نویسنده = پریتا کوچنین
تاثیر منابع مختلف کربن بر جمعیت باکتریایی و مشخصات بافت سنجی روده کپورمعمولی (Cyprinus carpio) درسیستم بیوفلاک

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 351-360

سعید اسداله نصرآبادی؛ پریتا کوچنین؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ وحید یاوری؛ امیر حسین جلالی


ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 101-111

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمدتقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی


اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 57-68

شیدا عزیزی؛ پریتا کوچنین؛ رحیم پیغان؛ حسن مروتی؛ علیرضا خوانساری؛ کاظم درویش بسطامی