نویسنده = ژاله خوشخو
اثر اسانس مرزه (Satureja hortensis) بر ماندگاری فیله ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در سردخانه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-190

10.22034/aej.2020.105136

زهرا عیسی ملکی؛ نرگس مورکی؛ ژاله خوشخو؛ سهراب معینی