تاثیر عصارة هیدروالکلی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی فساد میکروبی گوشت سینة مرغ در شرایط یخچال

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکدة پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

رویکرد جدید صنایع غذایی استفاده از نگه­دارنده ­های طبیعی به­ جای مصنوعی است. مطالعه ­ای به­ منظور معرفی یک محصول کام پذیر و پایدار که درنتیجة غوطه ­وری گوشت سینة مرغ در عصارة زرشک  و زئین ذرت غنی شده با اسانس پیاز، در شرایط یخچال صورت گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل نمونه­ های غوطه ­وری شده در آب مقطر استریل، نمونه ­های غوطه ­وری ­شده در عصارة زرشک 1/5%، نمونه­ های غوطه ­وری­ شده در عصارة زرشک 3%، نمونه ­های غوطه­ وری­ شده در عصارة زرشک 1/5% و زئین ذرت، نمونه ­های غوطه ­وری­ شده در عصارة زرشک 3% و زئین ذرت،نمونه ­های غوطه ­وری­ شده در عصارة زرشک 1/5% و زئین ذرت غنی­ شده با اسانس پیاز 2% و نمونه­ های غوطه ­وری­ شده در عصارة زرشک 3% و زئین ذرت غنی­ شده با اسانس پیاز 2% بودند. نمونه­ ها در دمای 1±درجه ساتنی­ گراد به ­مدت 15 روز نگه ­داری شده و در فواصل 3 روز مورد آزمایش قرار گرفتند، تمامی تیمارها به ­طور معنی ­داری جمعیت باکتری­ های مزوفیل هوازی، گونه­ های سودوموناس، باکتری­ های اسیدلاکتیک، انتروباکتریاسه، باکتری­ های سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه شاهد کاهش دادند. هم­ چنین پوشش­دهی توسط زئین ذرت غنی­ شده با اسانس پیاز به­ طور معنی ­داری این اثرات را بهبود بخشید. براساس یافته­ های به ­دست آمده، نتیجه ­گیری می ­شود که عصارة زرشک می ­تواند در ترکیب با پوشش­ خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز موجب کاهش رشد باکتری ­های عامل فساد گوشت سینة مرغ در شرایط یخچال شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of barberry extract singly and combined to Zein edible coating containing onion (Allium cepa) essential oil on Microbial Spoilage of chicken breast meat

نویسندگان [English]

 • Doua Mousavi Parsa
 • Behnaz Bazargani-Gilani
 • Mohammadreza Pajohi-Alamoti
Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The new approach of food industries is natural preservatives usage instead of synthetic ones. This study was investigated to introduce a palatable and stable new product resulting from dipping of chicken breast meat in barberry extract  (BE) and Corn Zein coating enriched with Allium cepa essential oil (A) during refrigerated storage. Treatments examined in the present study were the following: C (control samples were dipped in sterile distilled water), BE1.5% (samples were dipped in 1.5% barberry extract), BE3% (samples were dipped in 3% barberry extract), BE1.5%-CZ( samples were dipped in 1.5% barberry extract and Corn Zein), BE3%-CZ  (samples were dipped in 3% barberry extract and Corn Zein), BE1.5%-CZ-A2%(samples were dipped in in 1.5% barberry extract,  Corn Zein and onion essential oil ) and BE3%-CZ-A2%( samples were dipped in 3% barberry extract,  Corn Zein and onion essential oil).  The samples were stored at 4 °C for 15 days and analyzed at 3-day intervals. All of treatments significantly (P < 0.05) decreased mesophilic total plate counts (TPC), Pseudomonas spp., lactic acid bacteria (LAB), Enterobacteriaceae, Psychrotrophic bacteria and yeasts-molds as compared control during refrigerated storage. The enriched Corn Zein coating to onion essential oil significantly (p<0.05) improved above effects. It was concluded that barberry extract with Corn Zein coating containing onion essential oil is able to decrease microbial spoilage in chicken breast meat during refrigerated conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barberry extract
 • Corn Zein edible coating
 • Onion essential oil
 • Natural preservative
 • Chicken breast meat
 1. تاجیک، ح.؛ مهدی ­زاده، ت. و مایلی، م.، 1395. اثر ترکیبی پوشش زئین حاوی عصاره­های متانولی و اتانولی پوست نارنج و بسته بندی وکیوم بر زمان ماندگاری ماهی قزل­ آلای نگه ­داری شده در یخچال. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه.
 2. رنجبر، م.؛ شریفان، ا.؛ شعبانی، ش. و امین ­افشار، م.، 1392. بررسی اثر عصارة سیر بر باکتری­ های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلا در مدل غذایی گوشت مرغ آمادة طبخ. نشریه علوم غذایی و تغذیه. دوره 11، شماره 4، صفحات 57 تا 66.
 3. Albu, S.; Jaico, E.; Paniwnyk, L.; Lorimer, J.P. and Mason, T., 2004. Potential for the use of ultrasound in the extraction of antioxidants from Rosmarinus officinalis for the food & pharmaceutical industry. Ultrasonics Sonochemistry. Vol. 911, pp: 261-265.
 4. Aliakbarlu, J. and Mohammadi, SH., 2015. Effect of sumac (Rhus coriaria L.) and barberry (Berberis vulgaris L.) water extracts on microbial growth and chemical changes in ground sheep meat. Journal of food processing and preservation. Vol. 39, pp: 1859-1866.
 5. Bazargani-Gilani, B.; Aliakbarlu, J. and Tajik, H., 2015. Effect of pomegranate juice dipping and chitosan coating enriched with Zataria multiflora Boiss essential oil on the shelf-life of chicken meat during refrigerated storage. Innovative Food Science & Emerging Technologies. Vol. 29, pp: 280-287.
 6. Benkeblia, N., 2004. Antimicrobial activity of essential oil extracts of various onions (Allium cepa) and garlic (Allium sativum). Lebensm. Wiss. u.-Technol. Vol. 37, pp: 263-268.
 7. Burt, S., 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods a review. International Journal of Food Microbiology. Vol. 94, pp: 223-253.
 8. Georgantelis, D.; Ambrosiadis, I.; Katikou, P.; Blekas, G. and Georgakis, S.A., 2007. Effect of rosemary extract, chitosan and α-tocopherol on microbiological parameters and lipid oxidation of fresh pork sausages stored at 4 C. Meat Science. Vol. 76, No. 1, pp: 172-181.
 9. Giatrakou, V.; Ntzimani, A.; Zwietering, M. and Savvaidis, I.N., 2010. Combined chitosanthyme treatments with modified atmosphere packaging on a Greek Ready to Cook (RTC) poultry product. Journal of Food Protection. Vol. 73, pp: 663-669.
 10. Giatrakou, V. and Savvaidis, I.N., 2012. Bioactive packaging technologies with chitosan as a natural preservative agent for extended shelf-life food products. In: Arvanitoyannis, I. (Ed.), Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies. Taylor & Francis, Boca Raton, FL. pp: 685-730. Chapter 16.
 11. Göğüş, U.; Bozoglu, F. and Yurdugul, S., 2004. The effects of nisin, oil-wax coating on the quality of refrigerated chicken meat. Food Control. Vol. 15, pp: 537-542.
 12. Hassanpour, H. and Alizadeh, S.H., 2016. Evaluation of phenolic compound, antioxidant activities and Antioxidant enzymes of barberry genotypes in Iran. Scientia Horticulturae. Vol. 200, pp: 125-130.
 13. Hwang, H. and Beuchat, L.R., 1995. Efficacy of selected chemicals for killing pathogenic and spoilage microorganisms on chicken skin. Journal of Food Protection. Vol. 58, pp: 19-23.
 14. Ibrahim Sallam, K., 2007. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate, and sodium citrate in refrigerated sliced salmon. Food Control. Vol. 18, pp: 566-575.
 15. Jay, J.M.; Lossener, M.J. and Golden, D.A., 2005. Modern Food Microbiology, 7th Edition. Springer, New York. pp: 523-530.
 16. Latou, E.; Mexis, S.F.; Badeka, A.V.; Kontakos, S. and Kontominas, M.G., 2014. Combined effect of chitosan and modified atmosphere packaging for shelf life extension of chicken breast fillets. LWT-Food Science and Technology. Vol. 55, pp: 263-268.
 17. Moradi, M.; Tajik, H.; Rohani, S.M.R. and Mahmoudian, A., 2016. Antioxidant and antimicrobial effects of zein edible film impregnated with Zataria multiflora Boiss. essential oil and monolaurin. LWT-Food Science and Technology. Vol. 72, pp: 37-43.
 18. Pena-Serna, C.; Lúcia Barretto Penna, A. and Francisco Lopes Filho, J., 2016. Zein-based blend coatings: Impact on the quality of a model cheese of short ripening period. Journal of Food Engineering. Vol. 171, pp: 208-213.
 19. Riazi, F.; Zeynali, F.; Hosseni, E. and Behmadi, H., 2015. Determination of the minimum inhibitory concentration of the barberry extract and the dried residue of red grape and their effects on the growth inhibition of sausage bacteria by using response surface methodology (RSM). Nutrition and Food Sciences Research.  Vol. 2, pp: 55-63.
 20. Vaithiyanathan, S.; Naveena, B.M.; Muthukumar, M.; Girish, P.S. and Kondaiah, N., 2011. Effect of dipping in pomegranate (Punica granatum) fruit juice phenolic solution on the shelf life of chicken meat under refrigerated storage (4 °C). Meat Science. Vol. 88, pp: 409-414.
 21. Ye, C.L.; Dai, D.H. and Hu, W.L., 2013. Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil from onion (Allium cepa L.). Food Control. Vol. 30, pp: 48-53.
 22. Zohri, A.N.; Abdel-Gawad, K. and Saber, S., 1995. Antibacterial, antidermatophytic and antitoxigenic activities of onion (Allium cepa L.) oil. Microbiology Research. Vol. 150, pp: 167-172.