نویسنده = حمیدرضا رضایی
ارجحیت های زیستگاهی کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در مقیاس سیمای سرزمین (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 29-38

اعظم الهامی راد؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته مرادی؛ محمد کابلی


مدلسازی قطعه قطعه شدن زیستگاه پازن در نیمه جنوبی استان مرکزی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-9

امیر انصاری؛ محمود کرمی؛ حمیدرضا رضایی؛ برهان ریاضی