اثر هیدرو الکلی عصاره برگی گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر میزان تستوسترون سرمی موش صحرایی نر

نویسندگان

1 فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت، دهدشت

2 زیست شناسی جانوران دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت، دهدشت

3 محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت، دهدشت

4 بیماری شناسی گیاهی- نماتود شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهدشت، دهدشت

چکیده

در عصر حاضر برای رهایی از عوارض جانبی داروهای شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات هیدرو الکلی عصاره برگی گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر تستوسترون سرمی موش صحرایی نر انجام شد. به این منظور 45 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد چارلز ریور با وزن تقریبی 210 تا 250 گرم به سه گروه شامل گروه آزمایش1(20 میلی‌ گرم عصاره)، گروه آزمایش2 (40 میلی‌ گرم عصاره) و گروه شاهد (2 میلی‌ لیتر آب مقطر) تقسیم شدند. عصاره‌ گیری بر گ‌های گیاه با روش خیساندن انجام گردید. در مدت یک ماه عصاره خشک با دو دوز مزبور در دو میلی‌ لیتر آب مقطر حل می‌ شد و روزانه با سرنگ مجهز به نیدل دهانی- حلقی با دوزهای معین به گروه ‌های آزمایش و همین حجم آب مقطر به گروه شاهد خورانده می‌ شد. در پایان، موش‌ ها با استنشاق اتر بی ‌هوش و با شکافتن سینه آن‌ ها، نمونه‌ های خونی تهیه گردید. سطوح تستوسترون سرمی با روش ELISA اندازه‌ گیری شد. داده‌ ها با روش آنالیز واریانس یک ‌طرفه و تست تکمیلی توکی با استفاده از نرم‌ افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که غلظت سرمی تستوسترون موش ‌های صحرایی نر در هر سه گروه نسبت به هم‌دیگر تفاوت معنی‌ داری داشت (0/05>P). هم‌ چنین میانگین غلظت سرمی تستوسترون افزایش معنی‌ داری را در گروه‌ های آزمایش نسبت به گروه شاهد نشان داده است (0/05>p). ترشح تستوسترون در گروه آزمایش2 (دوز بالا) نسبت به گروه آزمایش1 (دوز پایین) کاهش معنی ‌داری را نشان داده است (0/05>P). به طورکلی از یافته‌ های تحقیق حاضر نتیجه‌ گیری می‌ شود که ترکیبات شبیه هورمون‌ های جنسی موجود در عصاره گیاه پنج انگشت با اثر بر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-بیضه از طریق سازوکارهای مولکولی یا بازخوردی وابسته به دوز، تغییرات چشمگیری را در ترشح تستوسترون سرمی موش‌ های صحرایی نر سبب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of hydro-alcoholic (Vitex agnus castus) leaf extract on the serum testosterone in the male rats

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bahrebar 1
  • Hedayat Yavar Moghadam 2
  • Ahmad Bahrebar 3
  • Ali Bahrebar 4
1 Biology-Animal Physiology, Islamic Azad University, Dehdasht Branch, Dehdasht, Iran.
2 Marine Biology, Islamic Azad University, Dehdasht Branch, Dehdasht, Iran
3 Environmental Science, Islamic Azad University, Dehdasht Branch, Dehdasht, Iran
4 Plant Pathology-Nematology, Islamic Azad University, Dehdasht Branch, Dehdasht, Iran
چکیده [English]

Nowadays, to get rid of the side effects of chemical drugs, the use of medicinal plants is taken into consideration. Therefore, the present study examined the effects of the hydroalcoholic leaf extract of Vitex (Vitex agnus-castus) on the serum testosterone levels in male rats. For this purpose, 45 adult male Charles river strain rats with weight approximately about 210 to 250 g were divided to 3 groups including first experimental group (20 mg/day extract), second experimental group (40 mg/day extract), and sham group (2 ml distilled water/day). Extraction was performed using maceration method. For one month, dried leaf extraction, with two doses were dissolved in 2 ml of distilled water daily then given to groups of experimental rats by oral syringe with needle-gag doses and distilled water alone was given to sham group. At the end, the animal was anaesthetized by inhalation of ether and the blood was taken off from its heart. Serum concentration of testosterone was measured by ELISA. Data were analyzed using One Way ANOVA, Tukey test and SPSS Software. Results of this study were showed that serum levels of testosterone in the male rats in all three groups (sham , experimental 1 and experimental 2) in comparison to each other, had a significant difference (P<0.05). Tukey test analysis was showed that mean serum concentration of testosterone increased significantly in both experimental groups (1 and 2) in compared with sham group and decreased in the experimental group 2 (high dose) in compared with experimental group 1 (low dose) (P <0.05). By findings of this study concluded that sex hormone-like compounds present in the extract of Vitex (V. agnus-castus) were influenced on the hypothalamic - pituitary -gonad axis through dose dependent molecular or feedback mechanisms which a significant changes were caused  in the serum levels of testosterone in the male rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitex agnus-castus
  • testosterone
  • Hydro- Alcoholic Leaf Extract