نویسنده = شهره زارع کاریزی
بررسی چندشکلی ژن میوستاتین (MSTN) در اسب های عرب ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 49-56

10.22034/aej.2020.122285

مریم جدحاج؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهره زارع کاریزی


بررسی فراوانی ادهسین ژن های sdrE، ica، bbp، cna، fnbB، fnbA و efb در استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 575-580

10.22034/aej.2020.129460

مهلا تاجمیرریاحی؛ زهرا رضایی سورباقی؛ شهره زارع کاریزی؛ معصومه مهدوی اورتاکند


تایپینگ مولکولی کاست کروموزومی SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 311-318

پروانه عطایی فر؛ فاطمه نوربخش؛ شهره زارع کاریزی