بررسی تاثیر سطوح تغذیه‌ای اسانس سنبل کوهی(Valerian) و مرزن جوش(Oregano) بر بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

گیاهان دارویی به­دلیل خواص چندگانه در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های دام و طیور به­جای آنتی­بیوتیک‌ها استفاده زیادی دارد. در این مطالعه تغییرات بیان ژن اینترفرون گاما (IFNg) با افزودن اسانس گیاهان دارویی سنبل کوهی و مرزن جوش در جیره جوجه‌های گوشتی آرین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک و اسانس گیاهان دارویی سنبل کوهی و مرزن جوش در سطوح 200 و 400 میلی‌گرم در کیلوگرم بود. صفات میانگین وزن بدن در 6 هفتگی، میزان خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و میزان بیان ژن IFNg اندازه‌گیری شد. برای بررسی بیان ژن، پس از استخراج RNA از بافت کبد جوجه‌ها، cDNA ساخته شد و روش Semi-Quantitative RT-PCR به­کار رفت. برای بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات و مقایسه میانگین تیمارها از رویه GLM و آزمون دانکن (0/05>p) در نرم­افزار 9 SAS استفاده شد. نتایج نشان داد که بیان ژن IFNg در سطوح مختلف تیمارها تفاوت معنی‌داری دارد به­طوری‌که در تیمار مرزنجوش(400میلی‌گرم در کیلوگرم)بیش­ترین و در تیمارسنبلکوهی (200میلی‌گرم در کیلوگرم) کم­ترین میزان بیان مشاهده شد. به­طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مرزن جوش در جیره جوجه‌های گوشتی باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش میزان تلفات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nutritional Levels of Valerian and Oregano oil on Interferon Gamma Gene Expression in Broiler Chickens

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Seyedabadi 1
 • Sima Savar Sofla 1
 • Ali Nouri Emamzadeh 2
 • Hossein Safari 2
1 Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Department of Animal Science, Agriculture College, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The use of medicinal plants instead of antibiotics is highly effective in preventing and treating many diseases of livestock and poultry due to their multiple properties. In this study, gene expression changes of IFNγ were evaluated with the addition of Valerian and oregano oil in Arian broilers. The experiment was conducted in a completely randomized design with 7 treatments and 4 replications. Experimental treatments included control, antibiotic, probiotic, Valerian oil and oregano oil at levels of 200 and 400 mg/kg. Body weight traits at 6 weeks, feed rate, feed conversion ratio and IFNγ gene expression were measured. To determine the expression of IFNγ gene, the total RNA was extracted from four hepatocyte repeat lymphocytes of different treatments and, after generating the cDNAs of the samples, the expression of the genes was investigated by Semi-Quantitative RT-PCR. To investigate the effect of experimental treatments on traits and compare the mean of treatments with GLM and Duncan test (p <0.05), SAS software (9) was used. The results were analyzed using GLM software (SAS 9) and the mean of the treatments were compared using Duncan test. The results showed that expression of IFNγ gene was significantly different at different levels of treatment, so that it was the highest at 400 mg/kg and the lowest amount of expression was observed in treatment of oregano oil (200 mg/kg). In general, the results of this study showed that the use of oregano oil in broiler chicken diet improves immune function and decreases mortality rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broilers
 • Gene expression
 • Medicinal Plants
 • Performance
 1.  

  1. روستائی­علی­مهر، م.؛ باهرقهرمانی­زهرائی،ب.وحقیقیان رودسری، م.،1392. اثر عصاره گیاه سرخارگل بر عملکرد، پاسخ­های ایمنی سلولی و هومورال جوجه­های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران. دوره 9، شماره 2، صفحات 60 تا 70.
  2. روفچائی، ا.؛ ایرانی، م.؛ ابراهیم­زاده، ع. و رئیسی، م.، 1389. تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه مرزن­جوش بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. پنجمین همایش ایده های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
  3. سیدآبادی، ح.ر.؛ ساورسفلی، س. و ایسوندی، ش.، 1395. اثر سطح ترئونین جیره آغازین بر بیان ژن اینترفرون گامای موثر بر سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی سویه آرین. ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
  4. صمدیان، ف.؛ کریمی­ترشیزی، م.ا.؛ انصاری­پیراسرایی، ز.؛ واثقی،ح.؛محمدنژاد، ف. و واحدی، ح.، 1394. اثر سطوح مختلف اسانس نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و بیان ژن­های لیپوژنیک کبدی در جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران. جلد 7، شماره 3، صفحات 329 تا 339.
  5. کمالی­سنگانی، امسعودی، ع.ا. و حسینی، ع.، 1391. بررسی تاثیر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر بیان ژن ROCK1 در بافت ریه جوجه­های گوشتی. سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
  6. محیطی­اصل، م.؛ حسینی، ع.؛ میمندی­پور، ا. و مهدوی، ع.، 1389. گیاهان دارویی در تغذیه دام وطیور. انتشارات الهادی قم 317 صفحه، چاپ اول.
  7. مصدق، ر.؛ سالاری، س.؛ ساری، م.؛ محمدآبادی، ط. و تقی زاده، م.، 1392. مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت­های خون و برخی از فراسنجه­های ایمنی جوجه­های گوشتی. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران. شماره 5، صفحات 20 تا 27.
  8. موسوی، م.؛آخوندزاده­بستی،ا.؛ میثاقی، ع. و جباری­خامنه، ح.، 1389. اثر اسانس گیاه آویشن شیرازی بر روی میزان رشد سالمونلا تیفی­موریوم در سوپ جو تجارتی. یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.
  9. Botsoglou, N.A.; Florou-Paneri, P.; Christaki, E.; Fletouris, D.J. and Spais, A.B., 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British Poultry Science. Vol. 43, pp: 223-230.
  10. Cross, D.E.; Mcdevitt, R.M.; Hillman, K. and Acamovic, T., 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. Brit. Poult. Sci.Vol. 48, pp: 496-506.
  11. Ertas, O.; Guler, T.; Ciftci, M.; Dalkilic, B. and Yılmaz, O., 2005. The effect of a dietary supplement coriander seeds on the fatty acid composition of breast muscle in japanese quail. Revue Med Vet. Vol. 156, No. 10, pp: 514-518.
  12. Haghighi, H.R.; Abdul-Careem, M.F.; Dara, R.A.; Chambers, J.R. and Sharif, S., 2008. Cytokine gene expression in chicken cecal tonsils following treatment with probiotics and Salmonella infection.Vet Microbiol. Vol. 1, No. 126, pp: 225-233.
  13. Hernandez, F.; Madrid, J.; Garcia, V.; Orengo, J. and Megias, M.D., 2004. Influence of two plant extracts on broiler performance digestibility and digestive organ size. Journal of Poultry Science. Vol. 83, pp: 169-174.
  14. Janet, B.; Ahmed, K.A.; Tyagi, P.; Saxena, M. and Saxena, V.K., 2008. Effects of supplemental chromium on interferon-gamma (IFN-gamma) mRNA expression in response to Newcastle disease vaccine in broiler chicken. Research in Veterinary Science. Vol. 1, pp: 46-51.
  15. Kashofer, K.1.; Viertler, C.; Pichler, M. and Zatloukal, K., 2013. Quality control of RNA preservation and extraction from paraffin-embedded tissue: implications for RT-PCR and microarray analysis. PLoS One.Vol. 8, No. 7, pp: 70714.
  16. Kogut, M.H.; Rothwell, L. and Kaiser, P., 2005. IFN gamma priming of chicken heterophils upregulates the expression of proinflammatory and Th1 cytokine mRNA following receptor-mediated phagocytosis of Salmonella enterica serovar enteritidis. J Interferon Cytokine Res. Vol. 25, No. 2, pp: 73-81.
  17. Lee, K.W.; Everts, H.; Kappert, H.J.; Yeom, K.H. and Beynen, A.C., 2002. Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens. J. Appl. Poult. Res. Vol. 12, pp: 394-399.
  18. Lesson, S., 1984. Growth and carcass characteristic of broiler chickens fed virginiamycin. Nutr Res Vol. 29, pp: 1383-1389.
  19. Lowenthal, J.W.; Digby, M.R. and York, J.J., 1995. Production of interferon-gamma by chicken T cells. J Interferon Cytokine Res. Vol. 15, No. 11, pp: 933-938.
  20. NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th Ed. Natl. Acad. Sci., Washington DC.
  21. Nasir, Z., 2008. Comparison effects of Echinacea purpurea juices and Nigella sativa seeds on performance, some blood parameters, carcass and meat quality of broilers. Ph. D. dissertation, Institute of Animal Breeding and Husbandry University of Hohenheim, Stuttgart. pp: 7-18.
  22. Ocak, N.; Erener, F.; Burak, A.K.; Sungu, M.; Altop, A. and Ozmen, A., 2008. Performance of broilers feed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as growth promoter source. Czech Journal of Animal Science. Vol. 53, No. 4, pp: 169-175.
  23. SAS Institute Inc. 2004. SAS. STAT User's Guide: Version 9. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.
  24. Schroder, K., 2004. Interferon-gamma: an overview of signals, mechanisms and functions. Journal of Librarianship. Vol. 75, No. 2, pp:163-169.
  25. Sean, CA.; Xing, Z.; Lia, J. and Carol, J.C., 2009. Immune-related gene expression in response to H11N9 low pathogenic avian influenza virus infection in chicken and Pekin duck peripheral blood mononuclear cells. Molecular Immunology. Vol. 46, pp: 1744-1749.
  26. Sijben, J.W.; Klasing, K.C.; Schrama, J.W.; Parmentier, H.K.; Van der Poel, J.J.; Savelkoul, H.F. and Kaiser, P., 2003. Early in vivo cytokine genes expression in chickens after challenge with Salmonella typhimurium lipopolysaccharide and modulation by dietary n-3 poly unsaturated fatty acids. Dev Comp Immunol. Vol. 27, No. 6-7, pp: 611-619.
  27. Singh, R.; Jain, P.; Pandey, N.K.; Saxena, V.K.; Saxena, M.; Singh, K.B.; Ahmed, K.A. and singh, R.P., 2012. Cytokines expression and nitric oxide production under Induced Infection to Salmonella Typhimurium in Chicken Lines Divergently Selected for Cutaneous Hypersensitivity. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 25, No. 7, pp: 1038-1044.
  28. Windisch, W.; Shedle, K. and Kroismayr, A., 2008. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. J Anim Sci. Vol. 86, pp: 140-148.