect on albumin content was observed in 2% M. piperata extract group. The highest mean blood glucose and albumin were found in the fish received 2 percent of M. piperata. Also, the highest levels of and the lowest triglyceride were observed in the fish supplemented with M. piperata extract and the combination of M. piperata and M. pulegium extracts, respectively. Higher levels of both M. pulegium and M. piperita L extracts increased the levels of alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, and aspartate aminotransferase enzymes. According to the results of the study, it seems that in physiological conditions, the use of M. pulegium and M. piperata extracts can improve the physiology of fish while improving the function of the immune system and some blood biochemical parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • M. Piperata
 • M.Pulegium
 • Blood parameters
 • Biochemical parameters
 • Oncorhynchus mykiss
 1. Ghasemi Pirbalouti, A., Pirali, E., Pishkar, G., Jalali, S.M., Raissy, M. and Jafarian Dehkordi, M., 2011. The essential oils of some medicinal plants on the immune system and growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Medicinal Herbs. 2(2): 149-155.
 2. Ventola, C.L., 2015. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. Pharmacy and therapeutics. 40(4): 277.
 3. Abdelli, M., Moghrani, H., Aboun, A. and Maachi, R., 2016. Algerian Mentha pulegium L. leaves essential oil: Chemical composition, antimicrobial, insecticidal and antioxidant activities. Industrial Crops and Products. 94: 197-205.
 4. Heydari, M. and Paknejad, H., 2020. The effect of oral extract of oregano (Mentha longifolia) on growth performance and blood and serum parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and resistance to bacterial disease. Journal of Aquatic Ecology. 9(2): 11-21.
 5. İşcan, G., Ki̇ri̇mer, N., Kürkcüoǧlu, M.N., Başer, H.C. and Demirci, F., 2001. Antimicrobial screening of Mentha piperita essential oils. Journal of agricultural and food chemistry. 50(14): 3943-3946.
 6. Chaharborji, M., Imanpour, M., Safari, R. and Jafar, A., 2019. Effect of spearmint essential on reducing stress during transportation of common carp (Cyrpinus carpio). Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology). 32(2): 175-185.
 7. Adel, M., Safari, R., Nematolahi, A. and Taghdosi, V., 2015. Molecular study and determine the sensitivity of Lactococcus garvieae the causative agent of lactococosis in rainbow trout on essential oils. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences. 9(1).
 8. Mahboubi, M. and Haghi, G., 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium essential oil. Journal of ethnopharmacology. 119(2): 325-327.
 9. Ranjbar, M., Ghorbanpoor, M., Peyghan, R., Mesbah, M. and Razi Jalali, M., 2010. Effects of dietary Aloe vera on some specific and nonspecific immunity in the common carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Veterinary Medicine. 4(3): 189-195. (In Persian)
 10. Tabatabaei Yazdi, F., Alizade Behbahani, B. and Heidari Sureshjani, M., 2014. The comparison of antimicrobial effects of Chevil (Ferulago angulata) extract with a variety of common therapeutic antibiotics in vitro. Journal of Arak University of Medical Sciences. 17(3): 35-46.
 11. Harikrishnan, R., Balasundaram, C. and Heo, M.S., 2010. Herbal supplementation diets on hematology and innate immunity in goldfish against Aeromonas hydrophila. Fish & shellfish immunology. 28(2): 354-361.
 12. Haghighi, M. and Rohani, M.S., 2013. The effects of powdered ginger (Zingiber officinale) on the haematological and immunological parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Journal of medicinal Plant and Herbal therapy research. 1(1): 8-12.
 13. Binaii, M., Ghiasi, M., Farabi, S.M.V., Pourgholam, R., Fazli, H. and Safari, R., 2014. Biochemical and hemato-immunological parameters in juvenile beluga (Huso huso) following the diet supplemented with nettle (Urtica dioica). Fish and shellfish immunology. 36(1): 46-51.
 14. Akrami, R., Gharaei, A., Mansour, M.R. and Galeshi, A., 2015. Effects of dietary onion (Allium cepa) powder on growth, innate immune response and hemato-biochemical parameters of beluga (Huso huso Linnaeus, 1754) juvenile. Fish and shellfish immunology. 45(2): 828-834.
 15. Alcicek, A., Bozkurt, M. and Çabuk, M., 2003. The effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science. 33(2): 89-94.
 16. Azizi, E., Firouzbakhsh, F. and Janikhalili, K., 2016. Effects of dietary Supplemental thyme essence (Thymus vulgaris) on growth, hematological and serum biochemical parameters of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Journal of Applied Ichthyological Research. 4(2): 45-61.
 17. Sedghi, M., Golian, A., Kermanshahi, H. and Ahmadi, H., 2010. Effect of dietary supplementation of licorice extract and a prebiotic on performance and blood metabolites of broilers. South African Journal of Animal Science. 40(4): 371-380.
 18. Chang, Q., Liang, M., Wang, J. and Sun, J., 2006. Influence of chitosan on the growth and non-specific immunity of Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus). Marine Fisheries Research. 27(5): 17-22.
 19. Gopalakannan, A. and Arul, V., 2006. Immunomodulatory effects of dietary intake of chitin, chitosan and levamisole on the immune system of Cyprinus carpio and control of Aeromonas hydrophila infection in ponds. Aquaculture. 255(1-4): 179-187.
 20. Siwicki, A.K., Anderson, D.P. and Rumsey, G.L., 1994. Dietary intake of immunostimulants by rainbow trout affects non-specific immunity and protection against furunculosis. Veterinary immunology and immunopathology. 41(1-2): 125-139.
 21. Mohammadi, M.J., Alishahi, M., Aramon, A. and Jahantigh, R., 2014. Studies on alcoholic extract of plantago ovata on some hematological parameters of Oncorhynchus mykiss. Journal of Breeding and Aquaculture Sciences. 2(2): 59-70. (In Persian)
 22. Adel, M., Pourgholam, R., Zorriehzahra, S. and Ghiasi, M., 2015. The effect of different level of Mentha piperita on some of the hematological, biochemical and immune parameters of Oncorhynchus mykiss. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 24(1): 37-46.
 23. Aghajani, S., Binaii, M., Pourgholam, R. and Babaalian Amiri, A., 2015. Effect of aqueous extracts of Hypericumperforatum on hemato-serological parameters and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under thermal stress. Fisheries Science and Technology. 4(2): 91-101.
 24. Jazani, N., Ghasemnejad-Berenji, H. and Sadegpoor, S., 2009. Antibacterial effects of Iranian Mentha pulegium essential oil on isolates of Klebsiella sp. Pakistan Journal of Biological Sciences. 12(2): 183.
 25. Raissy, M., Ghafarifarsani, H., Hoseinifar, S.H., El-Haroun, E.R., Naserabad, S.S. and Van Doan, H., 2022. The effect of dietary combined herbs extracts (oak acorn, coriander, and common mallow) on growth, digestive enzymes, antioxidant and immune response, and resistance against Aeromonas hydrophila infection in common carp, Cyprinus carpio. Aquaculture. 546: 737287.
 26. Raissy, M., Kabootarkhani, M.A., Sanisales, K., Mohammadi, M. and Rashidian, G., 2021. The Synergistic Effects of Combined Use of Mentha longifolia, Thymus carmanicus, and Trachyspermum copticum on Growth Performance, Feed Utilization, and Expression of Key Immune Genes in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Frontiers in Veterinary Science. 8: 810261.
 27. Talpur, A.D., 2014. Mentha piperita (Peppermint) as feed additive enhanced growth performance, survival, immune response and disease resistance of Asian seabass, Lates calcarifer (Bloch) against Vibrio harveyi Aquaculture. 420: 71-78.
 28. Abasali, H. and Mohamad, S., 2010. Immune response of common carp (Cyprinus carpio) fed with herbal immunostimulants diets. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9(13): 1839-1847.
 29. Soltani, M., Sheikhzadeh, N., Ebrahimzadeh-Mousavi, H. and Zargar, A., 2010. Effects of Zataria multiflora essential oil on innate immune responses of common carp (Cyprinus carpio). Journal of Fisheries and Aquatic science. 5(4): 191-199
 30. Guanghong, W., Yuan, C., Shen, M., Tang, J., Gong, Y. and Dongme, L., 2007. Immunological and biochemical parameters in carp (Cyprinus carp) Qompsell feed ingredients for long term administration. Aquaculture Research. 38: 246-255.
 31. Darvishi, M., Shamsaie Mehrgan, M. and Khajerahimi, A., 2021. Dietary effect of liquorice (Glycyrrhiza glabra) aqueous extract powder on some skin mucus immune parameters and protein pattern in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Animal Environment. 13(3): 175-180. (In Persian)
 32. Khayati Shirehjini, S. and Kazemian, M., 2020. Effect of fruit aqueous extracts from cornelian cherry (Cornus mas) on some of growth parameters, hematological and non-specific immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Juvenile. Journal of Animal Environment. 12(4): 359-370. (In Persian)
 33. Zadmajid, V. and Mohammadi, C., 2017. Dietary thyme essential oil (Thymus vulgaris) changes serum stress markers, enzyme activity, and hematological parameters in gibel carp (Carassius auratus gibelio) exposed to silver nanoparticles. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 16 (3) :1063-1084. (In Persian)
 34. Hoseini, S.M. and Yousefi, M., 2019. Beneficial effects of thyme (Thymus vulgaris) extract on oxytetracycline induced stress response, immunosuppression, oxidative stress and enzymatic changes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture nutrition. 25(2): 298-309.
 35. Ghafarifarsani, H., Hoseinifar, S.H., Adorian, T.J., Ferrigolo, F.R.G., Raissy, M. and Van Doan, H., 2021. The effects of combined inclusion of Malvae sylvestris, Origanum vulgare, and Allium hirtifolium boiss for common carp (Cyprinus carpio) diet: Growth performance, antioxidant defense, and immunological parameters. Fish and Shellfish Immunology. 119: 670-677.
 36. El‐Ratel, I.T., Abdel‐Khalek, A.K.E., Gabr, S.A., Hammad, M.E. and El‐Morsy, H.I., 2020. Influence of allicin administration on reproductive efficiency, immunity and lipid peroxidation of rabbit does under high ambient temperature. Journal of animal physiology and animal nutrition. 104(2): 539-348.