مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربُت (Barbus grypus) پرورشی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

ماهی شیربُت یک گونه بومی استان خوزستان و از مهم‌ترین گونه‌ها از دیدگاه صنعت و صیادی می‌باشد. اطلاعات کافی در مورد پارامترهای بیوشیمیایی و متابولیسم درباره این­ گونه در دسترس نیست. بنابرین در این تحقیق اثر بر جنسیت بر پارامترهای لیپید و لیپوپروتئین در سرُم، کبد و عضله شیربت پرورشی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اجرای این پروژه، 72 قطعه ماهی بالغ (36 نر و 36 ماده) از مجموعه پرورشی آزادگان منتقل گردیده و مورد آزمایش قرار گرفتند. خونگیری از ناحیه باله ­دمی صورت گرفت و پس از آسان­ کشی نمونه­ های کبد و عضله اخذ شد. نمونه‌های کبد و عضله به حجم 1 گرم، توسط حلال آلی چربی‌زدایی شده و به ­روش اسپکتوفتومتری مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج این‌گونه نشان می‌دهند که چربی کل، TG، TC، HDL-c، VLDL-c، LDL-c در سرم به ­ترتیب 488/174، 179/88، 252/958، 71/65، 36/343 و 128/041 میلی گرم در دسی ­لیتر تعیین گردید. مقدار چربی کل، TG، TC در کبد به ­ترتیب 73/407، 43/109 و 1/053 و در عضله به­ ترتیب 33/831، 19/417 و 0/703 میلی ­گرم درگرم بودند. اطلاعات به­ دست آمده در این مطالعه نشان داد که بین جنس نر و ماده در چربی کل، TG، TC و VLDL-c در سرم اختلاف معنی‌داری  وجود دارد (0/05>P)، ولی در عضله مقدار چربی کل، TG، TC اختلاف معنی‌داری بین دو جنس نر و ماده مشاهده نشد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sexuality on lipid content in blood, liver and muscle in cultured Barbus grypus

نویسندگان [English]

 • Pooya Sharifi 1
 • Farzad Mesbah 1
 • Ali Shahriari 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Barbus grypus is an indigenous fish species of Khuzestan province which is important in Fishery manufacturing industry. There is no enough information about biochemical parameters and metabolism in this species. So at this study Lipid and Lipoprotein parameters of serum, liver and muscle has been studied. For this purpose, 72 pieces of adult fish (36 males and 36 female) were prepared from Azadegaan culturing and examined. Blood got by caudal vein puncture Then the fishes euthanized. Pieces of liver and muscle approximately 1 gram, removed lipid extraction was down by organic solvents and analyzed by spectrophotometric methods. Results showed that the means of total lipids, TG, TC, HDL-c, VLDL-c and LDL-c in serum are 488.174, 179.88, 252.958, 71.65, 36.343 and 128.041 respectively. In liver total lipids, TG, TC were 73.407, 43.109 and 1.053 respectively and in muscle total lipids, TG, TC 33.831, 19.417 and 0.703 respectively. In comparison between male and female, total lipids, TG, TC and VLDL-c in serum showed significant difference (P< 0.05). Also in muscle total lipids, TG, TC showed significant difference between two sexes (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Serum
 • Liver
 • Muscle
 • Triglyceride
 • Total Cholesterol
 1. ایزدخواستی،ز.؛1387. بررسی برخی از پارامتر‌های غیرالکترولیتی سرم خون ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان، پایان نامه دکترای عمومی از دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 259.
 2. حمیدیان،غ.ر.؛1382. مطالعه ساختار بافت ­شناسی و هیستومتریک پوست نواحی مختلف ماهی بنی (Barbus sharpeyi). پایان­ نامه دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز. شماره 591.
 3. خواجه، غ.ح.؛ پیغان، ر. و مصباح، م.، 1383. بررسی برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی خون ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، صفحات 26 تا 33.
 4. صفری، ر.؛ ایمان ­پور، م.ر. و شعبانپور، ب.، 1386. بررسی ارتباط ترکیب شیمیایی بافت عضله با مراحل سیکل رسیدگی جنسی گناد در ماهی کپور دریای خزر(Cyprinus caprio). پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 77، صفحات 63 تا 69.
 5. کاظمی، ر.ا. و بهمنی، م.، 1376. روش­های مطالعه غدد جنسی گونه­ های مختلف تاس ­ماهیان. انستیتو بین‌المللی ماهیان خاویاری، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.
 6. مجابی، غ.، 1379. بیوشیمی درمانگاهی دامپزشکی. چاپ اول، انتشارات نور بخش، تهران. صفحات 365 تا389.
 7. Barnhart, R.A., 1969. Effects of certain variables on hematological characteristics of rainbow trout. Trans. Am. Fish Soc. Vol. 98, pp: 411-418.
 8. Dietschy, J.M., 1998. Dietary fatty acids and the regulation of plasma low density lipoprotein cholesterol concentrations. J. Nut. Vol. 128, pp: 444S-448S.
 9. Dorostghoal, M.; Peyghan, R.; Papan, F. and Khalili, L., 2009. Macroscopic and microscopic studies of annual ovarian maturation cycle of Shirbot Barbus grypus in Karon river of Iran. Shiraz University. Iranian J. Vet. Res. Vol. 27, pp: 172-179.
 10. Encina, L. and Granado‐Lorencio, C., 1997. Seasonal variations in the physiological status and energy content of somatic and reproductive tissues of chub. J. Fish Biol. Vol. 50, pp: 511-522.
 11. Frings, C.S.; Fendley, T.W.; Dunn, R.T. and Queen, C.A., 1972. Improved determination of total serum lipids by the sulfo-phospho-vanillin reaction. Clin. Chem. Vol. 18, pp: 673-674.
 12. Gluth, G. and Hanke, W., 1985. A comparison of physiological changes in carp, Cyprinus carpio, induced by several pollutants at sublethal concentrations: The dependency on exposure time. Ecotoxicol Environ. Saf. Vol. 9, pp: 179-188.
 13. Hara, A. and Radin, N.S., 1978. Lipid extraction of tissues with a low-toxicity solvent. Biochem. Vol. 90, pp: 420-426.
 14. Hatami Nasari, F.; Kochanian, P.; Salati, A.P. and Pasha Zanoosi,H., 2014. Variation of some biochemical parameters in female yellowfin seabream, Acanthopagrus latus during reproductive cycle. Folia Zool. Vol. 63, pp: 238-244.
 15. Karimi, S., Kochinian, P. and Salati, A.P., 2013. The effect of sexuality on some haematological parameters of the yellowfin seabream, Acanthopagrus latus in Persian Gulf. Ir. J. Vet. Res. Vol. 14, pp: 65-68.
 16. Khal'ko, V. and Khal'ko, N., 2003. Comparative analysis of diurnal variations in lipid composition of juvenile roach Rutilus rutilus at unlimited food availability and starvation. J. Ichtyol. Vol. 43, pp: 471-482.
 17. Komova, N., 2001. Dynamics of the Biochemical Composition of Tissues in Abramis brama (Cyprinidae) at Gonad Maturation. J. Ichthyol. Vol. 41, pp: 334-352.
 18. Kozlova, T., 1998. Lipid class composition of benthic-pelagic fishes (Cottocomephorus Cottoidei) from Lake Baikal. Fish Physiol. Biochem. Vol. 19, pp: 211-216.
 19. Marcus, R.B. and Million, R.R., 1990. The incidence of myelitis after irradiation of the cervical spinal cord. Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys. Vol. 19, pp: 3-8.
 20. Nelson, J., 1994. Fishes of the World. 3rd ed., John Wiley and Sons, NewYork.
 21. Osman, H.; Suriah, A. and Law, E., 2001. Fatty acid composition and cholesterol content of selected marine fish in Malaysian waters. Food Chem. Vol. 73, pp: 55-60.
 22. Özogul, Y.; Özogul, F. and Alagoz, S., 2007. Fatty acid profiles and fat contents of commercially important seawater and freshwater fish species of Turkey: A comparative study. Food Chem. Vol. 103, pp: 217-223.
 23. Rodríguez,C.;Acosta,C.;Badía,P.;Cejas,J.R.;Santamaría, F.J. and Lorenzo, A., 2004. Assessment of lipid and essential fatty acids requirements of black seabream (Spondyliosoma cantharus) by comparison of lipid composition in muscle and liver of wild and captive adult fish. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. Vol. 139, pp: 619-629.
 24. Svetina, A.; Matašin, Ž.; Tofant, A.; Vucemilo, M. and Fijan, N., 2002. Haematology and some blood chemical parameters of young carp till the age of three years. Acta Veterinaria Hungarica. Vol. 50, pp: 459-467.
 25. Svoboda, M.; Kouřil, J.; Hamáčková, J.; Kalab, P.; Savina, L.; Svobodova, Z. and Vykusova, B., 2001. Biochemical profile of blood plasma of tench during pre-and postspawning period. Acta Veterin Brno. Vol. 70, pp: 259-268.
 26. Uysal, K.; Bülbül, M.; Dönmez, M. and Seçkin, A., 2008. Changes in some components of the muscle lipids of three freshwater fish species under natural extreme cold and temperate conditions. Fish physiology and biochemistry. Vol. 34, pp: 455-463.