ماتریس ریسک تولید جهت استفاده از بهبود دهنده های آب در پرورش زالوی طبی وتعیین استراتژی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/aej.2021.273584.2467

چکیده

زالوها موجودات بسیار مفیدی هستند به همین جهت آن‌ها را در صنعت پزشکی مورداستفاده قرار می‌دهند. مشکلات اصلی پرورش زالو، تلفات زیاد و آلودگی کیفی آب است. یکی از راه های موثر استفاده از پروبیوتیک بهبوددهنده آب منجر به بهبود کیفیت آب و کاهش تلفات و افزایش بازماندگی و تولید می شود. این تحقیق با استفاده از دو مواد پروبیوتیک ساخت جدید(HC ,SA) در آزمایشی با 10 تیمار در ظروف شیشه ای زالو انجام شد. نتایج نشان می دهد که میزان غلظت هر دو پروبیوتیک مورد مصرف 7/5 سی سی در لیتر در تیمار9 دارای وضعیت مناسب تری نسبت به سایر تیمارها بود لذا امکان استفاده از این میزان غلظت پروبیوتیک در پرورش زالو عملا توانسته رشد بیش تری داشته باشد. هم چنین، با استفاده از ضریب ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی عوامل تاثیرگذار اصلی در صنعت پرورش زالو در پارامترهای پرورش زالو در عدم استفاده از پروبیوتیک عدد 10 و در پارامترهای آزمایشی با استفاده از پروبیوتیک تجاری عدد 16به دست آمد که بسیار کاربردی است. در نهایت تعیین آینده پرورش زالو در ایران در جهت تامین نیاز داخلی و صادرات و ارزآوری و رقابت در بازارهای جهانی استفاده از مواد بهبوددهنده جدید پروبیوتیک است که می تواند در افزایش بازماندگی و تولید زالو بسیار با اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production risk matrix for using water improvers in leeches breeding and determining future strategy

نویسندگان [English]

 • Mahsa Salehi
 • Gholamreza Rafiee
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Leeches are very useful creatures, so they are used in the medical industry. The main problems of leeches breeding are high losses and water quality pollution. One of the effective ways to use water-improving probiotics is to improve water quality and reduce losses and increase survival and production. This study was performed using two new probiotics (HC, SA) in an experiment with 10 treatments in leech glass containers. The results show that the concentration of both probiotics used in 7.5 cc per liter in treatment 9 was more suitable than other treatments, so the possibility of using this concentration of probiotics in leeches breeding was actually able to grow more. Also, using quantitative strategic planning matrix coefficient, the main influential factors in leech breeding industry in leech breeding parameters in not using probiotics number 10 and in experimental parameters using commercial probiotics number 16 which is very practical.Finally, determining the future of leech breeding in Iran in order to meet domestic needs and exports and currency and competition in global markets is the use of new probiotic improvers that can be very important in increasing the survival and production of leeches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk matrix
 • Leech
 • Water improver
 • Future planning
 1. Ceylan, M., Küçükkara, R., Erbatur, İ., Karataş, E., Tunç, M. and Sağlam, N., 2021. Growth, survival and reproduction of the Turkish medicinal leech, Hirudo sulukii. Invertebrate Reproduction & Development. 1-12.
 2. Ma, C.J., Li, X. and Chen, H., 2021. Research progress in the use of leeches for medical purposes. Tradit Med Res. 6(2): 15.
 3. Abatenh, E., Gizaw, B., Tsegay, Z., Tefera, G. and Aynalem, E., 2018. Health benefits of probiotics. Journal of Bacteriology Infectious Disease. 2(1): 8-27.
 4. Baskova, I.P., Cherkesova, D.U. and Mossolow, V.V., 1983. Hirudin from leech head and whole leech and Pseudo hirudin from leech bodies. Thrombosis Research. 30: 459-467.
 5. Elliott, J.M. and Tullett, P.A., 1984. The status of the medicinal leech Hirudo medicinallis in Europe and especially in the British Isles. Biological Conservation. 29(1): 15-26.
 6. Palm, N.M., Wesolowski, J.C., Wu, J.Y. and Srinivas, P., 2021. Implementation of a Leeches+ antimicrobial Prophylaxis order panel to optimize medicinal leech use at a tertiary care academic medical center. Journal of Pharmacy Practice. 0897190021993683.
 7. Gouda, H.A., 2006. The effect of peritrich ciliates on some freshwater leeches from Assiut, Egypt. Journal of Invertebrate Pathology. 93: 143-149.
 8. Kais, F., Najla, H., Ibtissem, C., Amel, D., Mohammed Ezz, E.M., Bochra, K., Faouzi, L., Kamel, C., Nabil, A., Hajer, M., Sadok, K. and Hechmi, M., 2017. Culture conditions improvement of Crassostrea gigas using a potential probiotic Bacillus sp strain. Microbial Pathogenesis. 110: 654-658.
 9. Li, T., Teng, D., Mao, R., Hao, Y., Wang, X. and Wang, J., 2020. A critical review of antibiotic resistance in probiotic bacteria. Food Research International. 109571.
 10. Fernandez, R., Sridhar, M. and Sridhar, N., 2011. Effect of lactic acid bacteria administered orally on growth performance of Penaeus indicus (H. Milne Edwards) juveniles. Research Journal of Microbiology. 6(5): 466-479.
 11. Krishnani, K.K., Kathiravan, V., Meena, K.K., Sarkar, B., Kumar, S., Brahmane, M.P. and Kailasam, N.K.M., 2019. Bioremediation of aquatic toxicants: application of multi-omic approaches. Narendra Publishing House, Delhi, India.‏
 12. Department of Fisheries Malaysia. 2009. Penukaran Jabatan Teknikal Bagi Pengurusan Permit Eksport/Import dan Angkutuntuk Lintahdari Perhilitan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Putrajaya: Government Printing Office.
 13. MohdAmri, A., 2009. HDC Industry Development Corporation, S.B, 5.02 Level 5 KPMG 1stAvenue, Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya. Interview. June 10.
 14. Nimrat, S., Suksawat, S., Boonthai, T. and Vuthiphandchai, V., 2012. Potential Bacillus probiotics enhance bacterial numbers, water quality and growth during early development of white shrimp (Litopenaeus vannamei). Veterinary microbiology. 159(3-4): 443-450.
 15. Jha, A.K., 2011. Probiotic technology: an effective means for bioremediation in shrimp farming ponds. Journal of Bangladesh Academy of Sciences. 35(2): 237-240.
 16. Vidali, M., 2001. an overview. Pure and applied chemistry. 73(7): 1163-1172.
 17. Crab, R., Avinimeleh. Y., Defoirdt, T., Bossier, P. and Verstrate, W., 2007. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production. Aquaculture. 270: 1-14.
 18. Ghajari, A., 2018. The use of new technologies in the aquaculture industry, a report submitted to the health and diseases office of the country's veterinary organization. Internal report of the organization.
 19. Khazaei, S., 2019. Principles and foundations of future research in business. Future research today's need, tomorrow's need. Workshop on the basics of future research and business opportunistic methods.
 20. Anderson, J.L., Asche, F. and Garlock, T., 2019. Economics of Aquaculture Policy and Regulation. Annual Reviews of Resource Economics. 11: 101-123.