استفاده از آنالیز S.H.E. در تعیین مؤلفه موثر بر شاخص عددی تنوع زیستی‌ پرندگان خورهای تیاپ،کولاهی و حسن لنگی- استان هرمزگان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

شاخص ‌های عددی تنوع، ترکیبی از دو مؤلفه مهم غنای گونه و یکنواختی می‌باشند اما یکی از مشکلات مهم این شاخص‌ها جدا نکردن سهم  این دو مؤلفه در مقدار شاخص عددی است. یکی از موثرترین و کارآمدترین روش‌ها در جهت محاسبه سهم این دو مؤلفه در شاخص‌های عددی تنوع، استفاده از آنالیز SHE است که امکان بررسی و محاسبه این دو مؤلفه را میسر می‌سازد. در این بررسی از آمار سرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبزی خورهای تیاپ، حسن لنگی و کولاهی در طول شش سال (1390-1385 ) جهت مشخص شدن مؤلفه موثر بر شاخص عددی تنوع استفاده شد. محاسبه شاخص های تنوع نشان داد که تنوع در خورهای تیاپ، حسن لنگی و کولاهی به ‌ترتیب در سال‌های 1388،1388و1389 به نسبت دیگر سال‌ها بیش ‌تر بوده و شاخص‌ های تنوع شانون واینر، غنا که همان فراوانی گونه‌ بود و شاخص یکنواختیپایلو به‌ ترتیب برابر (H'=3/15) (44)،  و (0/75  ='j)؛ (H'=3/2) (41) و (0/79 ='j)؛ (37) (2/99 ='H) ،  و (0/74 ='j) بوده‌اند. نتایج  نشان می‌دهد که مؤلفه موثر بر شاخص عددی تنوع در هر سه خور مؤلفه یکنواختی (Ln(E)) است. در این بازه زمانی تغییرات شدیدی در سیمای پرندگان  سه خور مشاهده نشده به این معنی که ترکیب گونه‌ در زمستان  تقریباً ثابت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of SHE Analysis in Definig Species Diversity Components of birds in Hasan langi, kolahi and tiab estuaries

نویسندگان [English]

  • Peyman karami 1
  • Saber ghasemi 2
  • Farzad Houshyar 3
1 Hormozgan University, Department of Faculty of Natural resources,
2 Islamic Azad University, Bandar Abbas, Hormozgan
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Department of Fisheries and Environment
چکیده [English]

Numerical index of diversity, Combination of species richness and evenness are two important components But one of the Important problems of This indexes  is this Do not separate the contributions of these two components is the numeric index value. One of the most effective and efficient methods to compute Contribution of these two components is the numeral diversity of SHE analysis The method of calculating the two components permits. This review is from mid- winter census water birds of  Hasan langhi(Namaki), kolahi and tiab  estuaries During the six years(1385-1390) In order to clarify Factors influencing the Numerical index of diversity was used. Calculation of diversity indices showed The variation in tiab, Hasan langhi and kolahi estuaries In order to 1388,1388,1389 Higher than other years, Shannon Wiener diversity index, Pielou J Richness index was the same frequency as and Evenness index, where (H'=3/15),(44) and (j'=0/75);( H'=3/2),(41) and (j'=0/79);( H'=2/99),(37)and(j'=0/74) Respectively. The results indicate that the factors influencing the numerical index variation is uniform in all three components of the estuary. In this period of intense change the landscape for birds Been observed in three assorted which means that the species composition have been relatively consistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • SHE analysis
  • Hasan langi
  • tiab
  • kolahi
  • Hormozgan